Kazakistan Semipalatinsk Belediyesi

Kazakistan Cumhuriyeti Doğu Kazakistan Eyaletinin Semipalatinsk Belediyesi Karar No:2005/17 Daires:YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜD. Karar Tarihi:06/04/2005 Evrak No:17 Konusu:Kardeş Belediye hk. Geliş Tarihi:04/03/2005

Kararın Özeti:

Kazakistan Cumhuriyeti Doğu Kazakistan Eyaletinin Semipalatinsk Şehri ile Zeytinburnu İlçemiz arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması konusunda düzenlenen taslağın kabulü. RAPOR VE KARAR: "11.03.2005 tarihli toplantıda komisyonumuza havale edilen Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğünün 04.03.2005 tarih ve 17 sayılı teklifi ve ilişikleri incelendi. Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Zeytinburnu İlçesinin Kazakistan Cumhuriyeti Doğu Kazakistan Eyaletinin Semipalatinsk Şehri ile kardeşlik ve Sosyal Ekonomik Anlaşma Taslağı, aşağıya çıkarılmış olup, "Semipalatinsk Şehrinin Valisi ve İstanbul İli Zeytinburnu İlçesi Belediye Başkanı (ileride "Anlaşan Taraflar") iki şehir arasındaki yakın ve karşılıklı bağlantı kurmak, ekonomik özneler ve iki şehrin halkları arasındaki işbirliğini geliştirmek, gelecekte tüm alanlarda karşılıklı işbirliğini geliştirmek ve derinleştirmek, iki taraf arasındaki ekonomik ilişkilerini sağlamlaştırmak ve genişleşmek, karşı tarafın bölgesinde yatırım yapmak için verimli şartlan oluşturmak, isteği ile anlaşmaya göre yatırımların karşılıklı desteklenmesi ve korunmasının bu alanda gelişmeye yol açacağını kabul ederek aşağıdaki maddeler üzerinde anlaşmışlardır. Madde 1-Anlaşan taraflar Kazakistan ve Türkiye arasındaki ilişkileri esas alarak ileride ilişkilide ilişkilerini dostluk ve muhabbet dairesinde kuracaklardır. Ortak tarih ve medeniyetimizi hesaba katarak ve onları daha da pekiştirmek adına tüm imkanlar kullanılacaklar. Madde 2-Anlaşan taraflar devamlı bilgi alışverişi yaparak uluslararası iletişimi geliştirecek, iki devletin ürettiği malların satıldığı ortak fuarlar düzenlenecektir. Madde 3-Anlaşan taraflar ticari-ekonomik ilişkileri karşılıklı olarak destekleyecekler, sanayi, taşımacılık ve komünikasyon, dış ticaret ve yabancı turizm alanlarındaki işbirliği içinde olacaklardır. Anlaşan taraflar, kendi ülkelerinin kanunlarına ve uluslararası sorumluluklarına uyacağı şekilde kendi aralarındaki ilişkilerinde mal taşımacılığı, servis ve kapital dahil edilerek girişimci ve diğer ekonomik işleri için verimli ekonomik, mali ve hukuki şartlarının oluşmasına destek verecekler. Taraflar resmi ilişkilerin ve iki şehrin hukuki ve özel kişilerin işbirliklerinin değişik formlarının gelişmesine destek olacaklar. Taraflar üretici ve tüketici arasındaki direk ilişkilerin kuvvetlenmesine, Know-How, modern teknoloji ve teçhizat alanındaki bilgi alış verişine destek olacaklardır. Anlaşan taraflar sanayi müesseselerin yeniden düzenlenmesi, modernleştirmesi, tüketim mallan, gıda, büyük ve küçük sanayi mallarının üretimi için yabancı yatırımcıları çekmesiyle beraber ortak müesseselerin ve projelerin oluşmasına destek olacaklar. Anlaşan tarafların her birisi kendi ülkelerinin kanunlarına uyarak diğer karşı tarafın bölgesinde yatırım yapmak için o tarafın yatırımcıları için verimli şartlarını oluşturacak ve destekleyecektir. Anlaşan taraflar işletme sahasındaki gelişme, özel işletme ve yeni istihdam yerlerinin açılması, orta ve özel işletmedeki reklam ve pazarlamanın geliştirilmesinde işbirliği yapacaktır. Madde 4-Anlaşan taraflar televizyon programları ve filmlerin alış verişi gibi ilim, kültür ve eğitim projelerinin karşılıklı çalışmasına ve bağlantı kurmasına destek olacaktır. Anlaşan taraflar kendi devletlerindeki haberler ve gelişmeleri medyada yayınlanmasında destek olacaktır. Anlaşan taraflar kültür, sanat ve spor alanlarındaki işbirliğinin derinleşmesine ve genişlenmesine destek olacaktır. Anlaşan taraflar eğitim alanında işbirliklerini geliştirecekler. Eğitim yerlerinin, okulların, kolejlerin ve üniversitelerin arasındaki ilişkilerinde yer alacaklardır. Anlaşan taraflar Turizm, Ekoturizm ve Etnoturizm alanında işbirliği inkişaf etmek için ellerinden geleni yapacaklar. Anlaşan taraflar tıp alanında da işbirliklerini geliştirecekler. Madde 5- Bu anlaşmanın içeriğinde veya uygulanmasında sorunlar çıktığında görüşerek çözülecektir. Madde 6- Anlaşma 5 sene geçerlidir. Taraflardan bir tanesi resmi olarak diğerine anlaşmayı bitirmeyi düşündüğünü anlaşmanın bitiminden 6 ay önce haber verecek, bozmak istemese anlaşma 5 sene daha uzatılabilecektir. Madde 7- İşbu anlaşma taslağı tarafların tabi olduğu hukuk düzeni çerçevesinde gerekli yasal prosedürler tamamlandıktan sonra imzalanarak yürürlüğe girecektir" şeklinde Semipalatinsk Şehri Valmardımcısı Tursungazi MUSAPİRBEKONV ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat AYDIN tarafından hazırlanan taslak 5272 sayılı yasanın 18. maddesinin (p) fıkrası ve 74. maddesi uyarınca komisyonumuzca uygun görülmüştür. Yüce Meclisin tasvibine sunulur" şeklinde hazırlanan Hukuk Komisyon Raporu Zeytinburnu Belediye Meclisinin 06/04/2005 tarihli Nisan ayı toplantısının 2.birleşiminde okundu. Yapılan müzakereler sonucu Belediye Başkanı Murat AYDIN'ın "Semipalatinsk ile Semey adının birlikte kullanılması" önerisi oy birliği ile kabul edildiğinden raporun değişik şekli ile KABULÜ oy birliği ile kararlaştırılmıştır.

Döküman Galeri