İhale Duyuruları

Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi Mahallesi, Hamam Çıkmazı Sokak No:4 adresinde kain ve tamamı 87,14 m² yüzölçümü ile Belediyemiz adına kayıtlı olan 2932 ada 38 parsel sayılı taşınmazın kitap satış yeri olarak kullanılmak 3 (üç) yıl süre ile işletilmek üzere kiraya verilmesi işi
İhale Tarihi 28/10/2021 10:30
İnternet Sitesine Kayıt Tarihi 19/10/2021 14:00
İlgili Birim Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
İlgili Adres Beştelsiz Mahallesi, Belediye Caddesi, No:5, Zeytinburnu/İSTANBUL
İlgili Telefon 02124131111 Dahili 3074
İlgili Faks
İlgili Mail
İhalenin Yapılacağı Yer Zeytinburnu Belediyesi Encümen Toplantı Salonu - Beştelsiz Mahallesi, Belediye Caddesi, No:5, Zeytinburnu/İSTANBUL
İhale Usülü 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 35(c) maddesine göre Açık Teklif Usulü
Niteliği ve Miktarı
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri Merkezefendi Mahallesi, Hamam Çıkmazı Sokak No:4
İşin Süresi / Teslim Tarihi 3 (üç) yıl süre ile
Açıklama

İHALE İLANI
ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İhalenin Konusu : Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi Mahallesi, Hamam Çıkmazı Sokak No:4 adresinde kain ve tamamı 87,14 m² yüzölçümü ile Belediyemiz adına kayıtlı olan 2932 ada 38 parsel sayılı taşınmazın kitap satış yeri olarak
kullanılmak 3 (üç) yıl süre ile işletilmek üzere kiraya verilmesi işi
İhale Tarih ve Saati : 28/10/2021 – 10:30
İhalenin Yeri : Zeytinburnu Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
Beştelsiz Mahallesi, Belediye Caddesi, No:5, Zeytinburnu/İSTANBUL
İlgili Müdürlük/Birim : Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü/Emlak Yönetim Şefliği /Tel: 0212 413 11 11-3074-3085
İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 35(c) maddesine göre Açık Teklif Usulü
Evrakların son verilme tarihi, saati ve yeri : 27/10/2021 – 16:00 Yazı İşleri Müdürlüğü

• Aylık muhammen bedel : 1.000,00 TL +KDV
• Yıllık muhammen bedel : 12.000,00 TL +KDV
• Geçici teminat %3 : 360,00 TL
• İhale, yıllık muhammen bedel üzerinden (12.000,00 TL + KDV) arttırma suretiyle yapılacaktır.
• İhale şartnamesinin görülebileceği veya satın alınabileceği yer: İhale şartnamesi 100,00 TL bedelle Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir.

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI
İhaleye katılacak olanlar, ihale ilanında belirtilen gün ve saatte aşağıdaki belgelerle birlikte Belediye Encümeni Toplantı Salonunda hazır bulunacaklardır.
1) GERÇEK KİŞİLER İÇİN:
a) T.C. Kimlik Numarasını ihtiva eden nüfus cüzdan suretinin,
b) İhale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı suretinin,
c) Gerçek kişiler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, teklifte bulunacak kimselere ait vekâletnamelerin,
d) İhale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş imza beyannamesinin,
e) Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olunmadığına ilişkin yazılı taahhütnamenin,
f) Malzeme ve yerin görüldüğüne dair İdare tarafından düzenlenecek belgenin,

2) TÜZEL KİŞİLER İÇİN:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası belgesinin,
b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı ve onaylı suretinin,
c) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren noter onaylı imza sirkülerinin,
d) Tüzel kişi adına vekâleten iştirak ediliyor ise, teklifte bulunacak kimselerin vekâletnamelerin,
e) Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olunmadığına ilişkin yazılı taahhütnamenin,
f) Malzeme ve yerin görüldüğüne dair İdare tarafından düzenlenecek belgenin,

3) ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE:
a) Ortak girişimi oluşturan kişilerin her birine ait yukarıda gerçek ve tüzel kişiler için belirtilen belgelerin aslı veya onaylı suretinin,
b) Ortak girişim adına vekâleten iştirak ediliyor ise, teklifte bulunacak kimselere ait vekâletnamelerin,
c) Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olunmadığına ilişkin yazılı taahhütnamenin,
d) Malzeme ve yerin görüldüğüne dair İdare tarafından düzenlenecek belgenin,
İbraz edilmesi zorunludur.

4) TÜM İSTEKLİLER İÇİN AŞAĞIDAKİ ŞARTLARIN YERİNE GETİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR:
a) İsteklilerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak geçici teminat vermeleri gerekmektedir.
b) İsteklilerin şartname bedelini yatırıldığına dair makbuz vermeleri gerekmektedir.
c) İsteklilerin tebligat için adres, irtibat için telefon numarası ve elektronik posta adresi bildirmesi gerekmektedir.
d) İsteklilerin ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de bu şartnamelerde belirtilen şartlar çerçevesinde 27/10/2021 tarih ve saat 16:00’a kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
e) İşbu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup, talep edilen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dâhil) bu kanuna uygun olması gerekmektedir.
f) Faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

 

 
İdris ATABAY
Başkan Yardımcısı

Şartname Bedeli