İhale Duyuruları

Zeytinburnu Belediyesi'nce hazırlanan avan projede belirtilen yer altı otoparkı, ticaret, eğitim alanları, kafe, çocuk oyun alanı ve sanat atölyeleri yapımı ve 29 yıl süreli işletilmesi işi
İhale Tarihi 19.04.2012 11:00
İnternet Sitesine Kayıt Tarihi 23.03.2012 17:52
İlgili Birim İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İlgili Adres Zeytinburnu Belediyesi Hizmet Binası İmar Müdürlüğü (Beştelsiz Mahallesi 71. Sk. No:5)
İlgili Telefon (0212) 413 11 11/3094
İlgili Faks (0212) 413 12 86
İlgili Mail mcamur@zeytinburnu.bel.tr
İhalenin Yapılacağı Yer Zeytinburnu Belediyesi Abay Caddesi No:165 Encümen Toplantı Salonu
İhale Usülü Kapalı Teklif Usulü (2886/35-a)
Niteliği ve Miktarı Zeytinburnu İlçesi, Seyitnizam Mahallesi, Seyitnizam Cami Arkasında E.2980 Y.3005 ada 29 parsel sayılı taşınmaz üzerinde Belediyece hazırlanan avan projede belirtilen yer altı otoparkı, ticaret, eğitim alanları, kafe, çocuk oyun alanı ve sanat atölyeleri yapımı ve 29 yıl süreli işletilmesi işinin, 2886 sayılı yasanın 35/a maddesinde yer alan (Kapalı Teklif Usulü ile) ihale edilmesidir.
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri
İşin Süresi / Teslim Tarihi
Açıklama AÇIKLAMA 1) Muhammen Bedeli : 4.260.000,00 TL +KDV 2) Geçici Teminat %3 : 127.800,00 TL. 3) Şartname bedeli : 300,00 TL. 4) İhale şartnamesinin görülüp, satın alınabileceği yer : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü. 5)Gerçek kişiler için; nüfus cüzdan sureti (muhtardan) ve ikametgâh belgesi (muhtardan) ya da T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ibrazı gereklidir. 6)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret, Sanayi ya da ilgili Meslek Odası belgesi vermesi gereklidir: a)Gerçek kişi olması halinde ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış Ticaret, Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, b)Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından, ilgili Odasından, Birliğinden veya benzeri bir makamdan, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, c)Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge gereklidir. 7) İmza sirküleri vermesi gereklidir: a)Gerçek kişi olması halinde, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza beyannamesi b)Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri c)Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) ‘deki esaslara göre temin edecekleri belge, 8)İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi gereklidir. 9) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminatı yatırdığına dair belge ibraz etmesi gereklidir. 10)Bu işin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı banka kaşesini ihtiva eden çift imzalı ve Genel müdürlükten teyitli kullanılmamış nakit kredisi ve kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösteren banka referans mektubu 127.800,00 TL’den az olamaz. 10)İstekliler, Gelirler ve kurumlar vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden, ihale tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, ihale tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli suretini getirmek zorundadır. i)Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi gereklidir. 11)Ortak girişim beyannamesi (İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca Ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır. İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olmaları gerekmektedir. 12)İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde, ihale saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 13) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. İlan olunur. M. Zafer ALSAÇ Başkan a. Tek. Bşk Yardımcısı
Şartname Bedeli 300 TL