İhale Duyuruları

ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ HİZMET SINIRLARI İÇERİSİNDE GİYSİ/TEKSTİL ATIKLARININ TOPLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKININ KİRAYA VERİLMESİ İLANI
İhale Tarihi 27/05/2021 11:00
İnternet Sitesine Kayıt Tarihi 10/05/2021 10:00
İlgili Birim Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
İlgili Adres Beştelsiz Mahallesi, Belediye Caddesi, No:5, Zeytinburnu/İSTANBUL
İlgili Telefon
İlgili Faks
İlgili Mail
İhalenin Yapılacağı Yer Zeytinburnu Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Beştelsiz Mah. Belediye Cad. No.5 Kat:-1 Zeytinburnu/İSTANBUL
İhale Usülü 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca “Açık Teklif Usulü”
Niteliği ve Miktarı
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri Zeytinburnu Belediyesi Hizmet Sınırları
İşin Süresi / Teslim Tarihi 12 Ay
Açıklama

ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ HİZMET SINIRLARI İÇERİSİNDE
GİYSİ/TEKSTİL ATIKLARININ TOPLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKININ
KİRAYA VERİLMESİ İLANI


İşin Niteliği: Giysi Tekstil Atıklarının Evsel Nitelikli Atıklardan Kaynağında Ayrı Toplanması ve Değerlendirilmesi
İşin Süresi: 12 Ay
İşin Yapılacağı Yer: Zeytinburnu Belediyesi Hizmet Sınırları
İşin Tahmin Edilen Bedeli (TL): 135.000,00 TL+KDV
Geçici Teminat %3 (TL): 4.050,00 TL
İlan Şekli ve Adedi: İl sınırlarında çıkan gazetelerde birer gün arayla iki defa - Belediye internet sitesi ve ilan
panosu
İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca “Açık Teklif Usulü”
İhale Tarihi ve Saati: 27/05/2021- 11.00
1. İhalenin Yapılacağı Yer: Zeytinburnu Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu
Beştelsiz Mah. Belediye Cad. No.5 Kat:-1 Zeytinburnu/İSTANBUL
2. İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler:
a) Kanuni ikametgah belgesi,
b) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,
c) 2021 yılı içinde ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış gerçek/tüzel kişiliğin siciline kayıtlı
olduğunu gösterir belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin
bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
ç) İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri, nüfus cüzdanı fotokopisi ve en son
tescile ait Ticari Sicil Gazetesi,
d) İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile
tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel
kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
e) İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için istenilen
belgelerin ayrı ayrı verilmesi ve noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
f) İsteklinin vakıf veya dernek olması halinde dernek tüzüğünde veya vakıf senedinde kuruluş gayesine uygun olarak
kiralama, üst hakkı, intifa hakkı edinme vb. hususlarda yetkiye haiz olduğu belirtilmiş olmalıdır. Dernek tüzüğü veya
vakıf kuruluş senedi ibraz edilmelidir.
g) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları
dışında muhammen bedelin % 3’ü oranındaki geçici teminatın Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler
Müdürlüğü’ne yatırıldığını gösteren makbuz,
ğ) Zeytinburnu Belediyesine, Sosyal Güvenlik Kurumuna, Vergi Dairesine borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden
sonra alınmış belgelerin aslı,
h) Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri, (Türkiye’de şubesi
bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye
Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
ı) Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış “Tehlikesiz Atıklar Toplama-Ayırma” konulu Çevre İzin ve Lisans
Belgesi (lisans tarihleri ihale gününde geçerli olacaktır),
i) İhale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuzun aslı, belgelerinin ibrazı zorunludur.
3. İşbu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır.
4. İhale dokümanı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden 500,00 TL (Beş Yüz Türk Lirası) bedel ile satın alınabilir
veya bedelsiz olarak görülebilir.
5. İstekliler tarafından hazırlanan müracaat dosyaları en geç 26/05/2021 Çarşamba günü saat 15.00’e kadar Yazı İşleri
Müdürlüğüne teslim edilecektir.
6. İsteklilerin 27/05/2021 Perşembe günü ihale saatinde Zeytinburnu Belediyesi Hizmet Binası, -1. Kat Encümen
Toplantı Salonu’nda hazır bulunmaları gerekmektedir.
                               

                                                                                                                                           İLAN OLUNUR

Şartname Bedeli 500 TL