ZEYKOM Hakkında

Neden Avrupa Birliği çalışmaları? Neden yerel kalkınma?

Zeytinburnu Yerel Kalkınma ve AB İlişkileri Koordinasyon Merkezi iki temel ihtiyaca binaen kurulmuştur. Bunlardan birincisi, içinde bulunduğumuz AB müzakere sürecinde daha bilgili, daha donanımlı yerel yönetimlere ve halka, daha somut ve uygulamaya yönelik adımlara duyulan ihtiyaçtır.

İkincisi ise 21. yüzyılda gelişmenin esasını sürdürülebilir yerel çalışmaların oluşturmasıdır. Bu çerçevede Zeytinburnu Yerel Kalkınma ve AB İlişkileri Koordinasyon Merkezi'nin sürdürülebilir yerel kalkınma ve Avrupa Birliği çalışmaları olmak üzere iki ana faaliyet kolu bulunmaktadır. Zeytinburnu içinde yerel koordinasyonu sağlamak ve hem Zeytinburnu içindeki örgütler hem de diğer belediyeler için Avrupa Birliği'yle bağlantılı konularda danışmanlık hizmeti vermek ana amaçlardır.

Neden Avrupa Birliği çalışmaları?

Türkiye AB yolunda 1999 Helsinki zirvesi sonrasında hızlı bir şekilde ilerlemeye başlamıştır. Aralık 2002 Kopenhag zirvesinde Kopenhag siyasi kriterlerini yerine getirmesi şartı önüne konan Türkiye büyük bir gelişme kaydetmiş ve 3 Ekim 2005 tarihinden itibaren AB ile müzakerelere başlamıştır. Ancak, asıl zorlu süreç bu tarihten sonra başlamaktadır. Çünkü geçireceğimiz süreç bir uyum sürecidir. Bu süreçte yapılacak tüm çalışmaların amacı AB hukuku ve kurallarına uyum ve kendi yasal mevzuatımızın, kurum ve kuruluşlarımızın AB mevzuatına yaklaştırılmasını içermektedir.

Bu anlamda şu ana kadar yapılan çalışmalar merkezi hükümetin görevi niteliğinde olan ve kamuda yeniden yapılanma reformu çerçevesinde yapılan daha çok kanun ve kararnamelerin çıkarılması ile ilgili çalışmalar olmuştur. Bu çalışmalar ile Yerel Yönetimler için AB'ye uyum sürecinde ana zemin oluşturulmaya çalışılmıştır.

Bu süreç sadece merkezi hükümetin değil yerel yönetimlerin de sahiplenmesi gereken bir süreçtir. Özellikle halka daha yakın olan yerel yönetimlerin, kurum ve kuruluşları, insan kaynağı, kanuni düzenlemeleri ile kendilerini bu sürece hazırlamaları gerekmektedir. Yerel yönetimler özellikle iyi yönetişim ve yerindelik ilkelerine göre yeniden yapılanmalı, merkezi idare ile yerel yönetimler arasındaki işbirliği ve koordinasyon adem-i merkeziyetçilik ilkesi gereğince yeniden şekillenmelidir.

Bu çerçevede Zeytinburnu Belediyesi kendi üzerine düşen sorumluluğu hakkıyla yerine getirebilmek hedefiyle yola çıkarak kendi bünyesine yönelik olanlarla birlikte diğer yerel yönetimler ve başka sektörler için de AB çalışmalarını yürütmeye başlamıştır. AB İlişkileri Koordinasyon programıyla, AB uyum sürecinde kamu kurum ve kuruluşları, SKT'lar, özel kuruluşlar ve bireylerin ihtiyaç duyduğu danışmanlık ve bilgilendirme hizmetlerinin sunulması, bunun için gerekli olan ulusal ve uluslararası işbirliklerinin oluşturulması, bu şekilde uyum sürecinin daha bilinçli ve kolay bir şekilde aşılması hedeflenmektedir.

Neden yerel kalkınma?

1992'de Rio de Jenerio'da yapılan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda alınan "sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında yerel işbirliğinin sağlanması" kararı gereğince, 1997'den sonra Türkiye'de UNDP'nin desteğiyle, IULA-EMME-Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği, Doğu Akdeniz ve Ortadoğu Bölge Teşkilatı'nın koordinatörlüğünde "Yerel Gündem 21" faaliyetleri yürütülmeye başlanmıştır.

T.C. Bakanlar Kurulu'nun 6 Mart 1998 tarih ve 23278 sayılı, 8 Şubat 199 9 tarih ve 23605 sayılı, 22 Ocak 2001 tarih ve 24295 sayılı, 4 Aralık 2001 tarih ve 24603 sayılı, 11 Haziran 2003 tarih ve 25135 sayılı, 12 Kasım 2003 tarih ve 25287 sayılı kararları ile desteklenen Yerel Gündem 21'e üye olunması kararı gereğince, Zeytinburnu Belediyesi 23 Kasım 2004 tarihinde YG-21 Programı'na katılmış, Zeytinburnu Belediyesi bünyesinde kurulan Zeytinburnu Yerel Kalkınma ve AB İlişkileri Koordinasyon Merkezi Yerel Gündem 21 programının uygulayıcısı konuma gelmiştir.

Yerel Kalkınma programının amacı, 1992 Rio "Yeryüzü Zirvesi"nde Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler tarafından 21. yüzyılın küresel hedefi olarak benimsenen ve "Gündem 21" başlıklı eylem planının temel dayanağı olan "sürdürülebilir kalkınma" kavramı temelinde, Zeytinburnu'ndaki sivil toplum kuruluşları, diğer kamu kuruluşları, iş çevresi ve bireysel katılımcılar arasındaki koordinasyonu geliştirerek katılımcı demokrasinin uygulanmasını sağlamaktır.