İhale Duyuruları

Seyitnizam Mahallesi Gelişim Sitesi olarak bilinen yerdeki 1.081,00 m2 miktarlı taşınmazın 1. ve 2. Bodrum katta 60/1000 arsa paylı (1 numaralı) otoparkın (3) Üç yıl süre ihale edilmesi
İhale Tarihi 30.07.2015 11:30
İnternet Sitesine Kayıt Tarihi 10.07.2015 11:36
İlgili Birim İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İlgili Adres Z.Burnu Belediyesi Hizmet Binası: 5 Telsiz Mahallesi Belediye Caddesi no:5
İlgili Telefon (0212) 413 11 11/3094
İlgili Faks (0212) 413 12 86
İlgili Mail Muharrem ÇAMUR-mcamur@zeytinburnu.bel.tr/
İhalenin Yapılacağı Yer Z.Burnu Belediyesi Hizmet Binası: 5 Telsiz Mahallesi Belediye Caddesi no:5
İhale Usülü Açık Teklif Usulü
Niteliği ve Miktarı
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri Belediyemiz adına kayıtlı Seyitnizam Mahallesi, 3304 ada, 17 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yer alan ve Gelişim Sitesi olarak bilinen yerdeki 1.081,00 m2 miktarlı taşınmazın 1. ve 2. Bodrum katta 60/1000 arsa paylı (1 numaralı) otoparkın (3) Üç yıl süre ile 2886 sayılı Yasanın 35/c maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilmesidir.
İşin Süresi / Teslim Tarihi (3) Üç yıl
Açıklama ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN İhale Konusu : Belediyemiz adına kayıtlı Seyitnizam Mahallesi, 3304 ada, 17 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yer alan ve Gelişim Sitesi olarak bilinen yerdeki 1.081,00 m2 miktarlı taşınmazın 1. ve 2. Bodrum katta 60/1000 arsa paylı (1 numaralı) otoparkın (3) Üç yıl süre ile 2886 sayılı Yasanın 35/c maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilmesidir. İhalenin Yapılacağı Yer : Z.Burnu Belediyesi Hizmet Binası: 5 Telsiz Mahallesi Belediye Caddesi no:5 İlgili Müdürlük/Birim : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlgili Telefon ve faxs : (0212) 413 11 11/3094 Faxs: (0212) 413 12 86 İlgili kişi ve E-Posta : Muharrem ÇAMUR-mcamur@zeytinburnu.bel.tr/ İhale Türü/Usul : Açık Teklif Usulü (2886/35/c) Son Teklif verme tarihi/saati : 30.07.2015/ saat:11.30 AÇIKLAMA 1) Yıllık Muhammen Bedeli : 90.000,00TL + KDV 2) Üç Yıllık muhammen bedeli : 270.000,00TL +KDV 3) Geçici Teminat %3 : 8.100,00TL. 4) Şartname bedeli : 300.00TL. 5) Hâlihazır durumu : İşgalli - 6) İhale Tarih ve Saati : 30.07.2015 11:30 1) İhale şartnamesinin görülüp, satın alınabileceği yer :İmar ve Şehircilik Müdürlüğü. 2) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler: 1) GERÇEK KİŞİLER İÇİN; a)T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ibrazı ve fotokopisi gereklidir. b) Gerçek kişiler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri. 2) TÜZEL KİŞİLER; a)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası belgesi vermesi b)Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı ve onaylı sureti, c)İmza Sirkülerini Vermesi d) Tüzel kişiler Gelirler ve kurumlar vergisi borcu olmadığına dair ihale tarihinden önceki 6 ay içinde alınmış belgenin aslı veya sureti ile Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, ihale tarihinden önceki 6 ay içinde alınmış belgenin aslı veya suretini getirmek zorundadır. e)Tüzel kişi adına vekâleten iştirak ediliyor ise, teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri. f) Tüzel kişiler, Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname vermek zorundadırlar. 3)ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE; a) ortak girişimi oluşturan kişilerin her birinin 2.maddenin (a) (b) ve (c) deki esaslara göre temin edecekleri belgelerin aslı veya onaylı sureti, b) Ortak girişim adına vekâleten iştirak ediliyor ise, teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri. c) Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname vermek zorundadırlar. 4) İstekliler (Gerçek, Tüzel ve Ortak Girişim) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak Geçici Teminatı yatırdığına dair belge ya da teminat mektubu veya tahvil getirmesi gereklidir. Ancak teminat mektubu getirmesi durumunda getirilecek teminat mektubu 8.100,00TL’den az olmamalıdır. 5) İstekliler(Gerçek, Tüzel ve Ortak Girişim) tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi bildirmesi gerekmektedir. 6) Daha önce Belediyemiz ihalelerine girip, işi zamanında bitirmeyen veya cezalı çalışanlar, Belediye, Kira, Ecrimisil vs. birikmiş borcu olan veya bu nedenle haklarında dava açılmış yahut yargı organından karar alınmışlarla her hangi bir nedenle sözleşmeleri fesh edilmiş olanların idareyi yeni zarara sokmamak, güç durumda bırakmamak amacıyla teklifleri kabul edilmeyecektir. 7)İstekliler(Gerçek, Tüzel ve Ortak Girişim), ihale saatinden önce ihale idari şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de bu şartnamelerde belirtilen şartlar çerçevesinde ihale saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir. Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenilen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dâhil) bu kanuna uygun olması gerekmektedir. 8) İsteklilerin ihaleye katılma başvuruları, 2886 sayılı yasanın 5 inci ve 6.ncı maddesinde belirtilen şartlar incelenerek ihale komisyonu (Encümen) tarafından değerlendirilecektir. 9) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu'na göre düzenlenmiş olup, istenen bütün bilgi ve belgelerin ( Teminatlar dâhil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir. Ayrıca istenen bütün belgeler güncel olmalıdır. 10)Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. İlan olunur. M.Zafer ALSAÇ Başkan a. Teknik Başk Yard.
Şartname Bedeli 300.00TL.