İhale Duyuruları

Zeytinburnu'nda 10 stratejik noktaya, hareketli ve sabit mobese kamera ile iletişim cihazları kurulması
İhale Tarihi 25.10.2011 11:00
İnternet Sitesine Kayıt Tarihi 11.10.2011 16:26
İlgili Birim İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İlgili Adres Zeytinburnu Belediyesi Hizmet Binası İmar ve Şehircilik Müdürlüğü (Beştelsiz Mahallesi 71. Sk. No:5)
İlgili Telefon (0212) 413 11 11/3094
İlgili Faks (0212) 413 12 86
İlgili Mail mcamur@zeytinburnu.bel.tr - nsavas@zeytinburnu.bel.tr
İhalenin Yapılacağı Yer Z.Burnu Belediyesi Abay Caddesi No:165 Toplantı Salonu
İhale Usülü Açık Teklif Usulü (2886/45)
Niteliği ve Miktarı İlçemiz sınırları dahilinde bulunan ve dosyasında ekli liste ile, plan paftaları üzerinde işaretlenerek belirtilen yol, tretuar, meydan, yeşil alan, refüj, Elektrik Direği ve Aydınlatma Direği gibi yerlere 10 stratejik noktada, hareketli ve sabit Mobese kamera ile İletişim Cihazları kurulması.
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri Zeytinburnu
İşin Süresi / Teslim Tarihi 3 yıl
Açıklama 1) Yıllık Muhammen Bedeli : 120.000,00TL. 2) Geçici Teminat %3 : 3.600,00TL. 3) İhale iştirak teminatı %7 : 8.400,00TL. 4) Şartname bedeli : 300.00TL. 5) İhale şartnamesinin görülüp, satın alınabileceği yer : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü. 6)İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler: A)Türkiye’de tebligat için adres beyanı, B) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi a- Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıt olduğu gösterir belge, b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl için alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, c- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge, C) İmza sirküleri, a- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri D) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri E) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) 11) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde, ihale saatinden bir saat öncesine kadar, Yazı İşleri Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 12) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu'na göre düzenlenmiş olup, istenen bütün bilgi ve belgelerin ( Teminatlar dahil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir. Ayrıca istenen bütün belgeler güncel olmalıdır. 13) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. İlan olunur. M. Zafer ALSAÇ Tek. Bşk. Yardımcısı
Şartname Bedeli 300 TL