Müdürlükler

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Adı Soyadı Hatice KÜÇÜKAKYÜZ
Telefon (0212) 413 11 85
Santral (0212) 413 11 11 - Dahili 3070
Faks (0212) 413 12 85
Adres Beştelsiz Mahallesi. Belediye Caddesi. No:5 Zeytinburnu / İSTANBUL
E-Posta hkucukakyuz@zeytinburnu.bel.tr

Hatice KÜÇÜKAKYÜZ Özgeçmiş

İstanbul doğumlu Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun oldu.

Zeytinburnu Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde göreve başladı. Yapı Kontrol ve İmar Şefliği görevlerinde bulundu. Evli ve iki çocuk annesidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün Görevleri

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün Görevleri; 5393 sayılı Belediye Kanunu,
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
3194 sayılı İmar Kanunu ve Meri İmar Mevzuatı, 14.06.2014 Tarih ve 29030 sayılı Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile İmar Kanunun 18.maddesi uyarınca yapılacak Arazi ve Arsa düzenlemesi ile ilgili esaslar hakkında yönetmelik,
4708 sayılı Yapı Denetimi hakkında Kanun ve Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği,
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu,
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile ilgili Genel Tebliğleri,
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği,

5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanması hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği: hükümleri doğrultusunda İmar Müdürlüğü;
• 1 Müdür ,
• İmar Şefliği,
• Yapı Kontrol Şefliği,
• Planlama Harita ve Zeşat Şefliği,
• Emlak – İstimlak Şefliği, ve
• Kalem Şefliği’nden oluşmakta olup Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde çalışma ilkesine uygun olarak etkin, düzenli ve verimli bir biçimde çalışmalarını yürütmektedir.

Planlama Harita ve Zeşat Şefliği’nin Görevleri;
Zeytinburnu Belediye Başkanlığı’nın sınırları dahilinde Nazım imar planı doğrultusunda ve Başkanlık makamının emir ve direktifleri doğrultusunda ilgili yasa ile yönetmelikler çerçevesinde şehircilik prensiplerine bağlı kalarak plan yapmak veya yaptırmak meriyete giren uygulama imar planları ile Belediye Başkanlığına intikal eden teklif plan tadilatlarını 3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekansal Planlar Yönetmeliği çerçevesinde inceleyerek Belediye meclisine takdim etmek, tasdikine müteakip onanmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığına intikal ettirmek, onanarak başkanlığımıza intikal eden planları askıya çıkarmak ve dağıtımını sağlamak.
• Mer’i İmar planlarına uygun imar durumu, inşaat istikameti ve kot kesit rölevelerini hazırlamak.
• Tevhit, ifraz ve yola terklerle ilgili Encümen teklif folyelerini hazırlamak.
• 5366 sayılı yasanın uygulama yönetmeliğinin amacı, yıpranan ve özelliğini kaybetmeye yüz tutmuş; kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurullarınca sit alanı olarak tescil ve ilan edilen bölgeler ile bu bölgelere ait koruma alanlarının, bölgenin gelişimine uygun olarak yeniden inşa ve restore edilerek, bu bölgelerde konut, ticaret, kültür, turizm ve sosyal donatı alanları oluşturulması, tabii afet risklerine karşı tedbirler alınması, tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması ile ilgili esas ve usullere göre çalışmalar yapmak.
• Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlama ve ekonomik şekilde kullanmayı sağlamak.
• Müdürlüğümüzün performans programının takip, kontrol ve değerlendirilmesinin yapılabilmesi için iş, hizmet, faaliyet ve çalışmalarla ilgili düzenlenecek formların takibinin yapılması.
• Planlama Şefliği’nin altında Numarataj birimi görev almaktadır.
• 26245 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Adres ve Numaralamaya ilişkin yönetmeliğe göre meydan cadde ve sokaklara cephesi olan yapıların numarataj işlemlerini yapmak ve ruhsat ve iskan belgelerini tanzim etmek.
• Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile ita amiri tarafından verilen diğer görevlerin icra edilmesini sağlamak.

İmar İşleri Şefliği ‘nin Görevleri;
• Mimari ve statik projelerin tasdikini yapmak ve ruhsat düzenlemek.
• Isı yalıtım, makine ve elektrik tesisat ve asansör projelerini onaylamak.
• İnşaat ruhsatlarından önce mevcut bina var ise yıkım ruhsatı düzenlemek.
• Belediye gelirlerine esas olan imar hizmetleri ile ilgili ücret ve harçların takibini yapmak.
• Vatandaşların imar mevzuatı ile ilgili yazılı ve sözlü takiplerini mevzuat hükümlerine göre incelemek ve sonuçlandırmak.
• Kentsel Dönüşüm çalışmalarını ve uygulamalarını takip ve yürütme işlemlerini yapmak.
• Zemin etüt raporun incelenmesi ve tasdikinin yapılması.
• İhale işlemlerinin yürütülmesi.

Yapı Kontrol Şefliği’nin Görevleri;
• Yapı Denetim ve Kontrol hizmetlerini, yıkım işlemlerini takip ederek denetlemek bu konularla ilgili tüm yazı ve belgeleri onaylamak, ruhsata aykırı yapılan yapılar ve ruhsatsız yapılar hakkında İmar Kanunun 32. ve 42. Maddesine istinaden Belediye Encümenince para cezası ve yıkım kararlarını aldırmak ve uygulamak. • Binaların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasını üstlenen yapı denetim şirketlerinin tüm işlemlerini denetlemek ve hak edişini düzenlemek. • Temel üstü, Çatı vizesi onayını yapmak.
• 6306 sayılı yasaya göre Riskli yapı tespiti yapılan binaların tahliye ve yıkım süreçlerinin takibini yapmak ve uygulamak.
• Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar hakkında teknik rapora dayalı olarak binaların nüfus ve eşyadan tahliyesini yaptırmak. İmar Kanunun 39. Ve 40. Maddelerine göre Encümen kararı alarak uygulama yapmak.
• 3194 sayılı İmar Kanunun 30.maddesi uyarınca yapı tamamen bittiği yada kısmen kullanılmasının mümkün olduğu katların ve ortak alanların tamamlandığı taktirde bu kısımların kullanılabilmesi için Yapı Kullanma İzni (İSKAN) belgesini düzenleyerek üst makamın onayına sunmak.
• Ruhsata tabi olmayan basit tadilat ve tamir işlemleri ile ilgili İmar Kanunu ve yönetmelik uyarınca gerekli izni vermek ve takip etmek.
• İnşaatlarda Kamunun selametini ihlal edecek şekilde inşaat malzemeleri ile yol işgallerine mani olmak ve cezai işlem uygulamak.

Emlak – İstimlak Şefliği’nin Görevleri;
• Kurum taşınmazlarının tespit işlemleri; 2014 Haziran ayında Resmi Gazetede yayınlanmış Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Ait Yönetmeliğe uygun olarak Belediye’ye ait taşınmazların rapor ve icmal cetvellerini hazırlamak, kayıt altına almak.
• 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu çerçevesinde kamulaştırma işlemlerini ve süreçlerini yönetmek.
• İdare aleyhine açılmış kamulaştırmasız el atma davalarının takibini Hukuk İşleri Müdürlüğünün koordinasyonunda yapmak, gerekli savunmaları hazırlamak varsa mahkeme kararına istinaden kamulaştırma infaz folyelerini hazırlamak, tapu kütüğünden infaz işlemlerini takip etmek.
• Belediye adına kayıtlı taşınmazların kiralanma işlemlerini yürütmek ve varsa kiralık taşınmazların kira sözleşmelerinin tabikini yapmak ve ihale işlemlerini yürütmek.
• Kamu kurumları arasında yapılan yada yapılacak taşınmaz devir yada tahsis işlemlerini yürütmek.
• Kıymet takdir bilgilerini hazırlamak, komisyona iletmek ve takibini yapmak.
• 2981 sayılı yasa gereği ifrazen oluşmuş taşınmazlarda Belediye lehine yada aleyhine konulmuş ipotek bedellerinin kaldırılması hususunda gerekli süreç takibini yapmak.
• 2981 sayılı yasa gereği ilgilisine verilmiş tapu tahsis belgelerinin tapuya dönüştürülmesi işlemlerinde gerekli süreç değerlendirilmelerini yapmak. Belediye adına kayıtlı taşınmazların satış işlemlerini gerçekleştirmek.
• Belediye sınırları içinde veya dışında kurum, kuruluş ve şahıslara ait gayrimenkullerle ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde ihdas, devir, temlik, intifa hakkı, irtifak hakkı ve benzeri gayrimenkul mükellefiyet ve hakların tesislerini kurmak, alım satım kiralama, kiraya verme, ecrimisil trampa veya tahsis işlemlerine ilişkin Başkanlık Makamının olurları doğrultusunda gerekli işlemleri yapmak, kontrat, protokoller hazırlamak ve işlemleri sonuçlandırmak.
• 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi hakkında Kanun Kapsamında Yürütülen Arsa Payı satışı uygulamalarını yapmak. • 6306 sayılı yasa kapsamında kira yardım işlemlerini yapmak.
• Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile ita amiri tarafından verilen diğer görevlerin icra edilmesini sağlamak

Kalem Şefliği’nin Görevleri;
• Müdürlükteki memurların izin, rapor terfi ve tayin konularındaki tüm işlemlerini yürütmek.
• Müdürlükteki tüm demirbaşların listelerini hazırlamak.
• Müdürlüğün ihtiyacı olan araç, gereç ve kırtasiye malzemelerini tespit ederek temini için bağlı olduğu şef ve Müdür’e bildirmek.
• Müdürlükte bulunan malzemelerin itinalı bir şekilde kullanımını ve korumasını sağlamak.
• Müdürlüğe gelen ve giden tüm evrakın kayıt,zimmet ve takibini yapmak.
• Müdürlüğe gelen evrakın arşivdeki işlem dosyaları ile birleştirilerek işleme konulmasını sağlamak.
• Müdürlükçe alınan Encümen kararlarının (32 , 39 , 40 ,42) istatistik, bilgi ve kayıtlarını tutmak.
• Müdürlüğün taşınmaz envarterlerini oluşturarak gerekli tutanakları tanzim etmek.
• Müdürlüğün evrak imha işlemlerini takip etmek ve sonuçlandırmak.
• Görevle ilgili her türlü iç/dış yazışmaları yapmak.
• Amiri tarafından verilen diğer görevlerin icra edilmesini sağlamak.