Müdürlükler

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Adı Soyadı Hatice KÜÇÜKAKYÜZ
Telefon (0212) 413 11 85
Santral (0212) 413 11 11 - Dahili 3070
Faks (0212) 413 12 85
Adres Beştelsiz Mahallesi. Belediye Caddesi. No:5 Zeytinburnu / İSTANBUL
E-Posta hkucukakyuz@zeytinburnu.bel.tr

Hatice KÜÇÜKAKYÜZ Özgeçmiş

İstanbul doğumlu. 1984 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat mühendisliği bölümünden mezun oldu. Zeytinburnu Belediyesi İmar Müdürlüğü’nde göreve başladı. 2007 yılından bu yana İmar ve Şehircilik Müdürü olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk annesidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün Görevleri

5393 sayılı Belediye Kanunu,
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
3194 sayılı İmar Kanunu ve Meri İmar Mevzuatı,
14.06.2014 Tarih ve 29030 sayılı Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile İmar Kanunun 18.maddesi uyarınca yapılacak Arazi ve Arsa düzenlemesi ile ilgili esaslar hakkında yönetmelik,
4708 sayılı Yapı Denetimi hakkında Kanun ve Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği,
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu,
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile ilgili Genel Tebliğleri,
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği,

5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanması hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği: hükümleri doğrultusunda İmar Müdürlüğü;
• Müdür , (İmar ve Şehircilik Müdürü )
• İmar Şefliği,(Proje Kontrol ve Ruhsat Şefliği)
• Yapı Kontrol Şefliği,(Yapı Kontrol ve İskan Şefliği)
• Planlama ve Harita Şefliği,
• Kalem Şefliği’nden oluşmakta olup Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde çalışma ilkesine uygun olarak etkin, düzenli ve verimli bir biçimde çalışmalarını yürütmektedir.

Planlama ve Harita Şefliği’nin Görevleri;
Zeytinburnu Belediye Başkanlığı’nın sınırları dahilinde;
•Nazım imar planı doğrultusunda ve Başkanlık makamının emir ve direktifleri doğrultusunda ilgili yasa ile yönetmelikler çerçevesinde şehircilik prensiplerine bağlı kalarak plan yapmak veya yaptırmak meriyete giren uygulama imar planları ile Belediye Başkanlığına intikal eden teklif plan tadilatlarını 3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekansal Planlar Yönetmeliği çerçevesinde inceleyerek Belediye meclisine takdim etmek, tasdikine müteakip onanmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığına intikal ettirmek, onanarak başkanlığımıza intikal eden planları askıya çıkarmak ve dağıtımını sağlamak.
• Mer’i İmar planlarına uygun imar durumu, inşaat istikameti ve kot kesit rölevelerini hazırlamak.
• Tevhit, ifraz ve yola terklerle ilgili Encümen teklif folyelerini hazırlamak.
• 5366 sayılı yasanın uygulama yönetmeliğinin amacı, yıpranan ve özelliğini kaybetmeye yüz tutmuş; kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurullarınca sit alanı olarak tescil ve ilan edilen bölgeler ile bu bölgelere ait koruma alanlarının, bölgenin gelişimine uygun olarak yeniden inşa ve restore edilerek, bu bölgelerde konut, ticaret, kültür, turizm ve sosyal donatı alanları oluşturulması, tabii afet risklerine karşı tedbirler alınması, tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması ile ilgili esas ve usullere göre çalışmalar yapmak.
• Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlama ve ekonomik şekilde kullanmayı sağlamak.
• Müdürlüğümüzün performans programının takip, kontrol ve değerlendirilmesinin yapılabilmesi için iş, hizmet, faaliyet ve çalışmalarla ilgili düzenlenecek formların takibinin yapılması.
• Planlama Şefliği’nin altında Numarataj birimi görev almaktadır.
• 26245 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Adres ve Numaralamaya ilişkin yönetmeliğe göre meydan cadde ve sokaklara cephesi olan yapıların numarataj işlemlerini yapmak ve ruhsat ve iskan belgelerini tanzim etmek
• Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile ita amiri tarafından verilen diğer görevlerin icra edilmesini sağlamak.

İmar İşleri Şefliği ‘nin Görevleri;
• Mimari ve statik projelerin tasdikini yapmak ve ruhsat düzenlemek,
• Isı yalıtım, makine ve elektrik tesisat ve asansör projelerini onaylamak.
• İnşaat ruhsatlarından önce mevcut bina var ise yıkım ruhsatı düzenlemek.
• Belediye gelirlerine esas olan imar hizmetleri ile ilgili ücret ve harçların takibini yapmak.
• Zemin etüt raporun incelenmesi ve tasdikinin yapılması.
• İhale işlemlerinin yürütülmesi.
• Yapı Denetim ve Kontrol hizmetlerini, yıkım işlemlerini takip ederek denetlemek bu konularla ilgili tüm yazı ve belgeleri onaylamak, ruhsata aykırı yapılan yapılar ve ruhsatsız yapılar hakkında İmar Kanunun 32. ve 42. Maddesine istinaden Belediye Encümenince para cezası ve yıkım kararlarını aldırmak ve uygulamak.
• Binaların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasını üstlenen yapı denetim şirketlerinin tüm işlemlerini denetlemek
• 6306 sayılı yasaya göre Riskli yapı tespiti yapılan binaların tahliye ve yıkım süreçlerinin takibini yapmak ve uygulamak.
• Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar hakkında teknik rapora dayalı olarak binaların nüfus ve eşyadan tahliyesini yaptırmak. İmar Kanunun 39. Ve 40. Maddelerine göre Encümen kararı alarak uygulama yapmak.
• 3194 sayılı İmar Kanunun 30.maddesi uyarınca yapı tamamen bittiği yada kısmen kullanılmasının mümkün olduğu katların ve ortak alanların tamamlandığı taktirde bu kısımların kullanılabilmesi için Yapı Kullanma İzni (İSKAN) belgesini düzenleyerek üst makamın onayına sunmak.
• Ruhsata tabi olmayan basit tadilat ve tamir işlemleri ile ilgili İmar Kanunu ve yönetmelik uyarınca gerekli izni vermek ve takip etmek.
• İnşaatlarda Kamunun selametini ihlal edecek şekilde inşaat malzemeleri ile yol işgallerine mani olmak ve cezai işlem uygulamak.

Kalem Şefliği’nin Görevleri;
• Müdürlükteki memurların izin, rapor terfi ve tayin konularındaki tüm işlemlerini yürütmek
• Müdürlüğün ihtiyacı olan araç, gereç ve kırtasiye malzemelerini tespit ederek temini
• Müdürlükte bulunan malzemelerin itinalı bir şekilde kullanımını ve korumasını sağlamak.
• Müdürlüğe gelen ve giden tüm evrakın kayıt,zimmet ve takibini yapmak.
• Müdürlüğe gelen evrakın arşivdeki işlem dosyaları ile birleştirilerek işleme konulmasını sağlamak.
• Müdürlükçe alınan Encümen kararlarının (32 , 39 , 40 ,42) istatistik, bilgi ve kayıtlarını tutmak.
• Müdürlüğün taşınmaz envarterlerini oluşturarak gerekli tutanakları tanzim etmek.
• Müdürlüğün evrak imha işlemlerini takip etmek ve sonuçlandırmak.
• Görevle ilgili her türlü iç/dış yazışmaları yapmak.
• İta amiri tarafından verilen diğer görevlerin icra edilmesini sağlamak.