İhale Duyuruları

SAHİPSİZ HAYVAN GEÇİCİ BAKIMEVİNDE KULLANILMAK ÜZERE VETERİNER TIBBİ İLAÇ VE MALZEME MAL ALIMI İŞİ
İhale Tarihi 23/03/2021 14:30
İnternet Sitesine Kayıt Tarihi 03/03/2021 14:30
İlgili Birim Sağlık İşleri Müdürlüğü
İlgili Adres BEŞTELSİZ MAH. BELEDIYE CAD. NO. 5 34020 ZEYTİNBURNU ZEYTİNBURNU/İSTANBUL
İlgili Telefon 2124131111
İlgili Faks
İlgili Mail hdarcan@zeytinburnu.bel.tr
İhalenin Yapılacağı Yer İhale Toplantı Salonu - Beştelsiz Mahallesi Belediye Caddesi No:5 Kat: -1 Zeytinburnu İstanbul
İhale Usülü 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü
Niteliği ve Miktarı
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri
İşin Süresi / Teslim Tarihi
Açıklama

SAHİPSİZ HAYVAN GEÇİCİ BAKIMEVİNDE KULLANILMAK ÜZERE VETERİNER TIBBİ İLAÇ VE MALZEME MAL ALIMI İŞİ

ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ
Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevinde Kullanılmak Üzere Veteriner Tıbbi İlaç ve Malzeme Mal Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2021/99082

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

BEŞTELSİZ MAH. BELEDIYE CAD. NO. 5 34020 ZEYTİNBURNU ZEYTİNBURNU/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2124131111 - 2124131212

c) Elektronik Posta Adresi

:

hdarcan@zeytinburnu.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Zeytinburnu Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevinde kullanılmak üzere toplam 104 (Yüz Dört) kalem veteriner tıbbi ilaç, veteriner sarf malzemesi ile mama alımı yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Zeytinburnu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü - Beştelsiz Mahallesi Belediye Caddesi No: 5 Kat : 2 Zeytinburnu / İstanbul

c) Teslim tarihi

:

Veteriner tıbbi ilaç ve malzemeler ile mamalar, idare tarafından peyderpey alınacaktır. İdare teslim edilmesi istenilen mal/malzemelerin listesini yazılı olarak yükleniciye gönderecektir. İdarenin mal/malzeme talep yazısının yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yüklenici 10 gün içinde ilgi mal/malzemeleri idareye sunacaktır. Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından teslim alınan mal/malzemelerin kabul işlemleri 10 gün içerisinde yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İhale Toplantı Salonu - Beştelsiz Mahallesi Belediye Caddesi No:5 Kat: -1 Zeytinburnu İstanbul

b) Tarihi ve saati

:

23.03.2021 - 14:30


  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
    4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

24.12.2011 tarih ve 28152 nolu Resmi Gazetede yayımlanan Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmeliğin 34. maddesine göre teklif verebilmek için veteriner ecza depo ruhsatı sunulması gerekmektedir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü - Beştelsiz Mahallesi Belediye Caddesi No:5 Kat:5 Zeytinburnu İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Şartname Bedeli