Entegrasyon biriminin kurulması

Amaç: Zeytinburnu’nda yaşayan göçmenlerin sosyal hayata katılımını ve entegrasyonunu sağlamak için bir program ve bu programı uygulayacak bir birimin kurulması Proje boyunca yürütülmüş olan eğitim programı ve çalışma ziyaretleri hedef grubun kapasitesinin geliştirilmesini hedeflemiştir. Bu sürecin tamamlanması, geliştirilmiş olan kapasitenin yerinde kullanımı ve göçmenlerin entegrasyonu alanında deneyimlerin geliştirilebilmesi için yeni bir yapı ortaya çıkarılmıştır. Tanım: Birimin kuruluşu üç aşamada gerçekleştirilecektir. 1. Yöneticilerin Eğitilmesi Amaç: Entegrasyon biriminin kurulması ve yönetimi için katılımcı belediyelerin yöneticilerinin kapasitelerinin geliştirilmesi Süre:12 saat Konular: Stratejik planlama Yöneticilik Proje yönetimi 2. İhtiyaç Analizi Projede yer alan belediye personeli, göçmenlerle ilgileri nedeniyle hemşeri ve yardımlaşma dernekleri ile görüşerek bölgelerindeki göçmen profili, göçmenlerin ihtiyaç ve sorunları ile göçmenlere yönelik ne tür faaliyetlerin yürütüldüğüne dair bir veri bankası oluşturmuşlardır. Görüşme sırasında önceden hazırlanmış anketler kullanılmış, daha sonra bu anketler analiz edilerek entegrasyon biriminde yürütülecek programın hazırlanmasında yardımcı unsur olarak kullanılmıştır. İhtiyaç analizi raporunun hazırlanmasından sonra raporun tartışılması için ilgili grupların katıldığı toplantılarda tartışılmıştır. 3. Entegrasyon Birimi için Yıllık Faaliyet Planının Geliştirilmesi Stratejik planın hazırlanması sırasında ilgili bütün grupların tecrübelerinden istifade edilmesi, görüşlerinin dinlenmesi, muhatap oldukları grupların ihtiyaç ve sorunlarının aktarılarak faaliyet planına yansıtılması için ilgili STKlar, yerel yönetim temsilcileri, uluslar arası kuruluşlar ve uzman akademisyenlerin katıldığı üç toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılarda ihtiyaç analizinin sonuçları, göçmenlerin şimdiki durumları, kent yaşamına adaptasyonları, bu süreçteki sorunları, yerel yönetimler ile STKlar arasında nasıl bir işbirliği kurulabileceği ve yerel yönetimlerin alanda neler yapabileceği gibi konular ele alınmıştır. Toplantılar sonucunda entegrasyon merkezinde uygulanmak üzere bir stratejik plan hazırlanmıştır.