İhale Duyuruları

ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ HİZMET SINIRLARI İÇERİSİNDE GİYSİ/TEKSTİL ATIKLARININ TOPLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKININ KİRAYA VERİLMESİ İLANI
İhale Tarihi 19/03/2020 10:30
İnternet Sitesine Kayıt Tarihi 06/03/2020 10:30
İlgili Birim Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
İlgili Adres Beştelsiz Mahallesi. Belediye Caddesi. No:5 Zeytinburnu / İSTANBUL
İlgili Telefon 0212 413 11 11 Dahili: 4115
İlgili Faks 90212 413 1294
İlgili Mail bbagci@zeytinburnu.bel.tr
İhalenin Yapılacağı Yer Zeytinburnu Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Beştelsiz Mah. Belediye Cad. No.5 Kat:-1 Zeytinburnu/İSTANBUL
İhale Usülü 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca “Açık Teklif Usulü”
Niteliği ve Miktarı
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri Zeytinburnu Belediyesi Hizmet Sınırları
İşin Süresi / Teslim Tarihi 12 Ay
Açıklama

 

ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ HİZMET SINIRLARI İÇERİSİNDE GİYSİ/TEKSTİL ATIKLARININ TOPLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKININ KİRAYA VERİLMESİ İLANI

 

İşin Niteliği: Giysi Tekstil Atıklarının Evsel Nitelikli Atıklardan Kaynağında Ayrı Toplanması ve Değerlendirilmesi

İşin Süresi: 12 Ay

İşin Yapılacağı Yer: Zeytinburnu Belediyesi Hizmet Sınırları

İşin Tahmin Edilen Bedeli (TL): 88.400,00 TL+KDV

Geçici Teminat %3 (TL): 2.652,00 TL

İlan Şekli ve Adedi: İl sınırlarında çıkan gazetelerde birer gün arayla iki defa - Belediye internet sitesi ve ilan panosu

İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca “Açık Teklif Usulü”

İhale Tarihi ve Saati: 19/03/2020- 10.30

 1. İhalenin Yapılacağı Yer: Zeytinburnu Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu

Beştelsiz Mah. Belediye Cad. No.5 Kat:-1 Zeytinburnu/İSTANBUL

 1. İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler:
 2. a) Kanuni ikametgah belgesi,
 3. b) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,
 4. c) 2020 yılı içinde ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış gerçek/tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

ç) İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri, nüfus cüzdanı fotokopisi ve en son tescile ait Ticari Sicil Gazetesi,

 1. d) İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
 2. e) İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi ve noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
 3. f) İsteklinin vakıf veya dernek olması halinde dernek tüzüğünde veya vakıf senedinde kuruluş gayesine uygun olarak kiralama, üst hakkı, intifa hakkı edinme vb. hususlarda yetkiye haiz olduğu belirtilmiş olmalıdır. Dernek tüzüğü veya vakıf kuruluş senedi ibraz edilmelidir.
 4. g) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışında muhammen bedelin % 3’ü oranındaki geçici teminatın Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırıldığını gösteren makbuz,

ğ) Zeytinburnu Belediyesine, Sosyal Güvenlik Kurumuna, Vergi Dairesine borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgelerin aslı,

 1. h) Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

ı) Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış “Tehlikesiz Atıklar Toplama-Ayırma” konulu Çevre İzin ve Lisans Belgesi,

 1. i) Vergi dairesi veya yeminli mali müşavirler tarafından tasdikli son üç (3) yıla ilişkin bilanço ve gelir-gider tablosu vermesi,
 2. j) İhale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuzun aslı, belgelerinin ibrazı zorunludur.
 3. İşbu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır.
 4. İhale dokümanı Temizlik İşleri Müdürlüğünden 300,00 TL (Üç Yüz Türk Lirası) bedel ile satın alınabilir veya bedelsiz olarak görülebilir.
 5. İstekliler tarafından hazırlanan müracaat dosyaları en geç 18/03/2020 Çarşamba günü saat 16.00’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.
 6. İsteklilerin 19/03/2020 Perşembe günü ihale saatinde Zeytinburnu Belediyesi Hizmet Binası, -1. Kat Encümen Toplantı Salonu’nda hazır bulunmaları gerekmektedir.

 

 İLAN OLUNUR

Şartname Bedeli