İhale Duyuruları

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN:Belediyemiz Nikah salonu Foto-Video çekim işi
İhale Tarihi 19.01.2017 10:30
İnternet Sitesine Kayıt Tarihi 04.01.2017 14:33
İlgili Birim İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İlgili Adres Zeytinburnu Belediyesi Beştelsiz Mah. Belediye Caddesi No:5 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İlgili Telefon 0212) 413 11 11/3094
İlgili Faks (0212) 413 12 86
İlgili Mail iunal@zeytinburnu.bel.tr
İhalenin Yapılacağı Yer Zeytinburnu Belediyesi Beştelsiz Mah. Belediye Caddesi No:5 Encümen toplantı salonu.
İhale Usülü Açık Teklif Usulü (2886/35/c)
Niteliği ve Miktarı 1) Muhammen Bedeli : Aylık 35.000.00TL+KDV - Yıllık 420.000,00TL+KDV 2) Geçici Teminat %3 : 12.600,00TL. 3) Şartname bedeli : 500.00TL.
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri Belediyemiz Nikah salonu Foto-Video çekim işi
İşin Süresi / Teslim Tarihi : 3 ( Üçyıl )
Açıklama


ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN:


İhale Konusu   : Belediyemiz Nikah salonu Foto-Video çekim işi
İhale Tarih ve Saati   : 19.01.2017  10:30
İhalenin Yapılacağı Yer  :Zeytinburnu Belediyesi Beştelsiz Mah. Belediye Caddesi No:5  Encümen toplantı salonu.
İlgili Müdürlük/Birim   : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İlgili Telefon ve faxs     : (0212) 413 11 11/3094 Faxs: (0212) 413 12 86
İlgili kişi ve E-Posta     : İlhan ÜNAL -iunal@zeytinburnu.bel.tr
İhale Türü/Usulü     : Açık Teklif Usulü (2886/35/c)

AÇIKLAMA
1)  Muhammen Bedeli  : Aylık 35.000.00TL+KDV - Yıllık 420.000,00TL+KDV
2)  Geçici Teminat %3  :  12.600,00TL.
3)  Şartname bedeli   :   500.00TL.
4)  İhale edilen işin süresi  :  3 ( Üçyıl )
5)  İhale şartnamesinin görülüp,  satın alınabileceği yer : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü.

İhaleye Girebilme Şartları
a) Kanuni İkametgâhı,
b) İstekli bir şirket olduğu takdirde:
1- İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmi bir makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair bu artırmanın ilanı tarihinden sonra alınmış bir belgeyi haiz olması.
2- Şirketin imza sirküleri ve şirket adına tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin vekili olduğunu gösterir Noterlikten tasdikli vekâletname istenir.
c) Yabancı teb’anın on seneden beri Türkiye’de mukim ve Ticaret sicillerinde kayıtlı bulunması.
d) Yabancı şirketlerin b, c fıkralarında yazılı şartların her ikisini de haiz bulunması  (Türkiye'de şubesi olmayan şirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslarınca tasdik edilmiş bulunacaktır.)
e) İhaleye girecek olanlar bu Şartnamede yazılı miktarda geçici teminatı yatırması gerekmektedir. Teminat bedeli nakit veya Banka Teminat Mektubu ile ödenecektir. İhaleye girecekler ihale gün ve saatine kadar teminatı ( % 3 geçici teminatı ) yatırmak veya banka teminat mektubu vermek ve ihale dosyasını Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. 
f) Belediye, Kira, Ecrimisil vs. birikmiş borcu olan veya bu nedenle haklarında dava açılmış yahut yargı organından karar alınmışlarla her hangi bir nedenle sözleşmeleri fesh edilmiş olanlar, idareyi yeni zarara sokmamak, güç durumda bırakmamak amacıyla aynı konuda yeni ihalelere alınamazlar. Bu nedenle ihaleye katılacak olanların ihale gününden önce Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden yukarıda belirlenen nedenlerle olumsuz bir durumu olmadığını gösterir yazılı bir belge alması ve bunu ihale önerisi zarfına eklenmesi gereklidir.
g) İhaleye girecek olanlar Foto-Video çekim işi yaptığına dair bir belgeye haiz olması gerekmektedir. Daha önceden bu işi yapmış olsa bile, bu belgeleri ibraz edemeyenlerin ihaleye katılması mümkün değildir. 
h) Ortak katılım halinde, ortak katılım girişim beyannamesi ve 2886 sayılı yasanın 5.maddesinde belirtilen belgelerle birlikte, Belediyemize müracaat etmesi gerekmektedir.
I) İsteklilerin ihaleye katılma başvuruları, 2886 sayılı yasanın 5 inci ve 6 ıncı maddesinde belirtilen şartlar incelenerek ihale komisyonu (Encümen) tarafından değerlendirilecektir.
j) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İlan olunur. 

   M. Zafer ALSAÇ

   Başkan a.

                                                                                                                              Tek.Başk.Yardımcısı


Şartname Bedeli Şartname bedeli : 500.00TL.