Azerbaycan Nerimanov Belediyesi

Karar No: 2005/60 Dairesi: YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜD. Karar Tarihi:07/09/2005 Evrak No: 718 Konusu: Kardeş Belediye hk. Geliş Tarihi: 19/08/2005 KARARIN ÖZETİ: Zeytinburnu İlçemiz ile Azerbaycan'ın Nerimanov Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması.

RAPORVE KARAR:

"05/09/2005 tarihli Meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğünün 19/08/2005 tarih ve 718 sayılı teklifi incelendi. Zeytinburnu Belediyesi ile Azerbaycan'ın Nerimanov Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi çerçevesinde imzalanan protokol aşağıya çıkarılmıştır, "İstanbul İli Zeytinburnu İlçesi Belediyesi ve Azerbaycan'ın Nerimanov Belediyesi Şehir Sakinleri arasındaki ilişkileri ve karşılıklı anlayışı en derin şekilde yoğunlaştırmak amacıyla, İstanbul İli Zeytinburnu İlçesi Belediye Başkanı ile Azerbaycan'ın Nerimanov Belediye Başkanı arasında işbu protokol metnini imzalamaktadırlar. Her iki şehirde kendi imkanları çerçevesinde, halkları arasında kalıcı bir dostluk ve işbirliğine katkıda bulunacak ortaklık ilişkilerine teşvik etmeye çaba gösterecektir. Karşılıklı çabalar özellikle şu alanlarda yoğunlaşacaktır. Her iki şehrin tarihi ve toplumsal yapısı hakkında karşılıklı bilgi değiş tokuşu ile yaşam ve şehir sakinlerinin yaşam şartları ile yerel kuruluş ve organizasyonlarının faaliyet alanları haMkında karşılıklı bilgi değiş tokuşu. Karşılıklı sanat gruplarının değiş-tokuşu müzik ve tiyatro gösterileri, sanat eserlerinin, fotoğraf ve çizimlerinin sergilenmesi ve bu alanlarda uzman değiş tokuşu ile şehir sakinlerinin genç ve yaşlı gruplarının meslek birliklerinin, spor takımlarının ve seyahat gruplarının ziyaretleri ve şehirler arasında karşılıklı delegasyon ve yetkilerin değiş tokuşu, Azerbaycan'ın Nerimanov ve İstanbul İli Zeytinburnu İlçesi şehirleri, bir taraftan bilgi değiş tokuşu diğer taraftan geleneksel Türk Dostluğunun Şehirler seviyesinde geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu işbirliğinin amacı belediye idarelerine, vatandaşlarına verdikleri hizmetlerine destek sağlamak şehirlerinin sorunlarını dayanışma içerisinde çözmek ve demokrasi, dünya barışma ve dünya çapında istikrara ve özellikle Türk Dünyası'nda toplumlararası entegrasyon ile Türk dünyası belediyeleri arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkıda bulunmaktır. Her iki belediye idaresi de müşterek amaçlarının gerçekleşmesini sağlamak ve bunları hayata geçirmek amacıyla karşılıklı dostane ilişkiler içinde, toplumsal örgütlere, işbirliğinde destek ve yardım sağlamaya müştereken çaba sarf edeceklerdir. Değiş tokuş ve işbirliğinin somut yapısı o andaki ihtiyaca göre taraflarca kararlaştırılacaktır. Geçerli iki nüsha halinde; Türkçe dilinde imza altına alınmış bu protokol; Belediye Meclislerinin onayı ve Merkezi Yönetimlerin tasdikiyle yürürlüğe girecektir." şeklinde hazırlanan protokolün tasdiki ve Kardeş şehir ilişkisi kurulması 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (p) fıkrası ve 74. maddesi uyarınca kabulü komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. Yüce Meclisin tasvibine sunulur" şeklinde hazırlanan Hukuk Komisyon Raporu Zeytinburnu Belediye Meclisinin 07/09/2005 tarihli Eylül ayı toplantısının 2.birleşiminde okundu. Yapılan müzakereler sonucu raporun komisyondan geldiği şekliyle KABULÜ oy birliği ile kararlaştırılmıştır.

Döküman Galeri