Kent Konseyi

Kent Konseyi Nedir? Kent Konseyi’nin tanımı ve görevleri; TBMM tarafından 03.07.2005 tarihinde kabul edilmiş olan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. Maddesi’nde belirtilmiştir.

MADDE 76. — Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır.

Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasî partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar.

Kent konseyinde oluşturulan görüşler belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir. Kent konseyinin çalışma usul ve esasları İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir” demektedir.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 76. Maddesi uyarınca İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan “Kent Konseyi Yönetmeliği” 08.10.2006 tarihli Resmi Gazetenin 26313 sayılı nüshasında yayınlanarak uygulamaya konulmuştur. Bu yönetmeliğin bazı maddeleri Danıştay tarafından iptal edilmiştir. Bunun üzerine yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik yapılarak İçişleri Bakanlığınca 06.06.2009 gün ve 27250 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Yönetmelik, yayınlanan son hali ile halen yürürlükte bulunmaktadır.

Söz konusu yönetmeliğin geçici 1. maddesi “ YG21 Programının uygulandığı yerlerde, kent konseyi veya benzeri adlarla oluşturulmuş yapılanmalar bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilir” ibaresini içermektedir. Bu nedenle, Yerel Gündem 21 programı kapsamında başlattığımız “kent konseyi” çalışmalarımızı 2006 yılı sonundan itibaren “Kent Konseyi Yönetmeliği” ne uygun hale getirdik.