“Türkiye’de Göç Yönetimi ile ilgili Yerel Belediyelerin Kapasitelerini Destekleme Projesi”

Proje Adı: Türkiye’de Göç Yönetimi İle İlgili Yerel Belediyelerin Kapasitelerinin Desteklenmesi “İstanbul’daki Belediye Görevlileri ve Çalışanlarının Göç Yönetimi Temelleri Üzerine Kapasitelerinin Geliştirilmesi” Proje Süresi: 1 yıl (04-08 – 04-09) Proje Uygulayıcısı: Uluslararası Göç Örgütü Proje Ortağı: Zeytinburnu Belediyesi Proje Yeri: İstanbul, Marmara Bölgesi Hedef Gruplar: Yerel politika geliştiricileri, sosyal hizmet alanında çalışan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve yerel belediye görevlilileri.

Proje Özeti:

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde, Türkiye’deki göçün etkin yönetimi için yerel belediyeler önemli bir yere sahiptir. Yerel belediyelerin göç yönetimin temelleri konusunda teorik ve pratik bilgilerinin artırılması; gerekli idari, yasal, sosyal pratiklerin AB iyi örnekleri ışığında hayata geçirilmesi hem göçün getirmiş olduğu sorunların çözümü hem de yerel entegrasyon ve çeşitlilik yönetimi politikalarının geliştirilmesi açısından çok önemlidir. Göçle ilgili konularda yerel belediye çalışanlarının bir projeyle bilgi ve iletişim yetkinliklerini artırmak göçmenler için geliştirilen sosyal kültürel hizmetlerin kalitesini artıracak ve göçle doğan sorunların etkin çözümünü sağlayacaktır.

Projenin Amaçları:
•Göç alanında Türk Belediyeleri ile Uluslararası Göç Örgütü arasında yeni işbirlikleri gerçekleştirmek
•Eğitime katılacak belediye görevlilerinin göçün yönetimi ve göç alanında sosyal hizmetlerin verilmesi ile ilgili bilgilerini ve uzmanlıklarını artırmak
•Uluslararası iyi örneklerin ve standartların sunumuyla göç alanındaki belediye hizmetlerinin kalitesini yükseltmek
•Belediyelerin kapasitesini artırarak ileride Avrupa Birliği entegrasyon politikası standartlarına erişmelerinde destek olmak
•Verilen yüksek kalitede eğitim ve eğitim kitapçığıyla belediye görevlileri arasında teknik uzmanlık geliştirmek ve belediye görevlililerinin göçle ilgili sorunlara daha etkin müdahale etme becerilerini geliştirmek

Proje Faaliyetleri:
•Eğitim programının oluşturulması
•Göç Yönetimi Temelleri Eğitimi’nin verilmesi( 30 katılımcı, 72 saat)
•Eğitim kitapçığının basılması
•Projenin son aşamasında politika geliştiricileri, belediye görevlileri, sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilecek yuvarlak masa toplantıları
Eğitim Programı

I. Modül

A.
· Giriş: Projenin ve Uluslararası Göç Örgütü’nün Tanıtımı
· Projenin Amaçları ve Eğitim metotlarının sunumu
· Katılımcıların Tanışması ve Katılımcıların Beklentileri, Katkıları
· Eğitimde Kullanılacak Göç Terminolojisi ve Temel Kavramlar:
—Göç ve Kültürlerarası Diyalog
—Çok kültürlülük
—Sosyal Dışlanma/Dâhil etme
—Entegrasyon
—Çeşitlilik Yönetimi

B.
· Göç Yönetiminin Temelleri
· Uluslararası Göç: Trendler, Son yıllardaki Gelişmeler
· Göçün Nedenleri
· Göçmenlerin Temel İnsan Hakları
· Göç ve Sığınma AB mevzuatı ve Uluslararası Anlaşmalar ve Standartlar

II. Modül

A.
· Ulusal Göç Mevzuatı ve Göçmenlerin Türkiye’de Yasal Hakları, Sorumlulukları
· Adalet, Güvenlik ve İçişleri alanında AB ve Türkiye İlişkileri
· Göç alanında Türkiye’nin Kurumsal ve İdari Yapısı
· Göç Alanında Kurumların Sorumlulukları
—Devletin Sorumlulukları-Sosyal devlet anlayışı
—Kamu kuruluşlarının sorumlulukları ve hizmetleri
—Belediye kanunu çerçevesinde belediyeye düşen sorumluluklar ve hizmetler
—Sivil toplum Kuruluşlarının sorumlulukları ve hizmetleri
—Üniversitelerin, özel kuruluşların sorumlulukları ve hizmetleri
—Uluslararası Kuruluşların Sorumlulukları ve Hizmetleri

B.
· Göçün Çeşitleri
· Göçün Sonuçları , Getirdiği Sorunlar ( yoksulluk, dışlanma, yabancı düşmanlığı..)

III. Modül

A. Göç ve Sosyal Politika
· Sosyal Hizmetler ve Sosyal Çalışmacılığın Önemi
· Göç ve Sağlık
· Göç ve Eğitim
· Göç ve İstihdam
· Göç ve Barınma
· Göç ve Toplumsal Cinsiyet

B.
Katılımcıların yerellerindeki göç olgusu ile ilgili Sunumları

IV. Modül

A.Sosyal Hizmetlerin Verilmesinde Teknik ve Pratik Bilgilerin Geliştirilmesi
· Sosyal ve Yasal Danışmanlık
· Devlet kurumları, kuruluşlar, valilikler, belediyelerin sosyal departmanları, STK’lar arasında yönlendirme mekanizması
· Göç Alanında Değerler ve Etik
· Mülakat Teknikleri
· Profil Çıkarma
· Veri Yönetimi
· Ağ Kurma
· Basit Proje Geliştirme ve Döngüsü