Tekirdağ Büyükyoncalı Belediyesi

21.10.1994 Sayı: 52/94-40

BELEDİYE MECLİS KARARI MEVZU :

Kardeş belediye hakkında. RAPOR VE KARAR: "13.l0.1994 tarihlî Meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen 3.l0.1994 gün ve G/14528 sayılı Yazı İşleri ve Kararlar Müdür lüğünün teklifi incelendi. Belediyemiz ile Tekirdağ İli Büyük Yoncalı Kasabası Belediye Başkanlığı arasında sosyal-kültürel-ekonomik vb konularda karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma nedeniyle kardeş belediye olunması komisyo¬numuzca u^gun bulunmuştur. Yüce Meclisin tasvibine sunulur." şeklinde hasırlanan Hukuk Komisyon raporu, Zeytinbyrnu Belediye Meclisinin 21.10.1994 tarihli Ekim Olağan toplantısının 3. birleşiminde okunarak yapılan müzakereler sonucu raporun komisyondan geldiği şekliyle KABULÜ oyçokluğu ile kararlaştırılmıştır.

Döküman Galeri