İhale Duyuruları

Zeytinburnu İlçesi,Sümer Mahallesi,28/1 Sok.No:12A Adresinde Mülkiyeti Belediyemize Ait 2007 Ada 90 Parsel Üzerinde Bulunan Taşınmazın Üç (3)Yıl Süre ile 2886 Sayılı Yasanın 35/c Maddesine Göre Açık Teklif Usulü ile İhale Edilmesi
İhale Tarihi 25/04/2019 10:30
İnternet Sitesine Kayıt Tarihi 16/04/2019 09:46
İlgili Birim İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İlgili Adres İmar ve Şehircilik Müdürlüğü/Emlak ve İstimlâk Şefliği-Beştelsiz Mahallesi Belediye Caddesi No:5 Zeytinburnu/İSTANBUL
İlgili Telefon 0(212) 413 11 11 -3085
İlgili Faks (0212) 413 12 86
İlgili Mail begum.zulam@zeytinburnu.bel.tr
İhalenin Yapılacağı Yer Zeytinburnu Belediyesi Encümen Toplantı Salonu Beştelsiz Mahallesi Belediye Caddesi No:5 Zeytinburnu/İSTANBUL
İhale Usülü Açık Teklif Usulü (2886/35/c)
Niteliği ve Miktarı
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri Zeytinburnu İlçesi, Sümer Mahallesi, 28/1 Sok. No:12A adresinde 2007 ada 90 parsel üzerinde bulunan taşınmaz
İşin Süresi / Teslim Tarihi 3 yıl süreyle
Açıklama

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İhalenin Konusu : Zeytinburnu İlçesi, Sümer Mahallesi, 28/1 Sok. No:12A adresinde mülkiyeti Belediyemize ait 2007 ada 90 parsel üzerinde bulunan taşınmazın üç (3) yıl süre ile 2886 sayılı Yasanın 35/c maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilmesidir.

İhale Tarih ve Saati : 25.04.2019 – 10:30

İhalenin Yeri : Zeytinburnu Belediyesi Encümen Toplantı Salonu

Beştelsiz Mahallesi Belediye Caddesi No:5 Zeytinburnu/İSTANBUL

İlgili Müdürlük/Birim : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü/Emlak ve İstimlâk Şefliği Tel: 0(212) 413 11 11 Dahili: 3085

Faks: (0212) 413 12 86 Eposta: begum.zulam@zeytinburnu.bel.tr

İhale Türü/Usulü : Açık Teklif Usulü (2886/35/c)

Son teklif verme tarih, saati ve yeri: 25.04.2019 - 10:30 Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü

AÇIKLAMA


1)Yıllık muhammen bedeli : 4.200,00TL + KDV

2)Aylık muhammen bedeli : 350,00TL+KDV

3)Geçici teminat %3 : 126,00TL

4)Şartname bedeli : 500,00TL

5)İhale şartnamesinin görülüp, satın alınabileceği yer: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

6)İhale yıllık muhammen bedel (4.200,00TL) üzerinden artırma suretiyle yapılacaktır.

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

İhaleye katılacak olanlar, ihale ilanında belirtilen gün ve saatte aşağıdaki belgelerle birlikte Belediye Encümeni Toplantı Salonunda hazır bulunacaklardır.

1) Gerçek kişiler için;

a) T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ibrazı

2) Tüzel kişiler için;

a)Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin bağlı olduğu Ticaret, Sanayi veya Meslek Odasından veya ilgili kurumdan tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair İhale tarihinden önceki 1 ay içerisinde alınmış belgenin aslı ve onaylı sureti,

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (a) da’ki esaslara göre temin edecekleri belgelerin ihale tarihinden önceki 1 ay içerisinde alınmış aslı veya onaylı sureti,

3) İmza Sirkülerini Vermesi

a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin imza sirküleri

b) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgelerin aslı veya onaylı sureti,

4)İstekliler (gerçek, tüzel ve ortak girişim) adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri.

5) İstekliler, (gerçek, tüzel ve ortak girişim) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak Geçici Teminatı yatırdığına dair belge getirmesi gereklidir.

6) İstekliler, (gerçek, tüzel ve ortak girişim) Gelirler ve kurumlar vergisi borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı veya sureti ile Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı veya suretini getirmek zorundadır.

7) İhaleye girecek olanların, tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi bildirmesi gerekmektedir.

8)İhaleye girecek olanlar ihale edilecek yerde Kamu yararına faaliyet göstermek zorundadır. Kamu yararına faaliyet göstereceğini ihale esnasında belgelerle kanıtlamak durumundadır.

9) İhaleye girecek olanlar, Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname vermek zorundadır.

10) İhaleye girecek olanlar Zeytinburnu Belediyesine borcu olmadığına dair belge ibraz etmeleri gerekmektedir. Daha önce Belediyemiz ihalelerine girip, işi zamanında bitirmeyen veya cezalı çalışanlar, Belediye, Kira, Ecrimisil vs. birikmiş borcu olan veya bu nedenle haklarında dava açılmış yahut yargı organından karar alınmışlarla herhangi bir nedenle sözleşmeleri fesh edilmiş olanların idareyi yeni zarara sokmamak, güç durumda bırakmamak amacıyla teklifleri kabul edilmeyecektir.

11) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale idari şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de bu şartnamelerde belirtilen şartlar çerçevesinde ihale saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir. Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenilen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.

12) İsteklilerin ihaleye katılma başvuruları, 2886 sayılı yasanın 5 inci ve 6 ıncı maddesinde belirtilen şartlar incelenerek ihale komisyonu (Encümen) tarafından değerlendirilecektir.

13) Faks'la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

 

 

Şartname Bedeli 500,00TL