İhale Duyuruları

Zeytinburnu İlçesi,Merkezefendi Mah.2965 ada,30 parsel sayılı tamamı Belediyemize ait olan taşınmaz üzerinde yer alan muhtarlık binasının üstüne baz istasyonunu kurulması için üç (3)yıl süre ile 2886 sayılı Yasanın 35/c maddesine göre Açık Teklif Usulü ile kiraya verilmesi
İhale Tarihi 23/05/2019 11:00
İnternet Sitesine Kayıt Tarihi 14/05/2019 11:00
İlgili Birim İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İlgili Adres İmar ve Şehircilik Müdürlüğü/Emlak ve İstimlâk Şefliği
İlgili Telefon 0(212) 413 11 11 Dahili: 3085
İlgili Faks (0212) 413 12 86
İlgili Mail begum.zulam@zeytinburnu.bel.tr
İhalenin Yapılacağı Yer Zeytinburnu Belediyesi Encümen Toplantı Salonu Beştelsiz Mahallesi Belediye Caddesi No:5 Zeytinburnu/İSTANBUL
İhale Usülü Açık Teklif Usulü (2886/35/c)
Niteliği ve Miktarı
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi Mahallesi, 2965 ada, 30 parsel sayılı tamamı Belediyemize ait olan taşınmazın üzerinde yer alan muhtarlık binasının üzeri
İşin Süresi / Teslim Tarihi üç (3) yıl süre ile
Açıklama

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 İhalenin Konusu : Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi Mahallesi, 2965 ada, 30 parsel sayılı tamamı Belediyemize ait olan taşınmazın üzerinde yer alan muhtarlık binasının üstüne baz istasyonunu kurulması için üç (3) yıl süre ile 2886 sayılı Yasanın 35/c maddesine göre Açık Teklif Usulü ile kiraya verilmesidir.

İhale Tarih ve Saati : 23.05.2019 – 11:00

İhalenin Yeri : Zeytinburnu Belediyesi Encümen Toplantı Salonu

Beştelsiz Mahallesi Belediye Caddesi No:5 Zeytinburnu/İSTANBUL

İlgili Müdürlük/Birim : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü/Emlak ve İstimlâk Şefliği Tel: 0(212) 413 11 11 Dahili: 3085

Faks: (0212) 413 12 86 Eposta: begum.zulam@zeytinburnu.bel.tr

İhale Türü/Usulü : Açık Teklif Usulü (2886/35/c)

Son teklif verme tarih, saati ve yeri: 23.05.2019 - 11:00 Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü

AÇIKLAMA

1)Yıllık muhammen bedeli : 18.000,00TL + KDV

2)Aylık muhammen bedeli : 1.500,00 TL+KDV

3)Geçici teminat %3 : 540,00TL

4)Şartname bedeli : 300,00TL

5)İhale şartnamesinin görülüp, satın alınabileceği yer: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

6)İhale yıllık muhammen bedel üzerinden artırma suretiyle yapılacaktır.

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

İhaleye katılacak olanlar, ihale ilanında belirtilen gün ve saatte aşağıdaki belgelerle birlikte Belediye Encümeni Toplantı Salonunda hazır bulunacaklardır.

1) Gerçek kişiler için;
a) T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ibrazı
b) Noter tasdikli imza beyannamesi
2) Tüzel kişiler için;
a)Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin bağlı olduğu Ticaret, Sanayi veya Meslek Odasından veya ilgili kurumdan tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair 2019 yılı içerisinde alınmış belge (Aslı veya noter tasdikli sureti ya da İdarece aslı görülmüştür kaşeli)
b)Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler
c) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (a)’daki esaslara göre temin edecekleri 2019 yılı içerisinde alınmış aslı veya noter tasdikli sureti ya da İdarece aslı görülmüştür kaşeli belgeler,(b) ve (c) bentlerindeki belgeler.
3)İstekliler (gerçek, tüzel ve ortak girişim) adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ve imza beyannamelerini getirmek zorundadır.
4) İstekliler, (gerçek, tüzel ve ortak girişim) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak Geçici Teminatı yatırdığına dair belge getirmesi gereklidir.
5) İstekliler, (gerçek, tüzel ve ortak girişim) Gelirler ve Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı veya sureti ile Sosyal Güvenlik Prim borcu olmadığına dair, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı veya suretini getirmek zorundadır.
6) İhaleye girecek olanların, tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon numarası, faks numarası ve elektronik posta adresi bildirmesi gerekmektedir.
7)İhaleye girecek olanların BTK tarafından verilen ‘’Güvenlik Sertifikası’’na sahip olmaları gerekmektedir.
8)İhaleye girecek olanların Elektronik Haberleşme İstasyonlarına Yer Seçim Belgesinin Verilmesi Ve Ücretlerinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 5.maddesinin 1. fıkrasına istinaden yer seçim belgesine sahip olması gerekmektedir.
9) İhaleye girecek olanlar, Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname vermek zorundadır.
10)İhaleye girecek olanlar Zeytinburnu Belediyesine borcu olmadığına dair belge ibraz etmeleri gerekmektedir. Daha önce Belediyemiz ihalelerine girip, işi zamanında bitirmeyen veya cezalı çalışanlar, Belediye, Kira, Ecrimisil vs. birikmiş borcu olan veya bu nedenle haklarında dava açılmış yahut yargı organından karar alınmışlarla herhangi bir nedenle sözleşmeleri fesh edilmiş olanların idareyi yeni zarara sokmamak, güç durumda bırakmamak amacıyla teklifleri kabul edilmeyecektir.
11) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale idari şartnamesini incelemeleri ve şartnamede istenilen belgeleri ihale saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir. Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenilen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.
12) İsteklilerin ihaleye katılma başvuruları, 2886 sayılı yasanın 5 inci ve 6 ıncı maddesinde belirtilen şartlar incelenerek ihale komisyonu (Encümen) tarafından değerlendirilecektir.
13) Faks'la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

 

 

Şartname Bedeli 300,00TL