İhale Duyuruları

Sokak Hayvanlarının Toplanması, Kayıtlarının Tutulması, Tedavisi, Kısırlaştırılması, Operasyon Sonrası Bakımı, Aşılanması Hizmetleri Alınacaktır
İhale Tarihi 01.12.2004 14:00
İnternet Sitesine Kayıt Tarihi 01.12.2004 14:00
İlgili Birim Veteriner İşleri Müdürlüğü
İlgili Adres Telsiz Mahallesi 71. Sokak Numara:5 Zeytinburnu
İlgili Telefon 212 6645555
İlgili Faks 212 4168114
İlgili Mail
İhalenin Yapılacağı Yer Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu
İhale Usülü Açık İhale
Niteliği ve Miktarı Zeytinburnu İlçesi Sınırları Dahilinde, 2005 Yılı Sokak Hayvanlarının Toplanması, Kayıtlarının Tutulması, Tedavisi, Kısırlaştırılması, Operasyon Sonrası Bakımı, Aşılanması Vs Hizmet İşi.
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri Zeytinburnu İlçesi
İşin Süresi / Teslim Tarihi 12 Ay
Açıklama 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi. 4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 4.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.3.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname, 4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge 4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname, 4.1.10. İş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin % 5’ inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 4.3.1. İş deneyim belgeleri: İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %50 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi, 4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler: a) İstekli, ihale konusu işi yerine getirmek için 2 adet Veteriner Hekim, 2 adet Bakımevi işçisi, 2 adet Toplama işçisi, 1 adet Şoför, 1 adet Bekçi çalıştırdığına veya çalıştıracağına dair bilgi ve/veya belgeleri ibraz etmek zorundadır. b) İstekli, kendisinin veya yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelin (Veteriner Hekim, şoför) eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeleri ibraz etmek zorundadır. 4.3.3. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler: İhale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli görülen, aşağıda belirtilen araca ilişkin bilgi ve belgeler: 1. Toplama ve taşıma aracı (minibüs panelvan veya kapalı kasa kamyonet) - 1 adet Makine ve ekipmanlar için kendi malı olma şartı aranmayacaktır. Ancak isteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilecektir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahütnamenin sunulması gerekmektedir. Geçici ithalle getirilmiş veya 10/06/1985 tarihli 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu Hükümlerine göre edinilmiş ekipman da, kira sözleşmesi eklenmek ve ihalenin ilk ilan tarihine kadarki kiraların ödendiği belgelenmek şartı ile isteklinin kendi malı sayılır. İş ortaklarında pilot ve diğer ortaklara ait makine ve ekipman, ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir. 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak , Sokak hayvanlarının toplanması, bakımı ve ıslahı işi benzer iş olarak kabul edilecektir. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanı Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası Telsiz Mahallesi 71 Sokak Numara:5 Zeytinburnu/İstanbul adresinde görülebilir ve 500.000.000 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 8. Teklifler 01.12.2004 tarihi, saat 15:00 'a kadar Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, Götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır. 12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
Şartname Bedeli 500.000.000 TL.