İhale Duyuruları

Zeytinburnu İlçesi, Çırpıcı Mahallesi Çınar 12 Sokak No:8 adresinde bulunan 2734 ada 12 parsel sayılı 174m² miktarlı Belediyemiz adına kayıtlı taşınmazın satılması
İhale Tarihi 05.05.2016 11:00
İnternet Sitesine Kayıt Tarihi 19.04.2016 15:25
İlgili Birim İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İlgili Adres Beştelsiz Mahallesi Belediye Caddesi No:5 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İlgili Telefon (0212) 413 11 11/3094-3052
İlgili Faks (0212) 413 12 86
İlgili Mail
İhalenin Yapılacağı Yer Beştelsiz Mahallesi Belediye Caddesi No:5 Encümen Toplantı Salonu
İhale Usülü Kapalı Teklif Usulü (2886/35/a)
Niteliği ve Miktarı
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri Zeytinburnu İlçesi, Çırpıcı Mahallesi Çınar 12 Sokak No:8 adresinde bulunan 2734 ada 12 parsel sayılı 174m² miktarlı Belediyemiz adına kayıtlı taşınmazın, 2886 sayılı Kanunun 35/a maddesinde yer alan (Kapalı Teklif Usulü ile) ihale suretiyle satılmasıdır
İşin Süresi / Teslim Tarihi
Açıklama ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN: İhale Konusu : Zeytinburnu İlçesi, Çırpıcı Mahallesi Çınar 12 Sokak No:8 adresinde bulunan 2734 ada 12 parsel sayılı 174m² miktarlı Belediyemiz adına kayıtlı taşınmazın, 2886 sayılı Kanunun 35/a maddesinde yer alan (Kapalı Teklif Usulü ile) ihale suretiyle satılmasıdır. İhale Tarih ve Saati : 05.05.2016 11:00 İhalenin Yapılacağı Yer : Beştelsiz Mahallesi Belediye Caddesi No:5 Encümen Toplantı Salonu İlgili Müdürlük/Birim : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlgili Telefon ve fax : (0212) 413 11 11/3094-3052 -(0212) 413 12 86 İhale Türü/Usulü :Kapalı Teklif Usulü (2886/35/a) Son teklif verme tarih ve saati ile yeri: 05.05.2016 Saat:11.00 - Yazı İşleri Müdürlüğü AÇIKLAMA 1) Taşınmazın Muhammen Bedeli : 2.175.000,00TL 2) Geçici Teminat %3 : 65.250,00TL 3) Şartname bedeli : 500,00TL 4) İhale şartnamesinin görülüp satın alınabileceği yer : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü. 5)İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler: 1) Gerçek kişiler için; T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ibrazı gereklidir. 2) Tüzel kişiler mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası belgesi vermesi a) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı ve onaylı sureti, b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (a) daki esaslara göre temin edecekleri belgelerin aslı veya onaylı sureti, 3) İmza Sirkülerini Vermesi a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş imza sirküleri b) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (a)fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belgelerin aslı veya onaylı sureti, 4) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri. 5) İstekliler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak Geçici Teminatı yatırdığına dair belge ya da teminat mektubu veya tahvil getirmesi gereklidir. Ancak teminat mektubu getirmesi durumunda getirilecek teminat mektubu 65.250,00TL’den az olmamalıdır. 6) Tüzel Kişiler Gelirler ve kurumlar vergisi borcu olmadığına dair ihale tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış belgenin aslı veya sureti ile Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, ihale tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış belgenin aslı veya suretini getirmek zorundadır. 7) İhaleye girecek olanların, tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi bildirmesi gerekmektedir. 8) Tüzel Kişiler, Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname vermek zorundadırlar. 9) Daha önce Belediyemiz ihalelerine girip, işi zamanında bitirmeyen veya cezalı çalışanlar, Belediye, Kira, Ecrimisil vs. birikmiş borcu olan veya bu nedenle haklarında dava açılmış yahut yargı organından karar alınmışlarla her hangi bir nedenle sözleşmeleri fesh edilmiş olanların idareyi yeni zarara sokmamak, güç durumda bırakmamak amacıyla teklifleri kabul edilmeyecektir. 10) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale idari şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de bu şartnamelerde belirtilen şartlar çerçevesinde ihale saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir. Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenilen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dâhil) bu kanuna uygun olması gerekmektedir. M. Zafer ALSAÇ Başkan a. Tek. Bşk Yardımcısı
Şartname Bedeli 500,00TL