İhale Duyuruları

Yol Kaplama İşi
İhale Tarihi 06.09.2005 06:09
İnternet Sitesine Kayıt Tarihi 06.09.2005 06:09
İlgili Birim Fen İşleri Müdürlüğü
İlgili Adres KAZLIÇEŞME MAHALESİ ABAY CADDESİ NO:165 ZEYTİNBURNU / İSTANBUL
İlgili Telefon 0212 6645555
İlgili Faks 0212 5107887
İlgili Mail ihale@zeytinburnu.bel.tr
İhalenin Yapılacağı Yer Encümen Toplantı Salonu
İhale Usülü Açık İhale
Niteliği ve Miktarı Yol Bordür Tretuar Yapılması
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri Merkezefendimahallesi G54 - G55 - G56 Sokakları
İşin Süresi / Teslim Tarihi Yer tesliminden itibaren 90 takvim günüdür.
Açıklama 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi. 4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi. 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış , tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname, 4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname. 4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler, 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 4.3.1. İş deneyim belgeleri: İsteklinin, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi, 4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler İstekli ihale konusu işi yerine getirebilmek için aşağıda belirtilen sayı ve nitelikteki teknik personeli inşaat mahalinde bulunduracağına dair teknik personel taahhütnamesi vermesi zorunludur. Adet Unvanı Pozisyonu 1 İnşaat Müh. veya Mimar Şantiye şefi 1 İnşaat veya Harita teknikeri Tekniker 4.3.3. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler: İsteklinin ihale konusu işi yerine getirebilmek için , aşağıda sayı ve özellikleri belirtilen yapı araçlarını inşaat mahalinde bulunduracağına dair noter tasdikli yapı araçları taahhütnamesi vermesi zorunludur. Adet Cinsi Kendi malı / taahhüt 1 Lastik tekerlekli kazıcı ve yükleyici kendi malı veya taahhüt 2 Kamyon kendi malı veya taahhüt 1 Vibratörlü silindir kendi malı veya taahhüt 2 Kompaktör kendi malı veya taahhüt 1 Kompresör kendi malı veya taahhüt 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak , Her türlü yol bordür tretuar yapılması işleri bu ihale de benzer iş olarak değerlendirilecektir. ve ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Müh . ve Mimarlık dir 5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 6. İhale dokümanı Fen İşleri Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 500 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 7. Teklifler ihale saatine kadar Encümen Toplantı Salonu adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 8. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır. 11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
Şartname Bedeli 500.000