İştirakçiler

Eminönü (Fatih) Belediyesi Bütünüyle İstanbul kentinin tarihi çekirdeği olan sur içinde yer alan Eminönü, İstanbul’un en önemli tarihi mekanlarını barındırmaktadır. Nüfusu 1955 yılına kadar artmaya devam eden Eminönü'nün önemli semtleri, zamanla konut alanı olmaktan çıkıp, ticaret bölgesine dönüşünce, nüfus da azalma sürecine girmiştir. 1990 yılında 83.444 olan nüfusu, 2007 istatistiklerine göre 32.557 olarak tespit edilmiştir. Bununla birlikte, Asya ve Afrika’dan gelen göçmenlerin ilk durağı olarak göçmen sirkülasyonunun yoğun olarak yaşandığı bir ilçedir.

Projeye iştirakçi olarak katılan Eminönü Belediyesi, 7 Mart 2008 tarihinde resmi olarak, 29 Mart 2009 tarihinden itibaren ise fiilen Fatih Belediyesine dahil olmuştur. Piraziz Belediyesi Yerleşim yeri olarak geçmişi 1869 yılına kadar uzanan Piraziz beldesi 1988 tarihinde ilçe statüsüne kavuşmuş, belediye ise 1965’te kurulmuştur. İlçenin yüzölçümü 130 km2dir. 2007 istatistiklerine göre nüfusu 14.832’dir. Tarım ve hayvancılığa dayalı bir ekonomik yapısı vardır. Fındık başlıca geçim kaynağıdır. İstihdam yaratacak iş alanlarının fazla olmaması nedeniyle, ilçede ziraat işçiliği dışında az da olsa balıkçılıkla uğraşılmaktadır. Bozat Belediyesi Bozat Beldesi, en az 550 yıllık bir tarihi geçmişe sahip bulunan bir yönetim merkezidir. Bugünkü belde sınırları dışında bulunan birçok yerleşim birimini içine almaktadır. Ancak 1869 yılında Bozat bucak merkezinin bugünkü Piraziz'e kaydırılması ile bu özelliğini kaybetmiştir. Bugün Bozat çevresinde bulunan 7-8 adet köyün ortak Pazar-cami ve okulunun bulunduğu bir yerleşim merkezidir. 1999 yılında Belediye Teşkilatı kurulmuş ve belde idari olarak Bozat, Bitene ve Göldüzü olark 3 mahalleye bölünmüştür. Nüfusun hızla artarak tarım alanlarının parçalanması sonucu belde göç vermeye başlamıştır. Viyana Belediyesi Entegrasyon Birimi Viyana Belediyesi Entegrasyon Birimi, çok farklı etnik ve kültürel kimliklere sahip insanlardan oluşan Viyana halkı için eşit fırsatlar oluşturulmasına ve insanların birbirleriyle uyumlu bir şekilde yaşamasına yardımcı olacak faaliyetlerde bulunur. 14 farklı etnik kökenli çalışanıyla 23 farklı dilin konuşulduğu birimde kadın ve erkek çalışanların sayısı eşittir. Birim, ulusal ve uluslararası düzeyde yenilikçi stratejiler ve başarılı uygulama örneklerinin toplanarak incelenmesi, alanda yapılan çalışmaların derlenerek değerlendirilmesi, diğer şehir ve ülkelerle deneyim paylaşımının gerçekleştirilmesi ve Viyana için bir gözlem sisteminin oluşturulması gibi çalışmaların yanısıra bütün vatandaşlar için profesyonel ve bireysel hizmetlerin farklılık gözetmeksizin verilebilmesi için pilot projelerin uygulanması ve farklılık yönetimi sistemlerinin geliştirilmesi gibi çalışmalarda bulunur. Entegrasyona yönelik olarak ihtiyaç ve taleplerin değerlendirilmesi, entegrasyon uygulamalarının planlanması, geliştirilmesi, desteklenmesi ve değerlendirilmesi ile entegrasyon projelerine fon sağlanması yoluyla farklı gruplar arasında işbirliği, dayanışma ve hoşgörünün geliştirilmesi, birlikte yaşama kültürünün oluşturulması sağlanmaya çalışılmaktadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi http://goc.bilgi.edu.tr Çalışmalarına 2002 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde bir Araştırma Birimi olarak başlayan Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2005 yılından beri bu ad altında faaliyet göstermektedir. Merkez’in başlıca amaçları iç ve dış göçlerin nedenleri, süreç ve sonuçlarını inceleyen çok-disiplinli ve disiplinlerarası araştırmalar gerçekleştirmek; göç konusunda çalışan araştırmacılar arasında kurumsal eşgüdüme dayalı dayanışmayı artırmak; ulusal ve uluslararası düzeyde göç politikalarının oluşturulmasında araştırma ve danışmanlık hizmetleri sağlamak ve uygulamaya yönelik çalışmalar yürütmektir. Merkez ayrıca göç konusundaki teorik, yöntemsel bilgiyi ve araştırma kapasitesini geliştirmek amacı ile çeşitli ulusal ve uluslararası konferans, sempozyum, seminer ve çalıştaylar düzenlemekte ve gerçekleştirilen araştırmaların somut verilerine dayalı gerçekçi göç politikaları oluşturulmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. IRFAM (Göç Araştırma, Eğitim ve Uygulama Enstitüsü) http://www.irfam.org/index.php?option=com_content&task=view&id=77&Itemid=124 Göç Araştırma, Eğitim ve Uygulama Enstitüsü (GÖÇ-TE), 1988 yılında Liège, Belçika’da kurulmuştur. GÖÇ-TE, hiçbir maddi çıkar amacı gütmeyen kültür ve eğitim alanlarında geniş bir kitleye hitap eden üniversiteli araştırmacılar ve uygulama uzmanları tarafından yapılandırılmıştır. Enstitü, bir yandan toplumsal psikoloji dalında elde edilmiş araştırma verilerini sosyal yardım ve eğitim alanlarına uygularken, öte yandan toplumsal uyum, psikolojik gelişme ve kültürler ve kitlelerarası ilişkiler konularında pratik çalışmalar yürütmektedir. Kurum hızla küreselleşen dünyadaki iç ve dış, bölgesel ve uluslararası göç olgularını ayrı ayrı sosyal ve kültürel gruplardan insanların karşılaştığı alanlar olarak, kendisine araştırma ve uygulama sahası belirlemiştir. Belçika’da ve Avrupa’nın diğer bölgelerinde yaşayan göçmen toplulukların gelişimi ve özellikle bu gelişmenin getirmiş olduğu kültürel ve kimliksel değişimler, sosyal ve psikolojik uyum olasılıkları enstitünün ilgi alanlarını oluşturan baslıca konular arasındadır. Bu çerçeve içinde, GÖÇ-TE’nin amacı, halen Belçika, Fransa, Almanya ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerinde yürüttüğü çalışmalarını Türkiye, Balkanlar ve Ortadoğu’ya yaymaktır. Enstitü çalışmaları sürekli olarak, Belçika hükümeti ve yerel yönetimleri ve Avrupa Birliği tarafından desteklenmektedir. Türkiye Belediyeler Birliği http://www.tbb.gov.tr/index.php Türkiye Belediyeler Birliği, 1945 yılında belediyecilik alanında faaliyet göstermek üzere kamu yararına bir DERNEK olarak kurulmuştur. Belediyelerin hak ve menfaatlerini dernek çatısı altında korumaya yönelik olarak belediyecilikle ilgili faaliyetlerini 57 yıl sürdüren Dernek, Türkiye’deki tüm belediyeleri tek çatı altında toplamak amacıyla Bakanlar Kurulunun 21 Ağustos 2002 tarih ve 2002/4559 sayılı Kararıyla BİRLİK statüsüne kavuşmuştur. Türkiye Belediyeler Birliği, Türkiye’deki bütün belediyelerin doğal üyesi olduğu ülke düzeyinde belediyeleri ulusal ve uluslararası seviyede temsil etme yetkisine sahiptir. Birliğin temel görevleri arasında yer alan eğitim çalışmaları ile belediyelerin seçilmiş ve atanmış personeline güncel mevzuat ve uygulamaları konularında seminerler vererek görevlerini daha etkin bir şekilde yürütmelerine yardımcı olmak hedeflenmektedir. Bu çerçevede kuruluşundan bu yana sürdürdüğü eğitim faaliyetlerine devam eden Birlik 2007-2009 yıllarında belediye başkan ve personelinden oluşan yaklaşık 10 bin katılımcıya ücretsiz eğitim vermiştir. GÖÇ-DER Dernek 1990 yılında Mersin merkezli olarak, göç edenleri tanıştırmak, yerel halkla entegrasyonlarını sağlamak; yerel, kültürel ve folklor değerlerinin yaşatılması için çalışmak; sağlık, eğitim, işsizlik gibi hukuksal, sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümünde yardımcı olacak önerilerde bulunmak; yardıma muhtaç kişiler için poliklinik ve dispanser, aile eğitiminde, sosyal ve ekonomik alanlarda yardımcı olacak hizmet merkezleri açmak gibi amaçlarla kurulmuştur. Dernek yoksul ailelere yiyecek, giyecek dağıtımı, yoksul öğrenciler için okul yardımı, poliklinik açılması, ihtiyaç sahiplerine sağlık taraması ve ilaç temini, tarım işçilerinin durumlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar gibi faaliyetlerde bulunmaktadır.