İhale Duyuruları

Merkezefendi Mah.Hamam Çıkmazı sk No:4 adresinde kain,2932 ada 38 parsel sayılı 87,14 m² miktarlı ve üzerinde 1 Bodrum kat,1 Zemin katlı yapı bulunan, taşınmazın 2886 sayılı kanunun 35/c bendi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satışının yapılması
İhale Tarihi 02.03.2017 10:30
İnternet Sitesine Kayıt Tarihi 10.02.2017 11:34
İlgili Birim İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İlgili Adres Beştelsiz Mah. Belediye Caddesi No:5 Belediye Hizmet Binası, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İlgili Telefon (0212) 413 11 11/3094-3052
İlgili Faks (0212) 413 12 86
İlgili Mail
İhalenin Yapılacağı Yer Beştelsiz Mah. Belediye Caddesi No:5 Belediye Hizmet Binası, Encümen Toplantı Salonu
İhale Usülü Açık Teklif Usulü (2886/35/c)
Niteliği ve Miktarı
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri
İşin Süresi / Teslim Tarihi
Açıklama ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN:

İhale Konusu   : Merkezefendi Mahallesi Hamam Çıkmazı sokak No:4 adresinde kain, 2932 ada 38 parsel sayılı 87,14 m² miktarlı ve üzerinde 1 Bodrum kat, 1 Zemin katlı yapı bulunan,  Belediyemiz adına kayıtlı taşınmazın 2886 sayılı kanunun 35/c bendi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satışının yapılmasıdır.
İhale Tarih ve Saati   : 02/03/2017  Saat: 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer  :  Beştelsiz Mah. Belediye Caddesi No:5 Belediye Hizmet
 Binası, Encümen Toplantı Salonu.
İlgili Müdürlük/Tel/Fax: İmar ve Şeh. Müd.-  (0212) 413 11 11/3094-3052 Fax: (0212) 413 12 86
İhale Türü/Usulü    :Açık Teklif  Usulü (2886/35/c)
Taşınmazın İmar Durumu :  16/08/2016 T.T. 1/1000 ölçekli Sur Tecrit Uygulama İmar Planı ve 03/07/2012 T.T.’li, 2 Nolu İstanbul Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylı avan projede emsal 0.90, konut alanında kalmaktadır.

AÇIKLAMA
1)  Taşınmazın Muhammen Bedeli  :  1.200.000,00 TL  2)  Geçici Teminat %3  : 36.000,00TL
3)  Şartname bedeli ve görülüp temin edileceği yer :  500,00 TL - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü. 

İHALEYE KATILMAK İSTEYENLERDEN İSTENEN BELGELER:
İhaleye katılacak olanlar, ihale ilanında belirtilen gün ve saatte aşağıdaki belgelerle birlikte Belediye Encümeni Toplantı Salonunda hazır bulunacaklardır.
1Gerçek Kişiler İçin;
a)T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ibrazı ve fotokopisi gereklidir.
b) Gerçek kişiler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri.
2) Tüzel Kişiler;
 a)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası belgesi vermesi
 b)Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya onaylı sureti,
c)İmza Sirkülerini Vermesi
d) Tüzel kişiler Gelirler ve kurumlar vergisi borcu olmadığına dair ihale tarihinden önceki 6 ay içinde alınmış belgenin aslı veya sureti ile Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, ihale tarihinden önceki 6 ay içinde alınmış belgenin aslı veya suretini getirmek zorundadır.
e)Tüzel kişi adına vekâleten iştirak ediliyor ise, teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri.
f) Tüzel kişiler, Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname vermek zorundadırlar.
3)Ortak Girişim Olması Halinde;
a) Ortak girişimi oluşturan kişilerin her birinin 2.maddenin (a)  (b) ve (c) deki esaslara göre temin edecekleri belgelerin aslı veya onaylı sureti,
b) Ortak girişim adına vekâleten iştirak ediliyor ise, teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri.
c) Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname vermek zorundadırlar.
4) İstekliler (Gerçek, Tüzel ve Ortak Girişim) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak Geçici Teminatı yatırdığına dair belge ya da teminat mektubu veya tahvil getirmesi gereklidir. Ancak teminat mektubu getirmesi durumunda getirilecek teminat mektubu 36.000,00 TL’den az olmamalıdır.
5) İstekliler(Gerçek, Tüzel ve Ortak Girişim) tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi bildirmesi gerekmektedir.
6) Daha önce Belediyemiz ihalelerine girip, işi zamanında bitirmeyen veya cezalı çalışanlar, Belediye, Kira, Ecrimisil vs. birikmiş borcu olan veya bu nedenle haklarında dava açılmış yahut yargı organından karar alınmışlarla her hangi bir nedenle sözleşmeleri fesih edilmiş olanların idareyi yeni zarara sokmamak, güç durumda bırakmamak amacıyla teklifleri kabul edilmeyecektir. 
7)İstekliler(Gerçek, Tüzel ve Ortak Girişim), ihale saatinden önce ihale idari şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de bu şartnamelerde belirtilen şartlar çerçevesinde ihale saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir. Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenilen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dâhil) bu kanuna uygun olması gerekmektedir.
8) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.  İlan olunur. 

M. Zafer ALSAÇ Başkan a.
Tek. Bşk Yardımcısı


Şartname Bedeli 500.00 TL