Hedefler

Genel hedefler: • Türk ve Avrupa belediyeleri arasında yeni işbirlikleri başlatmak • Türk ve Avrupa belediyeleri arasında bir kültür köprüsü kurmak ve genişlemenin getirdiği fırsat ve tehditler hakkında farkındalığın arttırılması • Türkiye ve AB arasında AB göç politikasının öğrenilmesi ve uygulanması yoluyla karşılıklı deneyim paylaşımının sağlanması • AB göç ve entegrasyon standartlarının karşılanması için Türk belediyelerinin kapasitelerinin arttırılması • AB ülkelerinden Türkiye’ye göçmenlerin entegrasyonu alanında belediye hizmetlerinin kalitesinin arttırılması için deneyim ve know-how aktarımı Özel hedefler: • Türkiye, Belçika, Avusturya ve Almanya belediyeleri arasında uzun vadeli bir işbirliğinin kurulup güçlendirilmesi için, göçmenlere yönelik hizmetler alanında yöntem, teknik, bilgi ve know-how bağlamında en iyi uygulamaların paylaşımı • Zeytinburnu, Bağcılar, Eminönü Belediyeleri ile Marmara Boğazları ve Belediyeleri Birliğinin ve Bozat ve Piraziz Belediyelerinin göçmenler konusunda kapasitelerinin geliştirilmesi, AB belediyelerinde yürütülen hizmetlerde iyi örneklerin aktarılması yoluyla göçmenlerin entegrasyonu konusunda bir model oluşturulması Bu proje iki ihtiyaca cevap vermek üzere tasarlanmıştır: birincisi, Türkiye ve AB arasındaki sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesi, ikincisi ise Türkiye’nin entegrasyon ve göçmenlerle ilgili müktesebatı uygulama kapasitesinin artırılmasıdır. Birinci ihtiyacın gerekçesi Türk toplumu ve Avrupa halkları arasındaki yetersiz etkileşim ve eksik bilgilenmedir. Bu nedenle, Avrupa Birliği ve Türkiye halklarının birbirlerini daha iyi tanıması ve anlamasını sağlamak programın ve projenin genel hedefleri arasında yer almıştır. Proje, Türkiye ve Avrupa Birliği arasında Sivil Toplum Diyaloğunun Desteklenmesi hibe programının genel hedefine uygun şekilde Zeytinburnu, Bağcılar, Eminönü, Piraziz, Bozat Belediyeleri ile Friedrichshain Kreuzberg, Beringen ve Viyana Belediyeleri arasında uzun süreli bir işbirliği kurarak kültürel etkileşim ve deneyim paylaşımı gerçekleştirmeyi amaçlamıştır. İkinci ihtiyacın gerekçesi ise Türkiye’nin yoğun şekilde göç alan ve veren bir ülke olmasına rağmen Türkiye ve Türk belediyelerinin göçmenlere yönelik sistemli bir sosyal hizmetler ve entegrasyon politikası olmamasıdır. AB müktesebatının göçmenler ve entegrasyonla ilgili kriterleri ve Avrupa’daki iyi örnekler Türkiye’de bilinmemekte ve uygulanmamaktadır. Proje göç politikası ve göçmenlere yönelik çalışmalar üzerine odaklanarak bu eksiklikleri gidermeye yönelik çalışmalar yürütmüştür.