İhale Duyuruları

Taşınmaz Satışı
İhale Tarihi 14.07.2005 11:00
İnternet Sitesine Kayıt Tarihi 14.07.2005 11:00
İlgili Birim Emlak İstimlak Müdürlüğü
İlgili Adres Merkezefendi Mahallesi, Yeni Çiftlik Yolu üzerinde bulunan 500 pafta, 2969 ada 71 parsel sayılı 13.013,00 m² alanlı arsa vasıflı taşınmaz
İlgili Telefon (0212) 664.55.55
İlgili Faks
İlgili Mail ihale@zeytinburnu.bel.tr
İhalenin Yapılacağı Yer Zeytinburnu Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usülü Açık İhale
Niteliği ve Miktarı Merkezefendi Mahallesi, Yeni Çiftlik Yolu üzerinde bulunan 500 pafta, 2969 ada 71 parsel sayılı 13.013,00 m² alanlı arsa vasıflı, İmar Planında E=2.00 yapılanma şartlarında Ticaret + Konut bölgesinde kalan taşınmaz
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri Emlak İstimlak Müdürlüğü
İşin Süresi / Teslim Tarihi
Açıklama Aşağıda ihale tarihi, saati, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen; mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı Merkezefendi Mahallesi, Yeni Çiftlik Yolu üzerinde bulunan 500 pafta, 2969 ada 71 parsel sayılı 13.013,00 m² alanlı arsa vasıflı, İmar Planında E=2.00 yapılanma şartlarında Ticaret + Konut Bölgesinde kaln taşınmaz 2886 sayılı yasanın 36 ncı maddesi uyarınca (Kapalı Teklif usulü ile) Belediyemiz Encümenince ihale edilmek suretiyle satılacaktır. İhaleye iştirak etmek isteyenlerin, Nüfus Hüviyet Sureti, İkametgah Belgesi (Tüzel kişilerde ise siciline kayıtlı olduğu oda veya mesleki teşekkülden bulunduğu yıl içinde alınmış sicil belgesi, teklifte bulunacak kişilerin Noterden tasdikli yetki belgesi veya imza sirküleri) Ortak katılım halinde ortak katılım girişim beyannamesi) ile birlikte ihale gününden en geç bir gün evvel Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri gerekmektedir. İhale Komisyonu Belediye Encümeni olup, ihaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Emlak İstimlak Müdürlüğü'nde görülebilir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur. İHALE TARİHİ : 14.07.2005 SAATİ : 11.00 MUHAMMEN BEDELİ : 11.711.700,00 YTL GEÇİCİ TEMİNATI (%3) 351.351,00 YTL
Şartname Bedeli Ücretsizdir