Mesleğimi Seçiyorum Projesi

Mesleğimi Seçiyorum Projesi

Proje Koordinatörü : Zeytinburnu Belediyesi Kent Konseyi
Proje Saha Uygulama Sorumlusu : Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Proje Geliştirme ve Uygulama Sorumlusu : YÖRET Vakfı
Eğitim Geliştirme ve Uygulama Sorumlusu : YÖRET Vakfı
Supervizyon ve Veli Bilgilendirme Sorumlusu : YÖRET Vakfı
Uygulama Alanı : Zeytinburnu Belediyesi Sınırları
Uygulama Yapılan Okullar : Abdülhak İ.Ö.O, Celalettin Gözüsulu İ.Ö.O, Haluk Ündeğer İ.Ö.O, Kazım Özalp İ.Ö.O, Saniye Sezgin İ.Ö.O, Veli Efendi İ.Ö.O, Ziya Gökalp İ.Ö.O, Haluk Ündeğer Lisesi, İMKB Kız Teknik ve Meslek Lisesi, Zeytinburnu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Zühtü Kurtulmuş Lisesi, Zeytinburnu İmamhatip Lisesi

Sponsorlar
Olivium
Deri Sanayicileri Derneği
Zeytinburnu İşadamları Derneği

PROJE OLUŞUM SÜRECİ - PROJE ÖZETİ

Zeytinburnu Kent Konseyi, yaptığı bölge araştırmasında ‘mesleki bilgi ve yönlendirme’ konusundaki ihtiyacı saptadıktan sonra mesleki rehberlik üzerinden bir çalışma geliştirmek için Aralık 2010 tarihinde YÖRET Vakfı ile görüşmelere başlamıştır.

YÖRET Vakfı, çalışma alanı ve misyonuna uygun gördüğü bu teklifi, ‘Mesleğimi Seçiyorum’ projesi adıyla geliştirdikten sonra, Kent Konseyi koordinatörlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığı ile birlikte 2010-2011 öğretim yılı ikinci dönemi için proje çalışmalarına başlama kararı almıştır. Zeytinburnu Belediyesi, Zeytinburnu Belediyesi Kent Konseyi, Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim ve YÖRET Vakfı temsilcilerinden oluşan bir Danışma Kurulu oluşturulmuştur.

YÖRET Vakfı tarafından Şubat 2011’de, projenin, eğitim ve uygulama materyallerinin içeriği hazırlanmış, Mart 2011’de eğitim dokümanlarının Zeytinburnu Belediyesi tarafından basılmasından sonra da, Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteği ve yönlendirmesiyle 12 pilot okulda, proje eğitim çalışmalarıyla uygulama başlatılmıştır.

Kendini tanıma ve doğru meslek seçiminin insan hayatındaki önemi ve sağlıklı toplum gelişimi için gerekliliğinden yola çıkan projede, gençlerin kariyer kararsızlığını gidermek ve kendi özelliklerine uygun meslek seçmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

Bölgedeki tüm okulların yöneticilerine proje anlatılarak konu ile ilgili eğitim verilmiştir. Zeytinburnu bölgesinden 7 ilköğretim ve 5 lise seçilmiştir. Bu okulların rehber öğretmenlerinden oluşan 23 formatöre eğitici eğitimi verilmiştir. Mesleki rehberlik, mesleki rehberlik mevzuatı, yaratıcı drama, liderlik, etkili sunum becerileri, başlıklarında verilen eğitimler 5 gün sürmüştür. Eğitimi alan formatörler kendi okullarındaki öğretmenlere 2 gün süren saha eğitimi gerçekleştirmiştir. YÖRET Vakfı eğitmenleri tarafından hazırlanan materyaller ile desteklenen eğitimler sonucunda 5 ile 8 hafta arası öğrencilerle etkinlikler yapılmıştır.

Tüm okul yaklaşımını hedef alan projede mesleki rehberliğin sadece çocukların konusu olmadığı, aileleri ve okul yönetimini de ilgilendirdiği görüşünden hareketle mesleki rehberlik ve doğru meslek seçimi ile ilgili velilere de seminerler verilmiştir. Ayrıca okul yöneticileri ile sürekli toplanılarak projenin gidişatı konusunda bilgilendirme yapılmış ve destekleri alınmıştır.

Okullarda öğrenci eğitimleri başladıktan sonra da YÖRET Vakfı uzmanları tarafından formatör eğitmenlerle proje süresince her ay toplanılarak süpervizyonlar gerçekleştirilmiştir. Bu süpervizyonlarda projede işlemeyen ya da örnek olabilecek konular paylaşılarak çözüm önerileri getirilmiştir. Proje süreci boyunca formatörler yalnız kalmadıklarını hissedip projeyi sürekli canlı tutmuştur.

Hem müdürlerin katıldıkları eğitimler hem de formatör eğitimleri için eğitimlerden sonra anket uygulanarak eğitimlerin etkinliği ölçülmüştür. Raporda ayrıntılı olarak belirtilen ölçme sonuçlarına göre eğitimden beklentiler oldukça yüksek yüzdelerle olumlu olarak ifade edilmiş ve projeyi okullarında yapmak isteklerini belirtmişlerdir. Çocuklara ise ön test ve son test uygulaması yapılmıştır. Eğitimler başlamadan önce 12 soruluk bir anket hazırlanıp uygulanmıştır. Eğitimlerin sonunda aynı anketler yeniden uygulanmıştır. Ön test ve son testler arasındaki ilişkiye bakıldığında anlamlı farklar görülmüştür.

Bu çalışmadan çıkarılan sonuç; uygulamaların çocukların meslek seçimine katkısı olduğu ve uygulama süresi arttıkça katkının arttığı görülmüştür. Bu farklar kız erkek, lise ilköğretim karşılaştırması olarak da yapılmıştır.

MESLEKİ REHBERLİK NEDİR?

“Mesleki Rehberlik”, bireylerin farklı meslekleri tanımaları, kendi bireysel özelliklerine uygun meslekleri seçmeleri, seçtikleri bu mesleklere hazırlanmaları ve mesleki yönden gelişebilmeleri için kendilerine yapılan yardım hizmetleri olarak tanımlanabilir.

PROJENİN GEREKÇESİ

Türkiye’de öğrenim çağındaki her 1000 çocuktan 611’i orta öğretime gitmiyor veya orta öğretimi bitiremiyor. Sadece 389 kişi orta öğretimini tamamlıyor. (ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiler Toplantısı,18 Mart 2006) Çocuk Hakları Sözleşmesinin 28. Maddesine göre; Zorunlu veya ücretsiz ilköğretimde meslek seçimine ilişkin bilgi ve rehberliği bütün çocuklar için elde edilir hale getirilmesi gerekir.

Doğru meslek seçiminin insanın hayatta mutlu olup, olmaması ile ilgisi her geçen gün artmaktadır.

PROJENİN AMACI

Bu projenin amacı; Türkiye’nin de kabul ettiği evrensel Çocuk Hakları Sözleşmesinin aşağıda belirtilen ilgili maddeleri doğrultusunda İlköğretim ikinci kademesinde ( 6 - 7 ve 8. sınıflar ) ve lisede okuyan öğrencileri erken yaşta bilgilendirerek, hem kızların hem de erkeklerin kendilerine uygun ve sağlıklı mesleki kararlar vermelerine yardımcı olacak eğitimler düzenlemek ve eğitim materyali oluşturmaktır.
B.M. Çocuk Hakları Sözleşmesinin ilgili maddeleri:
Çocuğun yüksek yararının gözetilmesi, Madde 3
Görüşlerinin oluşturulmasına fırsat verilmesi, Madde 12
Düşüncelerinin dinlenilmesi, Madde 13
Zorunlu ve ücretsiz ilköğretimde meslek seçimine ilişkin bilgi ve rehberliği bütün çocuklar için elde edilir hale getirilmesi gerekir, Madde 27

PROJENİN HEDEFLERİ

Bölge okullarındaki öğrencilerin kendilerini tanımalarını, hayata olumlu bir şekilde tutunmalarını, geleceğe yönelik seçimleri ( mesleki, kişisel vb. ), seçenekleri hakkında bilgilenmelerini ve kendilerine uygun karar vermelerini sağlamak üzere, sürdürülebilir kaliteli bir program geliştirmek, uygulamak ve yaymak.

- Kendileriyle ilgili kararlarda, doğru bilgiye ulaşan, sorun çözebilen çocuk ve gençler yetiştirerek sağlıklı bir toplum oluşmasına katkıda bulunmak.
- Çocuklarda kariyer kararsızlığını azaltmak,
- Kız ve erkek tüm çocukların, kendilerine uygun meslek seçimi için bilgi ve becerilere ulaşmasını, ilgi alanlarını geliştirmesini, kendilerini ilgilendiren konularda etki altında kalmadan karar vermelerini sağlamak,
- Çocukların ve ailelerin ilköğretim sonrası üst eğitim kurumlarını tanımalarını sağlamak (meslek liseleri, askeri lise, polis okulu, çeşitli lise türleri gibi).
- İlköğretim sonrası eğitime devam etmeyen çocuklar için toplumda var olan (Halk eğitim Merkezleri, Toplum Eğitim Merkezleri, Mesleki Eğitim - Çıraklık vb.) seçenekleri tanıtmak
- Çocuklara, meslek(insan ile, sayı ile, fikir/sanat ve bilimle uğraşan), sektör(tekstil, medya, sağlık vb.)) ve iş(devlet, özel, kooperatif, uluslararası, KOBİ vb.), tanıtımları yapmak.
- Mesleklerle ve profesyonel meslek elemanları ile tanışma fırsatı bulmalarını sağlamak bu projenin genel hedefleridir.

PROJE SÜRECİ

2010-2011 dönemi;

YÖRET Vakfı, Zeytinburnu Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kent Konseyinden temsilcilerin katılımıyla Proje Danışma Kurulu oluşturulmuş ve 4 kere toplanan bu kurul, proje süreci, yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerini görüşmüştür.

- 2 tam gün boyunca, belediye sınırlarında bulunan tüm okul müdürlerine projeye katkı sağlayabilmelerine yönelik bilgilendirme seminerleri yapılmıştır. Müdür eğitimleri anketler vasıtası ile değerlendirilmiştir. Böylece hem okulda öğretmenlerin destek alması hem de, projenin yönetimce desteklenmesi sağlanmıştır.

- Seçilen 12 okul için, toplam 23 psikolojik danışman, 2 gruba ayrılarak 5’ er günlük formatör eğitimi almıştır. Formatör eğitimi alan okul psikolojik danışmanları, kendi müfredatlarına uygun olarak okullarındaki, proje için seçilen öğretmenlere 2’şer günlük eğitim vermişler ve okulların müfredatlarına göre öğretmenler, çocuklar ile 5-8 hafta süreli uygulama yapmışlardır.

- YÖRET Vakfınca hazırlanan öğretmen ve öğrenci uygulama materyallerinde çocuklar ile yapılacak çalışmalar, öğretmenlere anlatılmıştır. Böylece müdür, okul psikolojik danışmanları ve projeye katılan öğretmenlere hazırlanan dokümanların kullanımıyla daha uzun süre, daha çok çocuğu bilgilendirme ve uygulama yapma olanağı sağlanmıştır.

- YÖRET eğitimcileri tarafından Velilere “Çocuğumun Geleceği için Meslek Seçiminin Önemi” konulu 4 adet seminer verilmiştir.

- Proje başında ve sonunda çocuklara uygulanan anketler profesyonellerce değerlendirilmiş ve bu yoldan proje değerlendirilmesi yapılmıştır. Projede, formatör eğitimlerinin başarısı da ölçülmüştür.

- Zeytinburnu Belediyesi, 2011-2012 öğretim döneminde, pilot okullarda bu uygulamanın devamlılığını sürdürmüştür.

PROJENİN UYGULANDIĞI OKULLAR

 • Abdülhak İlköğretim Okulu
 • Celalettin Gözüsulu İlköğretim Okulu
 • Haluk Ündeğer İlköğretim Okulu
 • Kazım Özalp İlköğretim Okulu
 • Saniye Sezgin İlköğretim Okulu
 • Veli Efendi İlköğretim Okulu
 • Ziya Gökalp İlköğretim Okulu
 • Haluk Ündeğer Lisesi
 • İMKB Kız Meslek Lisesi
 • Zeytinburnu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
 • Zühtü Kurtulmuş Lisesi
 • Zeytinburnu İmam Hatip Lisesi

MÜDÜRLERLE TOPLANTILAR

Okul müdürleri ile 4 kere bilgilendirme ve bilgi alışverişi toplantıları yapılmıştır.

FORMATÖR EĞİTİMLERİ

7 İlköğretim + 5 Liseden toplam 23 formatör öğretmen, 5 gün formatör eğitimi almıştır. Bu eğitimlerde çocukların yaş guruplarına uygun hazırlanan meslek tanıtımı, ilgi ve yeteneklerin farkındalığı ve bu ilgi, yeteneklere uygun doğru meslek seçimi ile ilgili etkinliklerden oluşan
kitin kullanımı konusunda bilgi verilmiştir. Gurup etkinlikleri anlatılmıştır.

EĞİTİM BAŞLIKLARI

 • Mesleki rehberlik - Nazan Ürkmez
 • Yaratıcı Drama - Dilara Köktürk
 • Grup Liderliği ve Sınıf Yönetimi - Miryam Anjel
 • Sunum Teknikleri - Miryam Anjel
 • Rehberlik Mevzuatı - Yılmaz Irmak

VELİ SEMİNERLERİ 2010-2011 ve 2011-2012 dönemi

Tüm okul yaklaşımı gözetilerek veliler de proje sürecine dâhil edildi ve uzmanlarca 2010-2011 döneminde dört adet ve 2011-2012 döneminde 8 adet seminer verilmiştir.

“Çocuğumun Geleceği için”, “ Meslek Seçiminde Ailenin Rolü”

SÜPERVİZYONLAR / PAYLAŞIM TOPLANTILARI 2010-2011 ve 2011-2012 dönemi

Formatör öğretmenlerle okullarda gerçekleştirilen uygulamalardan sonra üç paylaşım toplantısı yapılıp yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri tartışılmıştır.

2011-2012 döneminde dört paylaşım toplantısı yapılmıştır.

EĞİTİM MATERYALLERİ

 • Formaörler için mesleki rehberlikle ilgili başvuru kaynağı olabilecek bilgileri içeren bir kitapçık.
 • Formatörlerin kendi okullarında yapacakları eğitimleri içeren slaytların yer aldığı cd’ler.
 • Yine hem formatör hem de sınıf öğretmenlerinin eğitimde kullanabileceği öğretmen etkinlik kitapçığı.
 • Çocukların üzerinde uygulama yapabileceği interaktif etkinlik kitapçığı.

ULAŞILAN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER 2010-2011

 • 12 okulda eğitim alan toplam öğretmen sayısı: 200
 • 5-8 hafta arası eğitim alan öğrenci sayısı: 7000
 • 4 seminer ile 1000 veliye mesleki bilgilendirme eğitimi verilmiştir.

ULAŞILAN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER 2011-2012

 • 12 okulda eğitim alan toplam öğretmen sayısı: 154
 • 5-8 hafta arası eğitim alan öğrenci sayısı: 8262
 • 8 seminer ile yaklaşık 1500 veliye mesleki bilgilendirme eğitimi verilmiştir.