Müdürlükler

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Adı Soyadı Mustafa AYMAK
Telefon (0212) 413 11 11
Santral 1160
Faks (0212) 413 12 55
Adres Beştelsiz Mahallesi. Belediye Caddesi. No:5 Zeytinburnu / İSTANBUL
E-Posta maymak@zeytinburnu.bel.tr

Mustafa AYMAK Özgeçmiş

Mustafa AYMAK Özgeçmiş

1965 Yılında TOKAT - Niksar'da doğdu. İlköğrenimini 1977 yılında, ortaöğrenimini 1980 yılında, Ticaret Lisesini de 1983 yılında bitirdi. 1987 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimlerden mezun oldu. 1987 - 1997 yılları arasında çeşitli şirketlerde ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel öğretim kurumlarında müdürlük yaptı. Bu süreçte eğitim ve kültür faaliyetleriyle de yakından ilgilendi. Bir çok makalesi yayımlandı. "Anadolu'da İslam Kültür ve Medeniyeti" adlı müstakil bir çalışmasının yanında "Eğitim ve Verimlilik", "Kemaleddin İbn-i Hümam'ın Hayatı ve Eserleri" ile "21 nci Yüzyıla Girerken Dünya ve Türkiye Gündeminde İslam" konulu Sempozyum tebliğlerini de kitap haline getirerek yayımladı. 1997 - 2000 yılları arası Sarıyer Belediyesi Gelirler Müdürlüğünde yöneticilik yaptı. 2000 yılında Eminönü Belediyesine geçti. 2000 - 2005 yılları arasında Eminönü Belediyesinde Gelirler Müdürlüğü ile AR-GE ve Bilgi İşlem Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Eğitimden kültür ve çevre faaliyetlerine, toplam kalite yönetiminden İSO çalışmalarına, sosyal-belediyecilikten e-belediyeciliğe kadar katıldığı bir çok proje, yarışma, seminer ve kurslardan sertifika, takdirname ve başarı ödülleri aldı. 2002 yılında Eminönü Belediyesi'nin en başarılı müdürü seçildi. 20 Nisan 2005 tarihinde Zeytinburnu Belediyesine geçiş yaptı. Şu an Belediyemizin Hesap İşleri ve Gelirler Müdürlüğünü yürütmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün Görevleri

Kalem Şefliği Müdürlüğümüzle ilgili bütün gelen ve giden evrak, dosya ve ödeme emri belgelerinin kayıt işlemlerinin yapıldığı;Müdürlüğümüzün yazışma dosyalarının muhafaza edildiği; mükellef sicil kayıtlarının yapıldığı şefliğimizdir. Bu şefliğimiz 1 şef, 2 memur ve 1 işçi personel olmak üzere toplam 4 kişiden teşekkül etmektedir. Tahsil Şefliği Belediyemize ait vergiler, harçlar, katılım payları, ücretler ile diğer bütün alacaklarımız, Tahsil şefliğimizce takip ve tahsil edilmektedir. Belediyemize borçlu mükelleflerin haciz işlemleri, icra takip işlemleri ile 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre borçlularla alakalı yapılması ve yürütülmesi gereken işler de Tahsil şefliğimizce yapılmaktadır. Bunların yanında mükelleflerin tapu ile ilgili iş ve işlemleri de bu şeflik tarafından yürütülmektedir. Tahsil şefliğimiz 1 şef, 15 memur ve 3 işçi personel olmak üzere toplam 19 kişiden teşekkül etmektedir. Muhasebe Şefliği Belediyemizdeki bütün memur ve işçi personelin maaş işlemleri, sosyal yardımları, sağlık giderleri ve bunlarla alâkalı ödemeler ile Belediyemize ait bütün giderler ve borç ödemeleriyle ilgili iş ve işlemler Muhasebe şefliğimiz tarafından yürütülmektedir. Belediyemizin başka müdürlükleri ve birimlerince tahakkuk ettirilmiş olan hak ediş ödemeleri de Muhasebe şefliğimiz tarafından yapılmaktadır. Muhasebe şefliğimiz 1 şef, 7 memur ve 1 işçi personel olmak üzere toplam 9 kişiden teşekkül etmektedir. Yoklama Şefliği Belediyemizde hiç kaydı olmayan ya da eksik beyanda bulunan mükelleflerin kayıt ve kontrol işlemleri bu şefliğimizce yapılmaktadır.Vergi kayıp ve kaçakları ile kayıt dışı olan bütün belediye gelirleri yoklama memurlarımızca kontrol edilerek kayıt altına alınmaktadır. Mükelleflerle ilgili olan ve yerinde kontrol edilmesi gereken dilekçelerle ilgili işlemler de bu şefliğimiz memurlarınca yerine getirilmektedir. Yoklama şefliğimiz 1 şef ve 5 yoklama memuru olmak üzere toplam 6 kişiden teşekkül etmektedir. Tahakkuk Şefliği Gerek tahakkuku müdürlüğümüzce yapılan, gerekse tahakkuku başka müdürlükler tarafından yapılan bütün tahakkuk işlemleri bu şeflik tarafından yürütülmektedir. Ayrıca tahakkuku tahsile bağlı bütün tahakkuk işlemleri ile İlân ve Reklâm Vergisi, Eğlence Vergisi, Harcamalara Katılım Payı, Belediye harçları, Belediye cezaları ve ücretlerin tahakkuk işlemleri de Tahakkuk şefliğimizce yapılmaktadır. Bu şefliğimiz 1 şef ve 6 memur olmak üzere toplam 7 kişiden oluşmaktadır. Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi Şefliği Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi şefliği Belediyemiz mükelleflerinin Emlak Vergisi ile Çevre Temizlik Vergisine ait bütün iş ve işlemleri bu şeflikçe yürütülmektedir.Belediyemizin Tapu Müdürlüğü ve diğer resmi kurumlarla olan emlak ile ilgili işlemleri ve borç araştırmaları da Emlak ve Çevre Temizlik şefliğimizce yürütülmektedir. Emlak ve ÇTV şefliğimiz 1 şef ve 6 memur olmak üzere toplam 7 kişiden teşekkül etmektedir
Hizmet Standartları Tablosu