“Sosyal Diyaloga Doğru İlk Adımlar”

Bu proje; Zeytinburnu Belediyesinin, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen Yenileşme ve Değişim için Türkiye’de Sosyal Diyaloğun Güçlendirilmesi Programı hükümet, işveren ve işçi temsilcileri arasındaki ekonomik ve sosyal politikalarla ilgili her türlü müzakere, danışma ve paylaşımı ifade eden sosyal diyalog, iyi yönetişim içinde önemli bir role sahiptir.

Bu proje; Zeytinburnu Belediyesinin, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen Yenileşme ve Değişim için Türkiye’de Sosyal Diyaloğun Güçlendirilmesi Programı hükümet, işveren ve işçi temsilcileri arasındaki ekonomik ve sosyal politikalarla ilgili her türlü müzakere, danışma ve paylaşımı ifade eden sosyal diyalog, iyi yönetişim içinde önemli bir role sahiptir.

Proje Lideri: Zeytinburnu Belediyesi

Proje Ortağı: Bem-Bir-Sen

Proje Uygulama Süresi: (9 Ay) Aralık 2006 – Ağustos 2007

Projenin amacı: Zeytinburnu Belediyesinin, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen Yenileşme ve Değişim için Türkiye’de Sosyal Diyaloğun Güçlendirilmesi Programı hükümet, işveren ve işçi temsilcileri arasındaki ekonomik ve sosyal politikalarla ilgili her türlü müzakere, danışma ve paylaşımı ifade eden sosyal diyalog, iyi yönetişim içinde önemli bir role sahiptir. İkili (çalışan – işveren) ya da üçlü (çalışan, işveren ve devlet) sosyal diyalog çalışmaları bir ülkenin sosyal ve ekonomik alandaki kanunlarının yapımı aşamasında, demokrasinin gelişmesinde, ekonomik kalkınmanın sağlanmasında, sosyal adaletin geliştirilmesinde ve rekabet edebilir bir ekonomik yapıya kavuşmasında önemli bir işleve sahiptir. Proje Aralık 2006- Ağustos 2007’ye kadar dokuz ay süreyle devam etmiştir.

Projenin Faaliyetleri: Sosyal politikada topluluk müktesebatını uygulamak suretiyle ve görüşbirliğinin sağlanması için sosyal çatışmada koordinasyon ve müzakere tekniklerinin geliştirilmesi yoluyla, Zeytinburnu Belediyesinde ve diğer kurumlarda çalışan Bem-Bir-Sen üyelerine yönelik sosyal diyaloğu güçlendirmek; Sosyal müzakereleri, cinsiyet eşitliği, çalışma koşulları, iş sağlığı ve güvenliği, serbest zaman gibi alanları kapsayacak şekilde genişletilerek en iyi uygulamalar eğitimi ve kolaylaştırıcı eğitimleri olarak sürdürülmüştür.

Aylarca süren hazırlık döneminden sonra Zeytinburnu Belediyesi tarafından resmen 28 Kasım 2006’da başlatılan ve faaliyet takvimi 28 Ağustos 2007’de biten “Sosyal Diyaloga Doğru İlk Adımlar” projesi, Eylül 2007 sonu itibariyle raporlama sürecini de geride bıraktı.

Sosyal Diyalog En İyi Uygulamalar Eğitimi, Sosyal Diyalog Kolaylaştırıcı Eğitimi, Yerel Yönetimlerde Hizmet Kalitesinin Arttırılmasında Sosyal Diyalogun Rolü Kongresi, Sosyal Diyalog Rehberinin yayınlanması, aylık “İlk Adım” bilgilendirme gazetesinin yayınlanması, Kurum İdare Kurullarının güçlendirilmesi gibi aynı hedefe yönelik birbirinden farklı birçok faaliyetin gerçekleştirildiği proje maratonu böylelikle sona ermiş oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, ''Yenileşme ve Değişim için Türkiye'de Sosyal Diyalogun Güçlendirilmesi Hibe Programı”ndan yararlanılarak sürdürülen proje önemli ilklere imza atarak Türkiye’de özellikle yerel yönetimlerde sosyal diyalogun mesafe almasına ve bu alandaki insan kaynağı ve doküman açığının kapanmasına katkıda bulundu.

Sosyal Diyaloga Doğru İlk Adımlar Projesi” ile 9 aylık süre sonunca ulaşılan sonuçlar şu şekilde özetlenebilir:

1. Yerel yönetimlerde sosyal diyalog mekanizmasının etkin bir şekilde çalışmasını sağlayacak olan 30 kişi 51 saat sosyal diyalog iyi uygulamaları, 15 kişi 15 saat kolaylaştırıcı eğitimi aldı.
2. Zeytinburnu Belediyesi çalışan ve yöneticileri ile Bem-Bir-Sen üyelerinin AB sosyal politika müktesebatı, Avrupa’daki en iyi sosyal diyalog uygulamaları ve sosyal diyalogun iyi yönetişim üzerine etkileri konularında bilgi ve farkındalıklarının arttırılması sağlandı, gelecek faaliyetlerine AB müktesebatını dâhil etmeleri yönünde adım atıldı.
3. Zeytinburnu Belediyesi ve Kurumu İdare Kurulunun görüş birliği oluşturma temelinde sistematik bir müzakere ve işbirliği yöntemi edinmesi sağlandı ve bu doğrultuda sosyal şart imzalandı.
4. Sosyal diyalogun başta kadınlar olmak üzere bütün paydaşları içermesi sağlandı.
5. Türk sosyal paydaşları ve onların Avrupa muadilleri arasında iletişim sağlandı ve kurumlar arası diyalog güçlendirildi.
6. Zeytinburnu’ndaki sosyal diyalog uygulamalarının Türk kamu sektöründe örnek teşkil etmesi için yaygınlaştırma faaliyetleri yapıldı.
7. Bem-Bir-Sen’in aktif olduğu 8 İstanbul belediyesi arasında bir sosyal diyalog iletişim ağının kurulması sağlandı.
8. Zeytinburnu Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında sosyal diyalog alanında yeni ortaklık çalışmaları başlatıldı.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sosyal Diyaloğa Doğru İlk Adımlar projemizin nihai amaçlarından biri de belediyeler arasında ortaklık ağlarının ve işbirliklerinin geliştirilmesiydi. Bu bağlamda her üç ayda bir gerçekleştirilecek olan Sosyal Diyalog Bilgi Ağının ilki 07 Aralık 2007 tarihinde Prof. Rüçhan IŞIK’IN katılımıyla “Türkiye’de Sosyal Diyalog Alanında Son Gelişmeler” konulu bir toplantı gerçekleştirilmiştir.