“STK Kapasite Geliştirme Eğitimi” Tanıtım Toplantısı

Yönetim mantığından yönetişim mantığına geçişin yaşandığı 21. yüzyılda, bu değişim sonucu sivil toplum yeniden şekillenmeye başlamıştır. Sivil toplum, bu yeniden-canlanma sürecinde toplumsal gelişimin, demokratikleşmenin ve ekonomik kalkınmanın önemli bir aktörü olarak kabul edilmiştir.

Sivil toplumun yeniden canlanma süreci, beraberinde ciddi sorunlar da getirmiş, sivil toplum hızla yaygınlaştıkça, “sivil toplumun ne anlama geldiği” muğlâklaşmaya başlamıştır. Özellikle 1980 sonrası ülkemizde yaşanan hızlı göç, görünürde sivil toplum kuruluşlarının sayını hızla artırmış olmasına rağmen kalite konusunda aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Çünkü kurulan vakıf ve dernekler aslında göç sonucu kentte yaşamaya başlayan birey için sadece bir direnç ve kendi ile aynı olanlarla kuvvetlendiği bir yaşama merkezleri haline gelmiştir. 

Zeytinburnu ilçesinde dernekler masasına kayıtlı 228 dernek ve 11 vakıf bulunmaktadır. Ancak bunların kuruluş amaçlarına bakıldığında, daha çok kente direnme veya mevcut alışkanlıkları koruma adına ve özellikle yerel ve merkezi idareye karşı bir güç unsuru olarak oluşturulan hem şehri dernekleri oldukları görülmektedir. Bu dernekler büyük bir insan potansiyeline sahip olmakla birlikte bir sivil toplum kuruluşu özelliklerini tam olarak taşımamakta, sosyal kalkınmayı sağlayacak faaliyetleri son derece sınırlı kalmaktadır. Bundan dolayıdır ki, fiziki şartlar bağlamında göreceli olarak hızla büyüyen Zeytinburnu aynı hızlı gelişimi sosyal anlamda gösterememiştir. 

İlçede bulunan sivil toplum örgütlerinin nicel olarak toplum içinde yaygınlaşması ve kendisine atfedilen söylemsel önemin nitel bir yapıya dönüşmesi amacıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi işbirliği ile Zeytinburnu için özel bir sivil toplum kapasite geliştirme programının hazırlıklarına başlanmıştır. 

Bu çerçevede, Zeytinburnu’nda sayıları oldukça fazla olan yöresel dernekler ile diğer STK’lardaki insan potansiyelini ve STK’ların kapasitelerini geliştirecek ve bu şekilde Zeytinburnu’ndaki sivil toplum hareketine ivme kazandıracak bir eğitim programının tanıtımını yapmak amacıyla 14 Nisan 2006 tarihinde “STK kapasite geliştirme programı tanıtım toplantısı” düzenlenmiştir. İBÜ STK Eğitim ve Araştırma Birimi görevlisi Alper Akyüz programın tanıtımını yapmış, katılımcıların görüş ve değerlendirmeleri alınmasından sonra eğitime başvuru yapmak isteyen STK temsilcileri için başvuru formları dağıtılmıştır.

Başvuruların alınmasından sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi işbirliği ile 16–24 Aralık 2006 tarihlerinde, Zeytinburnu Yerel Kalkınma ve AB İlişkileri Koordinasyon Merkezinde STK Kapasite Geliştirme Eğitimi gerçekleştirilmiştir. 

Kapasite gelişimine giriş niteliğinde hazırlanan ve STK'lara bir vizyon kazandırmak ve mevcut dinamiklerini harekete geçirmek amacıyla geliştirilen programda etkileşimli yöntemler kullanıldı; katılımcıların kendi deneyimlerinden ve birbirlerinden öğrenmeleri sağlanmaya çalışıldı. 

Eğitime katılan sivil toplum kuruluşları üyeleri, Zeytinburnu’nda bilmedikleri STK’ları tanıma, üyeleriyle tanışma fırsatı bulmalarından ve gelecek için hazırlanmış olan işbirliği imkânından duydukları memnuniyeti belirttiler. Katılımcılar son gün yapılan değerlendirmede Zeytinburnu Belediyesine ve İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim görevlilerine teşekkür ederek eğitimin ikinci kademesini heyecanla beklediklerini ifade ettiler. 

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ STK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA BİRİMİ
ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ 
YEREL KALKINMA VE AB İLE İLİŞKİLER KOORDİNASYON MERKEZİ ZEYTİNBURNU’NDA YERLEŞİK STK’LAR İÇİN KAPASİTE GELİŞTİRME EĞİTİMİ

Giriş eğitimi:
 24 saat
•Panel /tartışma (Sivil toplum nedir? Sivil toplum kuruluşlarının rolü nedir?

Sivil toplum ve strateji oluşturma 
•AB ve STK’lar 
•Haklar-STK’lar gönüllülük

İleri eğitim: 56 saat

•STK'larda gönüllü kaynaklari yönetimi
•İletişim becerileri 
•STK 'lar için örgüt yönetimi
•STK’lar için finansal yönetim 
•STK 'lar için teklif yazma teknikleri 
•Proje bütçesi oluşturma 
•Savunuculuk ve politikaları etkileme 
•AB fonları ve STK’lar