İhale Duyuruları

Zeytinburnu Belediyesi’ne ait taşınmazın, enkazından çıkacak ekonomik değer ifade eden malzemeler karşılığı, yıkım işinin Açık Teklif Usulü ile ihale edilmesi
İhale Tarihi 24.05.2012 11:00
İnternet Sitesine Kayıt Tarihi 11.05.2012 16:04
İlgili Birim İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İlgili Adres Zeytinburnu Belediyesi Hizmet Binası İmar Müdürlüğü (Beştelsiz Mahallesi 71. Sk. No:5)
İlgili Telefon (0212) 413 11 11/3094
İlgili Faks (0212) 413 12 86
İlgili Mail mcamur@zeytinburnu.bel.tr
İhalenin Yapılacağı Yer Z.Burnu Belediyesi Abay Caddesi No:165 Encümen Toplantı Salonu
İhale Usülü Açık Teklif Usulü
Niteliği ve Miktarı
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri
İşin Süresi / Teslim Tarihi
Açıklama 1) Muhammen Bedeli : 1.025,09 TL 2) Geçici Teminat %3 : 31.00TL. 3) Şartname bedeli : 100,00 TL. 4) İhale şartnamesinin görülüp, satın alınabileceği yer : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü. 5)Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi ya da T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrâzı (Gerçek kişiler) 6)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası belgesi vermesi a)Gerçek kişi olması halinde ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, b)Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, c)Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge 7)İmza Sirkülerini Vermesi a)Gerçek kişi olması halinde, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza beyannamesi b)Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri c)Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 8)İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri. 9)2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat 10)Söz konusu yıkım işinin gerçekleştirilmesi için isteklinin; a) En az 1 adet İş Makinesine sahip olduklarını veya kiraladıklarını gösteren belge b) En az 1 adet beton kesme makinesine sahip olduklarını veya kiraladıklarını gösteren belge c) En az 1 adet kompresöre (kırıcı tabancaları, yedek uçları, bağlantı hortumları ve diğer aparatları ile olacak şekilde olmalı.) sahip olduklarını veya kiraladıklarını gösteren belge d) En az 1 adet aydınlatma cihazına sahip olduklarını veya kiraladıklarını gösteren belge getirmesi gereklidir. Ortak girişim olması halinde bu şartları, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin birinin tek başına veya ortakların birlikte sağlaması yeterli kabul edilir. 11)Ortak girişim beyannamesi (İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca Ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır. İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olmaları gerekmektedir. 12)İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde, ihale saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 13) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. İlan olunur. M.Zafer ALSAÇ Başkan a. Teknik Başk.Yard.
Şartname Bedeli 100 TL