Eğitim Kursları

Entegrasyonuyla ilgili Çalışmalarda Yerel Yönetim Kapasitesinin Artırılması için Eğitim Kursu

Amaç: Göçle gelenlere yönelik hizmet veren belediye çalışanları ile STK temsilcilerinin entegrasyon ve sosyal hizmet alanlarındaki bilgi eksikliklerinin giderilerek kapasitelerinin arttırılması Hedef Grup: Ortak belediyelerin sosyal hizmetler birimlerinde çalışan 20 personel ile konuyla ilgili çalışmalarda bulunan 10 STK üyesi olmak üzere toplam 30 kişi eğitim programına dahil edilmiştir. Süre: Eğitimin ilk kısmı 100 saat, ikinci kısmı ise 50 saat olarak gerçekleştirilmiştir. Eğitimler iki bölüm halinde gerçekleştirilmiştir. İlk kısımda genel olarak göç olgusu, insan hakları, sosyal hizmetler, AB müktesebatında göç ve göçmenlere yönelik direktifler gibi temel konularda bilgi verilmiştir. İkinci kısımda çoğunlukla Avrupa Birliği’nden iyi uygulama örnekleri ve entegrasyon merkezi modelleri üzerinde çalışılmıştır. Link: 1. Faz: Göçmenlerin entegrasyonu için sosyal hizmetler üzerine temel bilgi Link: 2. Faz: En İyi Uygulamaların Paylaşımı 2.1 Göçmenlerin entegrasyonu için sosyal hizmetler üzerine temel bilgi Amaç: Göç konusu ve ilgili sorunlar üzerine yeterlilik sağlanması Sosyal hizmetler çalışanlarının iletişim kapasitelerinin geliştirilmesi Göçle ilgili sorunlarla baş etme yeteneğinin geliştirilmesi Konular: 1. Ders: Giriş: Proje hakkında bilgilendirme, AB hakkında temel bilgiler 2. Ders: Kendi göç hikâyemiz / “Öteki”ni tanımak 3. Ders: Türkiye’de insan ve engelli hakları (vatandaşlık haklarımızı öğrenmek ve öğretmek) 4. Ders: Türkiye’de iç göçün sosyal, ekonomik ve siyasal sonuçları 5. Ders: Göç ve kültürler-dinler arası diyalog 6. Ders: Avrupa’da farklılık yönetimi ve çokkültürlülük 7. Ders: Türkiye’de hukuk sistemine ve etkin yasal korumaya erişim 8. Ders: İletişim teknikleri ve becerileri 9. Ders: Yoksulluk, sosyal dışlanma ve göç 10. Ders: Yoksulluk, sosyal dışlanma ve altgruplar: kadınlar, çocuklar ve engelliler 11. Ders: Sosyal çalışmanın felsefesi ve uygulaması 12. Ders: Dünyada ve Türkiye’de göçmenlerin temel hakları 13. Ders: Yerel yönetimler ve STKlar: Nasıl işbirliği kurmalı? 14. Ders: AB eşit muamele ve karşı-ayrımcılık politikası 15. Ders: Workshop: Bilgilerimizi paylaşalım: Belediyelerin tecrübeleri 16. Ders: Avrupa Birliğinin göç ve iltica politikası 17. Ders: Üçüncü ülke vatandaşlarının entegrasyonuna yönelik AB politikası 18. Ders: Yerel ve bölgesel yönetimler ve Avrupa’da göçmenlerin sosyal hayata katılımı 19. Ders: Vaka incelemesi: Tarlabaşı Toplum Merkezi ziyareti 20. Ders: “Göçmen” olma psikolojisi ve travma 21. Ders: Avrupa’da ombudsman sistemi ve yerel ve bölgesel seviyede ombudsman 22. Ders: Göç/entegrasyon alanında STK deneyimleri 23.Ders: Türkiye’de göçmenlerin yasal sorunları 24. Ders: Workshop: Ne ve nasıl yapmalı? Göçmenlerin sorunlarını çözmek 25.Ders: AB sürecinde Türk yerel yönetimleri ve göç politikası 2.2 En İyi Uygulamaların Paylaşımı Amaç: Kültürlerarası iletişim alanında bir girişim başlatmak Farklı Avrupa kentlerinde göçmenlerin entegrasyonuyla ilgili yerel politikalarla ilgili bilgi vermek Göçmenlerin entegrasyonu ile ilgili faaliyetlerin planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi için kapasite geliştirmek Konular: I. Bölüm 1. Gün: A. Giriş, eğitimin ve eğitimcinin tanıtılması B. Tanışma: karşılıklı göç konusuna ilgi anketi i. Katılanların kişisel tanıtımı ve göçe ilgi ii. Mesleki tanıtımı ve göçe ilgi iii. Kurumsal tanıtımı ve göçe ilgi iv. Eğitim adına beklentiler C. Çözümleme: sorunsal belirlenmesi D. Tartışma ve değerlendirme: genel amaç belirleme 2. Gün: A. Grup çalışması: belirlenen sorunsal ve amaçlara cevap üretecek yöntem seçilmesi B. Ortak değerlendirme : “pilot proje” belirlemesi 3. Gün: A. Grup çalışması: pilot projelerin zamanlama, programlama, iş bölümü (ev ödevleri) B. Ortak değerlendirme ve düzeltmeler C. Viyana belediyesi sorumlusu ile tartışma (mesela, pilot projeler doğrultusunda) Ara: Belçika ziyareti - bilgilendirme (Belçika’dan Türk asıllı uzmanlar pilot projeler doğrultusunda sorgulanacak) - pilot projelesin değerlendirmesi, yönlendirilmesi - eşgüdüm - uzaktan iletişim, soru-cevap... II. Bölüm 4. Gün: A. Pilot çalışmaların gruplar halinde aktarılması B. Tartışma, yönlendirme ve değerlendirme 5. Gün: Devam 6. Gün: A. Grup çalışması: yapılan pilot araştırmalar ışığında, belediyelerin göç ve sosyal uyum alanında ihtiyaç ve stratejilerinin belirlenmesine katkı ve teklifler B. Tartışma ve değerlendirme, gelecek için plan C. IRFAM programının değerlendirilmesi D. Sonuç