İhale Duyuruları

Zeytinburnu Öğretmenevi Ve ASO Müdürlüğünün 12 Ay Süreli 4 Güvenlik Personeli Hizmet Alımı
İhale Tarihi 26.01.2015 10:00
İnternet Sitesine Kayıt Tarihi 12.01.2015 15:50
İlgili Birim Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
İlgili Adres Beş Telsiz mahallesi.Rauf Denktaş caddesi. No:39 34020 Zeytinburnu/İstanbul
İlgili Telefon 212 415 45 97
İlgili Faks 212 415 45 98
İlgili Mail zeytinburnuogretmenevi@gmail.com
İhalenin Yapılacağı Yer Zeytinburnu Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü Beş Telsiz mah. Rauf Denktaş Cad. No:39 Zeytinburnu/İstanbul
İhale Usülü Açık İhale usulu
Niteliği ve Miktarı
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri
İşin Süresi / Teslim Tarihi
Açıklama 4. İhaleye Katılabilme Şartları Ve İstenilen Belgeler İle yeterlik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunuı gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, İhale konusu için yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge: İsteklinin 5188 sayılı kanunun uygulanmasına ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından verilen özel güvenlik şirketi faaliyeti ve izin belgesinin aslı veya noter tastikli suretini vermesi zorunludur. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri: 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişilğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu 4.1.4. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılmaz. 4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin , tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali, müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen veya düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kritereler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilşkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. Kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel sektörde ihale konusu iş ile ilgili sertifikalı personelle sunulan özel güvenlik hizmetleri işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilceklerdir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, ihalenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Zeytinburnu Öğretmenevi Ve ASO Müdürlüğü Beş Telsiz mah. Rauf Denktaş cad. no:39 Zeytinburnu/İstanbul adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Zeytinburnu Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü Beş Telsiz mah. Rauf Denktaş cad. No:39 Zeytinburnu/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif eden birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsiryum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diğer husular: İhale, kanununun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Şartname Bedeli