İhale Duyuruları

İlçemiz Seyitnizam Mahallesi, 3304 ada 17 parsel sayılı 1.081,00 m² miktarlı taşınmazda 60/1000 arsa paylı 1 nolu bağımsız bölümdeki otopark (1. ve 2. bodrum katta) ve 60/1000 arsa paylı 2 nolu bağımsız bölümdeki mobilya teşhir galerisi (2. bodrum katta) nitelikli yerlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre satılması
İhale Tarihi 24/12/2020 11:00
İnternet Sitesine Kayıt Tarihi 07/12/2020 13:00
İlgili Birim Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
İlgili Adres Beştelsiz Mahallesi, Belediye Caddesi, No:5, Zeytinburnu/İSTANBUL
İlgili Telefon 0212 413 11 11 Dahili 3085
İlgili Faks
İlgili Mail
İhalenin Yapılacağı Yer Zeytinburnu Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usülü
Niteliği ve Miktarı
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri
İşin Süresi / Teslim Tarihi
Açıklama

İHALE İLANI
ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İhalenin Konusu : İlçemiz, Seyitnizam Mahallesi, 3304 ada 17 parsel sayılı 1.081,00 m² miktarlı taşınmazda 60/1000 arsa paylı 1 nolu bağımsız bölümdeki otopark (1. ve 2. bodrum katta) ve 60/1000 arsa paylı 2 nolu bağımsız bölümdeki mobilya teşhir galerisi (2. bodrum katta) nitelikli yerlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre satılması.
İhale Tarih ve Saati : 24/12/2020 – 11:00
İhalenin Yeri : Zeytinburnu Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
Beştelsiz Mahallesi, Belediye Caddesi, No:5, Zeytinburnu/İSTANBUL
İlgili Müdürlük/Birim : Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü/Emlak Yönetim Şefliği /Tel: 0212 413 11 11-3085
İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 35/a maddesine göre Açık Teklif Usulü
Evrakların son verilme tarihi, saati ve yeri : 24/12/2020 – 09:30 Yazı İşleri Müdürlüğü

• Muhammen bedel : 5.650.000,00 TL
• İmar Durumu : Yerleşik Meskun Alan
• Geçici teminat %3 : 169.500,00 TL
• İhale şartnamesinin görülebileceği veya satın alınabileceği yer: İhale şartnamesi 1.000,00 TL bedelle Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir.

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI
İhaleye katılacak olanlar, ihale ilanında belirtilen gün ve saatte aşağıdaki belgelerle birlikte Belediye Encümeni Toplantı Salonunda hazır bulunacaklardır.
1) Gerçek kişiler için;
a) İkametgah Belgesi (2020 yılının Ekim, Kasım veya Aralık aylarında alınmış)
b) Vekaleten teklif verilmesi halinde teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edenin Noterden onaylı imza beyannamesi
c) T.C. Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı Sureti (Aslı idarece görülen fotokopisi)
d) Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti (2020 yılı içerisinde alınmış)
2) Tüzel kişiler için;
a) Tebligat adresi
b) Ticaret, Sanayi, ilgili Meslek Odasından veya tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti (2020 yılı içerisinde alınmış)
c) Noter tasdikli imza sirküleri (İstekliler adına teklif verilmesi halinde teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edenin Noterden onaylı imza beyannamesi)
3) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş geçici teminat makbuzu.
4) İhale şartnamesini idareden satın aldığına dair makbuz.
5) Ortak girişim olması halinde istenilen şartlar ortaklarla birlikte sağlayabilecekleri gibi ortaklardan birinin de sağlaması yeterlidir.
6) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale gününden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve istenilen belgelerini de bu şartnamelerde belirtilen şartlar çerçevesinde 24/12/2020 tarih ve saat 09:30’ a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir. Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenilen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.
8) Faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İlan olunur.

 


İdris ATABAY
Başkan Yardımcısı

 

 

Şartname Bedeli 1.000,00 TL