İhale Duyuruları

Zeytinburnu İlçesi, Kazlıçeşme Mahallesi, 1625 ada 34 parsel sayılı taşınmaz üzerine Zemin ve 2 Normal katlı yurt binası, altındaki yere ise 3 katlı yer altı otoparkı yapımı
İhale Tarihi 31.03.2016 11:30
İnternet Sitesine Kayıt Tarihi 17.03.2016 09:38
İlgili Birim İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İlgili Adres 5 Telsiz Mah. Belediye Cad. No:5 Encümen Toplantı Salonu
İlgili Telefon (0212) 413 11 11/3094
İlgili Faks (0212) 413 12 86
İlgili Mail
İhalenin Yapılacağı Yer 5 Telsiz Mah. Belediye Cad. No:5 Encümen Toplantı Salonu
İhale Usülü Kapalı Teklif Usulü (2886/35-a)
Niteliği ve Miktarı
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri Zeytinburnu İlçesi, Kazlıçeşme Mahallesi, 1625 ada 34 parsel sayılı taşınmazın, avan ve uygulama proje doğrultusunda, taşınmaz üzerine Zemin ve 2 Normal katlı yurt binası, altındaki yere ise 3 katlı yer altı otoparkı yapımı ve sonrasında otoparkın 30 yıl süreli işletilerek, Belediyemize devredilmesi işinin, 2886 sayılı Kanunun 35/a maddesinde yer alan (Kapalı Teklif Usulü ile) ihale edilmesidir.
İşin Süresi / Teslim Tarihi
Açıklama ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN: İhale Konusu Zeytinburnu İlçesi, Kazlıçeşme Mahallesi, 1625 ada 34 parsel sayılı taşınmazın, avan ve uygulama proje doğrultusunda, taşınmaz üzerine Zemin ve 2 Normal katlı yurt binası, altındaki yere ise 3 katlı yer altı otoparkı yapımı ve sonrasında otoparkın 30 yıl süreli işletilerek, Belediyemize devredilmesi işinin, 2886 sayılı Kanunun 35/a maddesinde yer alan (Kapalı Teklif Usulü ile) ihale edilmesidir. İhale Tarih ve Saati : 31.03.2016 11:30 İhalenin Yapılacağı Yer :5 Telsiz Mah. Belediye Cad. No:5 Encümen Toplantı Salonu İlgili Müdürlük : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlgili Telefon ve faxs : (0212) 413 11 11/3094 Faxs: (0212) 413 12 86 İhale Türü/Usulü : Kapalı Teklif Usulü (2886/35-a) Son teklif verme tarih ve saati : 31.03.2016 Saat:11.30 Son Teklif verme yeri : Yazı İşleri Müdürlüğü AÇIKLAMA 1) Tahmini yatırım bedeli : 30.050.000,00TL 2) Geçici Teminat %3 : 901.500,00TL 3) Şartname bedeli : 500,00TL 4) İhale şartnamesinin görülüp, satın alınabileceği yer : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü. 5) Yapılacak olan otoparkın aylık muhammen işletme bedeli ilk beş yıl (5.yıl dâhil) 1.500,00TL +KDV olarak, 6. yıldan 10. yıla kadar (10. yıl dâhil) 3.500,00TL+KDV olarak, 11. yıldan 15 yıl sonuna kadar (15.yıl dâhil) 5.000,00TL+KDV olarak, 16. yıldan 30.yılın sonuna kadar (30.yıl dahil) 20.000,00TL+KDV olarak belirlenmiş olup, işletme bedelleri ödemelerinin tamamını kapsamak üzere arttırma (%) yüzde olarak yapılacaktır. İhale en fazla artırımı yapanın üzerinde kalır. (%) olarak yapılan artış miktarı bu şartnamenin bu maddesinde belirtilen işletme bedellerine ilave edilecek olup o dönemlere ilişkin sözleşmeye esas aylık bedeli bulunacaktır. İstekliler bu bedeller üzerinden artırım tekliflerini % (oran olarak) vereceklerdir. İhaleye Katılabilme Şartları 1) Gerçek kişiler için; T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ibrazı gereklidir. 2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası belgesi vermesi a)Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı ve onaylı sureti, b)Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (a) daki esaslara göre temin edecekleri belgelerin aslı veya onaylı sureti, 3) İmza Sirkülerini Vermesi a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş imza sirküleri b)Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (a)fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belgelerin aslı veya onaylı sureti, 4)İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri. 5) İstekliler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak Geçici Teminatı yatırdığına dair belge ya da teminat mektubu veya tahvil getirmesi gereklidir. Ancak teminat mektubu getirmesi durumunda getirilecek teminat mektubu 901.500,00 TL ’den az olmamalıdır. 6) İstekliler, Gelirler ve kurumlar vergisi borcu olmadığına dair ihale tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış belgenin aslı veya sureti ile Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, ihale tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış belgenin aslı veya suretini getirmek zorundadır. 7) İhaleye girecek olanların, tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi bildirmesi gerekmektedir. 8) İhaleye girecek olanlar, Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname vermek zorundadırlar. 9) Daha önce Belediyemiz ihalelerine girip, işi zamanında bitirmeyen veya cezalı çalışanlar, Belediye, Kira, Ecrimisil vs. birikmiş borcu olan veya bu nedenle haklarında dava açılmış yahut yargı organından karar alınmışlarla her hangi bir nedenle sözleşmeleri fesih edilmiş olanların idareyi yeni zarara sokmamak, güç durumda bırakmamak amacıyla teklifleri kabul edilmeyecektir. 10) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale idari şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de bu şartnamelerde belirtilen şartlar çerçevesinde ihale saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir. Söz konusu ihale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenilen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dâhil) bu kanuna uygun olması gerekmektedir. 11-Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 12) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. İlan olunur. M.Zafer ALSAÇ Başkan a. Teknik Başk.Yard.
Şartname Bedeli