İhale Duyuruları

Zeytinburnu Belediyesi Nikah Salonu’nda Yapılacak Foto-Çekim İşi’nin 3 Yıl Süreyle 2886 Sayılı Yasanın Açık Teklif Usulü ile İhale Edilmesi
İhale Tarihi 25/04/2019 11:00
İnternet Sitesine Kayıt Tarihi 16/04/2019 09:33
İlgili Birim İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İlgili Adres İmar ve Şehircilik Müdürlüğü/Emlak ve İstimlâk Şefliği-Beştelsiz Mahallesi Belediye Caddesi No:5 Zeytinburnu/İSTANBUL
İlgili Telefon 0(212) 413 11 11 -3085
İlgili Faks (0212) 413 12 86
İlgili Mail begum.zulam@zeytinburnu.bel.tr
İhalenin Yapılacağı Yer Zeytinburnu Belediyesi Encümen Toplantı Salonu- Beştelsiz Mahallesi Belediye Caddesi No:5 Zeytinburnu/İSTANBUL
İhale Usülü Açık Teklif Usulü (2886/35/c)
Niteliği ve Miktarı
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri Zeytinburnu Belediyesi Nikah Salonu
İşin Süresi / Teslim Tarihi 3 yıl süreyle
Açıklama

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 İhalenin Konusu  :Zeytinburnu Belediyesi Nikah Salonu’nda yapılacak Foto-Çekim İşi’nin 3 yıl süreyle 2886 sayılı Yasanın Açık Teklif Usulü ile ihale edilmesidir.

 İhale Tarih ve Saati             : 25.04.2019 – 11:00

İhalenin Yeri                        : Zeytinburnu Belediyesi Encümen Toplantı Salonu

  Beştelsiz Mahallesi Belediye Caddesi No:5 Zeytinburnu/İSTANBUL

İlgili Müdürlük/Birim          : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü/Emlak ve İstimlâk Şefliği

Tel: 0(212) 413 11 11 Dahili: 3085 

 Faks: (0212) 413 12 86

Eposta: begum.zulam@zeytinburnu.bel.tr

İhale Türü/Usulü : Açık Teklif Usulü (2886/35/c)

Son teklif verme tarih, saati ve yeri: 25.04.2019 - 11:00 Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü

 AÇIKLAMA

 1)Yıllık muhammen bedeli    : 312.000,00TL + KDV

 2)Aylık muhammen bedeli     :  26.000,00 TL+KDV

 3)Geçici teminat %3                : 9.360,00TL                    

 4)Şartname bedeli                   :  500,00TL

 5)İhale şartnamesinin görülüp,  satın alınabileceği yer: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 6)Yıllık muhammen bedel (26.000,00 TL)  üzerinden artırma suretiyle yapılacaktır.

 

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI 

İhaleye katılacak olanlar, ihale ilanında belirtilen gün ve saatte aşağıdaki belgelerle birlikte Belediye Encümeni Toplantı Salonunda hazır bulunacaklardır.

1) Gerçek kişiler için;

  1. a) T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ibrazı
  2. b) İhaleye katılacak Gerçek Kişilerin Foto-Çekim alanında çalıştıracağı ekipte 2 kişinin 5 yıllık Ustalık ve 1 kişinin 10 yıllık Usta Öğretici Belgelerine sahip olması gerekmektedir. Buna ilişkin belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.

2) Tüzel kişiler için;

a)İmza Sirkülerini Vermesi

b)Fotoğraf ve video çekim işinde en az 5 yıl fiilen faaliyette bulunmuş ve foto video çekim işi yaptığına dair 2019 yılı içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Faaliyet Belgesi (Aslı veya noter tasdikli sureti ya da İdarece aslı görülmüştür kaşeli)

3) İstekliler (gerçek ve tüzel) adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri.

4) İstekliler, (gerçek ve tüzel) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak Geçici Teminatı yatırdığına dair belge getirmesi gereklidir.

5) İstekliler (gerçek ve tüzel), Gelirler ve kurumlar vergisi borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı veya sureti ile Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı veya suretini getirmek zorundadır.

6) İhaleye girecek olanların, tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi bildirmesi gerekmektedir.

7) İhaleye girecek olanlar,  Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname vermek zorundadır.

8)İhaleye girecek olanlar Zeytinburnu Belediyesine borcu olmadığına dair belge ibraz etmeleri gerekmektedir. Daha önce Belediyemiz ihalelerine girip, işi zamanında bitirmeyen veya cezalı çalışanlar, Belediye, Kira, Ecrimisil vs. birikmiş borcu olan veya bu nedenle haklarında dava açılmış yahut yargı organından karar alınmışlarla herhangi bir nedenle sözleşmeleri fesh edilmiş olanların idareyi yeni zarara sokmamak, güç durumda bırakmamak amacıyla teklifleri kabul edilmeyecektir. 

9)İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale idari şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de bu şartnamelerde belirtilen şartlar çerçevesinde ihale saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir. Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenilen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.

10) İsteklilerin ihaleye katılma başvuruları, 2886 sayılı yasanın 5 inci ve 6 ıncı maddesinde belirtilen şartlar incelenerek ihale komisyonu (Encümen) tarafından değerlendirilecektir.

11) Faks'la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

 

İlan olunur.

                                                                                                                                                                                                               

 

Şartname Bedeli 500,00TL