İhale Duyuruları

Park Bakım ve Onarım Hizmeti Alınacaktır
İhale Tarihi 30.12.2004 14:00
İnternet Sitesine Kayıt Tarihi 30.12.2004 14:00
İlgili Birim Park ve Bahçeler Müdürlüğü
İlgili Adres Kazlıçeşme Mah. Abay Cad.165 Zeytinburnu
İlgili Telefon 212 6645555
İlgili Faks 212 5106484
İlgili Mail
İhalenin Yapılacağı Yer Zeytinburnu Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usülü
Niteliği ve Miktarı Zeytinburnu Dahilinde 23 Park ve Orta Refüjlerin Bakımı ve Onarımı İşi
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri Zeytinburnu İlçesi
İşin Süresi / Teslim Tarihi 01.02.2005-31.12.2005
Açıklama 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi. 4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 4.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.3.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname, 4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge 4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname, 4.1.10. İş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin % 5’ inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler. 4.2.2. İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin yıl sonu bilançosu veya gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler, İsteklinin; a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması, b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması, c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.Serbest meslek erbabının vereceği ve ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, toplam gelir/toplam gider oranının son yılının veya son iki yıllık ortalamasının enaz (1,25) olması şartı aranır. Bu durumda yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz. 4.2.3. İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler: İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki son iki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosu ve ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin verilmesi. Bu belgelerin; son yıl değerlerinin, toplam ciro için, teklif edilecek bedelin % 15’inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin % 10’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve buna ilişkin belgeleri sunan istekli yeterli kabul edilir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 4.3.1. İş deneyim belgeleri: İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %50 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi, 4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler: a) İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına dair bilgi ve belgeler. Daha önce benzer bir işte en az 20 işçi çalıştırdığına dair S.S.K. onayı ile 4 aylık dönem bordrosunun aslı görünmek şartıyla Noter tasdikli sureti. b) İstekli İhale konusu işi yerine getirebilmek için aşağıda öngörülen sayı ve nitelikte personel çalıştıracağına dair Teknik Personel Taahhütnamesi verecektir. Peyzaj Mimarı veya Orman Mühendisi: 1 Adet İnşaat Mühendisi veya İnşaat Teknikeri: 1 Adet Makina Teknikeri: 1 Adet İşçi: 39 Adet Park Güvenlik Elemanı: 30 Adet Bahçıvan: 3 Adet 4.3.3. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler: İsktekli İhale konusu işi yapabilmesi için İdare tarafından aşağıda öngörülen sayı ve niteliği belirtilen makina ve diğer ekipmana ilişkin belgeleri taahhüt edecektir. Su tankeri: 2 Adet (en az 14 Tonluk kapasiteli) Kamyon: 1 Adet Kamyonet: 1 Adet Kamyonet (çift kabinli): 1 Adet Binek oto: 1 Adet Çim biçme makinası: 8 Adet Misineli sırt tırpanı: 2 Adet İlaçlama makinesi: 2 Adet Büyük budama makası: 20 Adet Küçük Budama makası (bağ makası): 20 Adet 4.3.4. Kapasite, araştırma-geliştirme, standart ve kaliteye ilişkin belgeler Hizmetin sağlıklı ve kaliteli olarak sürdürülebilmesi için İSO serisi (İSO 9000-İSO 9001 veya İSO 9002) birinin ibraz edilmesi gerekmektedir. 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak , Park Bakım ve Onarım İşi Değrelendirmeye alınacaktır. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhale tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır 7. İhale dokümanı Park ve Bahçeler Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 45.000.000 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 8. Teklifler 30.12.2004 tarihi, saat 10:30 'a kadar Zeytinburnu Belediyesi Encümen Toplantı Salonu adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır. 12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
Şartname Bedeli 45.000.000