İhale Duyuruları

Zeytinburnu İlçesi Kazlıçeşme Mahallesi,3340 adada,Belediyemize ait 475 m² sahalı tek katlı ve 466 m² sahalı iki katlı yapının kullanım amacı değişmeden sadece sosyal tesis olarak 3 yıl süreyle işletilmesi amacıyla 2886 sayılı Kanuna göre Açık Teklif Usulü ile kiraya verilmesi işi
İhale Tarihi 27/06/2019 11:00
İnternet Sitesine Kayıt Tarihi 20/06/2019 13:45
İlgili Birim Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
İlgili Adres Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü/Emlak ve İstimlâk Şefliği Beştelsiz Mahallesi Belediye Caddesi No:5 Zeytinburnu/İSTANBUL
İlgili Telefon 0212 413 11 11 Dahili: 3036
İlgili Faks 0212 413 12 86
İlgili Mail kubra.cakmak@zeytinburnu.bel.tr
İhalenin Yapılacağı Yer Zeytinburnu Belediyesi Encümen Toplantı Salonu Beştelsiz Mahallesi Belediye Caddesi No:5 Zeytinburnu/İSTANBUL
İhale Usülü Açık Teklif Usulü (2886/35/c)
Niteliği ve Miktarı
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri
İşin Süresi / Teslim Tarihi 3 yıl süreyle
Açıklama

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 İhalenin Konusu  :Zeytinburnu İlçesi Kazlıçeşme Mahallesi, 3340 adada, Belediyemize ait 475 m² sahalı tek katlı ve 466 m² sahalı iki katlı yapının kullanım amacı değişmeden sadece sosyal tesis olarak 3 yıl süreyle işletilmesi amacıyla 2886 sayılı Kanuna göre Açık Teklif Usulü ile kiraya verilmesi işi.

 İhale Tarih ve Saati             :   27/ 06/2019 – 11:00

İhalenin Yeri                        :Zeytinburnu Belediyesi Encümen Toplantı Salonu

 Beştelsiz Mahallesi Belediye Caddesi No:5 Zeytinburnu/İSTANBUL

İlgili Müdürlük/Birim          :Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü/Emlak ve İstimlâk Şefliği Tel: 0212 413 11 11 Dahili: 3036  

                                                         Faks: 0212 413 12 86  E-posta: kubra.cakmak@zeytinburnu.bel.tr

İhale Türü/Usulü : Açık Teklif Usulü (2886/35/c)

Son teklif verme tarih, saati ve yeri:  27/ 06/ 2019 - 11:00 Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü

 AÇIKLAMA

 1)Aylık muhammen bedeli    :   40.000,00 TL + KDV        2) Yıllık muhammen bedeli: 480.000,00 TL+KDV

 3)Geçici teminat %3              :   14.400,00 TL                       4) Şartname bedeli: 500 TL

 5)İhale şartnamesinin görülüp,  satın alınabileceği yer: Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

 

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI 

İhaleye katılacak olanlar, ihale ilanında belirtilen gün ve saatte aşağıdaki belgelerle birlikte Belediye Encümeni Toplantı Salonunda hazır bulunacaklardır.

1) Gerçek kişiler için;

a) T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ibrazı

2) Tüzel kişiler için, mevzuatı gereği Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası belgesi vermesi;

a)Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin Ticaret, Sanayi veya Meslek Odasından tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair İhale tarihinden önceki 1 ay içerisinde alınmış belgenin aslı ve onaylı sureti,

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (a)’ daki esaslara göre temin edecekleri belgelerin ihale tarihinden önceki 1 ay içerisinde alınmış aslı veya onaylı sureti,

3) İmza Sirkülerini Vermes

a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin imza sirküleri

b) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgelerin aslı veya onaylı sureti,

4) İstekliler (gerçek, tüzel, ve ortak girişim) adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri.

5) İstekliler, (gerçek, tüzel, ve ortak girişim)  2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak Geçici Teminatı vereceklerdir.

6) İhaleye girecek olanların, tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi bildirmesi gerekmektedir.

7) İhaleye girecek olanlar,  Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname vermek zorundadırlar.

8) Daha önce Belediyemiz ihalelerine girip, işi zamanında bitirmeyen veya cezalı çalışanlar, Belediye, Kira, Ecrimisil vs. birikmiş borcu olan veya bu nedenle haklarında dava açılmış yahut yargı organından karar alınmışlarla herhangi bir nedenle sözleşmeleri fesh edilmiş olanların idareyi yeni zarara sokmamak, güç durumda bırakmamak amacıyla teklifleri kabul edilmeyecektir. 

9) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale idari şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de bu şartnamelerde belirtilen şartlar çerçevesinde ihale saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir. Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenilen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.

10) İsteklilerin ihaleye katılma başvuruları, 2886 sayılı Kanunun 5 inci ve 6 ıncı maddesinde belirtilen şartlar incelenerek ihale komisyonu (Encümen) tarafından değerlendirilecektir.

11) Faks'la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

 

İlan olunur.

 

 

                                                                                                                                               Mahmut KOCAMEŞE

                                                                                                                                                Başkan Yardımcısı

 

 

                                                                                                          

 

Şartname Bedeli 500 TL