İhale Duyuruları

Zeytinburnu ilçesi,Merkezefendi Mahallesi,2933 ada 22 parsel sayılı,248,00 m² miktarlı,tamamı Belediyemize ait olan 2 katlı ahşap köşkün üç (3) yıl süreyle kiralama işi
İhale Tarihi 19/09/2019 10:30
İnternet Sitesine Kayıt Tarihi 10/09/2019 10:00
İlgili Birim Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
İlgili Adres Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü/Emlak Yönetimi Şefliği-Beştelsiz Mahallesi Belediye Caddesi No:5 Zeytinburnu/İSTANBUL
İlgili Telefon 0212 413 11 11-3074
İlgili Faks
İlgili Mail enes.akbal@zeytinburnu.bel.tr
İhalenin Yapılacağı Yer Zeytinburnu Belediyesi Encümen Toplantı Salonu-Beştelsiz Mahallesi Belediye Caddesi No:5 Zeytinburnu/İSTANBUL
İhale Usülü 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 35/c maddesine göre Açık Teklif Usulü
Niteliği ve Miktarı 1
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri Zeytinburnu ilçesi,Merkezefendi Mahallesi,2933 ada 22 parsel
İşin Süresi / Teslim Tarihi 3 yıl süreyle
Açıklama

İHALE İLANI

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 İhalenin Konusu                                 : Zeytinburnu ilçesi, Merkezefendi Mahallesi, 2933 ada 22 parsel sayılı, 248,00 m² miktarlı,         tamamı Belediyemize ait olan 2 katlı ahşap köşkün üç (3) yıl süreyle kiralama işi.

İhale Tarih ve Saati                            : 19/09/2019 – 10:30

İhalenin Yeri                                       : Zeytinburnu Belediyesi Encümen Toplantı Salonu

                                                                 Beştelsiz Mahallesi, Belediye Caddesi, No:5, Zeytinburnu/İSTANBUL

İlgili Müdürlük/Birim                       : Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü/Emlak Yönetimi Şefliği /Tel: 0212 413 11 11-3074                                    

İhale Usulü                                           : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 35/c maddesine göre Açık Teklif Usulü

Evrakların son verilme tarihi, saati ve yeri  : 19/09/2019 - 10:00 Yazı İşleri Müdürlüğü

   Aylık muhammen bedeli           : 4.250,00 TL+KDV 

  • Yıllık muhammen bedeli           : 51.000,00 TL+KDV       
  • Geçici teminat %3                           : 1.530,00 TL                    
  • İhale şartnamesinin görülebileceği veya satın alınabileceği yer: İhale şartnamesi 300,00 TL bedelle Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir.

 

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI 

İhaleye katılacak olanlar, ihale ilanında belirtilen gün ve saatte aşağıdaki belgelerle birlikte Belediye Encümeni Toplantı Salonunda hazır bulunacaklardır.

1) Gerçek kişiler için;

  1. İkametgah Belgesi (İhale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış)
  2. Noter tasdikli imza beyannamesi (İstekliler adına teklif verilmesi halinde teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edenin Noterden onaylı imza beyannamesi)
  3. Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı Sureti (Aslı idarece görülen fotokopisi)
  4. Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge

2) Tüzel kişiler için;

  1. Tebligat adresi
  2. Ticaret, Sanayi, ilgili Meslek Odasından veya tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu makamdan, ihale tarihinden önceki 1 ay içerisinde alınmış belgenin aslı ve onaylı sureti
  3. Noter tasdikli imza sirküleri (İstekliler adına teklif verilmesi halinde teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edenin Noterden onaylı imza beyannamesi)

3) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat.

4)İstekliler bağlı bulunduğu vergi dairesinden borcu olmadığına dair ihale tarihinden önce alınmış belgenin aslı ve sureti ile sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair ihale tarihinden önce alınmış belgenin aslı veya suretini getirmek zorundadır.

5) İhaleye girecek olanlar,  Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname vermek zorundadırlar.

6) Daha önce Belediyemiz ihalelerine girip, işi zamanında bitirmeyen veya cezalı çalışanlar, Belediye, Kira, Ecrimisil vs. birikmiş borcu olan veya bu nedenle haklarında dava açılmış yahut yargı organından karar alınmışlarla herhangi bir nedenle sözleşmeleri fesh edilmiş olanların idareyi yeni zarara sokmamak, güç durumda bırakmamak amacıyla teklifleri kabul edilmeyecektir. 

7) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale gününden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve istenilen belgelerini de bu şartnamelerde belirtilen şartlar çerçevesinde 19/09/2019 tarih ve saat 10:00’ a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir. Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenilen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.

8) Faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

 

İlan olunur.

                                                                                                                                                                        Mahmut KOCAMEŞE

                                                                                                                                                                           Başkan Yardımcısı

 

                                                                                                          

 

Şartname Bedeli 300 TL