İhale Duyuruları

YENİDOĞAN BEBEK BAKIM PAKETİ SATIN ALINACAKTIR
İhale Tarihi 18.04.2016 14:00
İnternet Sitesine Kayıt Tarihi 28.03.2016 11:53
İlgili Birim Sağlık İşleri Müdürlüğü
İlgili Adres BEŞTELSİZ MAH. BELEDIYE CAD. NO. 5 KAT:2 34020 ZEYTİNBURNU/İSTANBUL
İlgili Telefon 0212 413 12 73
İlgili Faks 0212 413 12 96
İlgili Mail hdarcan@zeytinburnu.bel.tr
İhalenin Yapılacağı Yer İhale Toplantı Salonu - Beştelsiz Mahallesi Belediye Caddesi No:5 Kat: -1 Zeytinburnu İstanbul
İhale Usülü açık ihale usulü
Niteliği ve Miktarı 4000 (Dörtbin) adet Yenidoğan Bebek Bakım Paketi. Yenidoğan Bebek Bakım Paketinin içeriği ve ayrıntıları Teknik Şartname'de açıklanmıştır.
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri Zeytinburnu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü
İşin Süresi / Teslim Tarihi İdare tarafından oluşturulan program 1 (bir) gün önceden Yükleniciye bildirilecek ve bildirilen adet kadar paket İdareye teslim edilecektir.
Açıklama YENİDOĞAN BEBEK BAKIM PAKETİ SATIN ALINACAKTIR ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Yenidoğan Bebek Bakım Paketi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası:2016/87113 1-İdarenin a) Adresi:BEŞTELSİZ MAH. BELEDIYE CAD. NO. 5 KAT:2 34020 ZEYTİNBURNU/İSTANBUL b) Telefon ve faks numarası:2124131273 - 2124131296 c) Elektronik Posta Adresi:hdarcan@zeytinburnu.bel.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı: 4000 (Dörtbin) adet Yenidoğan Bebek Bakım Paketi. Yenidoğan Bebek Bakım Paketinin içeriği ve ayrıntıları Teknik Şartname'de açıklanmıştır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yeri:Zeytinburnu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü c) Teslim tarihleri:İdare tarafından oluşturulan program 1 (bir) gün önceden Yükleniciye bildirilecek ve bildirilen adet kadar paket İdareye teslim edilecektir. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer:İhale Toplantı Salonu - Beştelsiz Mahallesi Belediye Caddesi No:5 Kat: -1 Zeytinburnu İstanbul b) Tarihi ve saati:18.04.2016 - 14:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. Kişisel bakım malzemeleri veya temizlik ürünleri veya anne-bebek bakım ürünleri veya gıda ürünleri satışı vb. işler. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sağlık İşleri Müdürlüğü - Beştelsiz Mahallesi Belediye Caddesi No:5 Kat: 2 Zeytinburnu İstanbul adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü - Beştelsiz Mahallesi Belediye Caddesi No:5 Kat:5 Zeytinburnu İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 20 (yirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Şartname Bedeli