İhale Duyuruları

İlçemiz, Beştelsiz Mahallesi, Seyitnizam Caddesi,1761 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan büfe-çay bahçesinin 3 (üç) yıl süreyle kiralama işi
İhale Tarihi 18/06/2020 10:00
İnternet Sitesine Kayıt Tarihi 02/06/2020 16:10
İlgili Birim Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
İlgili Adres Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü/Emlak Yönetim Şefliği - Beştelsiz Mahallesi. Belediye Caddesi. No:5 Zeytinburnu / İSTANBUL
İlgili Telefon 0212 413 11 11 Dahili: 3074
İlgili Faks
İlgili Mail kubra.cakmak@zeytinburnu.bel.tr
İhalenin Yapılacağı Yer Zeytinburnu Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Beştelsiz Mah. Belediye Cad. No.5 Kat:-1 Zeytinburnu/İSTANBUL
İhale Usülü 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü
Niteliği ve Miktarı
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri
İşin Süresi / Teslim Tarihi 3 (üç) yıl
Açıklama

İHALE İLANI
ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İhalenin Konusu : İlçemiz, Beştelsiz Mahallesi, Seyitnizam Caddesi,1761 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan büfe-çay bahçesinin 3 (üç) yıl süreyle kiralama işi.
İhale Tarih ve Saati : 18/06/2020 – 10:30
İhalenin Yeri : Zeytinburnu Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
Beştelsiz Mahallesi, Belediye Caddesi, No:5, Zeytinburnu/İSTANBUL
İlgili Müdürlük/Birim : Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü/Emlak Yönetim Şefliği /Tel: 0212 413 11 11-3074
İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü
Evrakların son verilme tarihi, saati ve yeri : 18/06/2020 - 10:00 Yazı İşleri Müdürlüğü

• Aylık muhammen bedeli : 14.750,00 TL+KDV
• Yıllık muhammen bedeli : 177.000,00 TL+KDV
• Geçici teminat %3 : 5.310,00 TL
• İhale şartnamesinin görülebileceği veya satın alınabileceği yer: İhale şartnamesi 500,00 TL bedelle Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir.

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI
İhaleye katılacak olanlar, ihale ilanında belirtilen gün ve saatte aşağıdaki belgelerle birlikte Belediye Encümeni Toplantı Salonunda hazır bulunacaklardır.

1) Gerçek kişiler için;
a) İkametgah Belgesi (İhale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış)
b) Noter tasdikli imza beyannamesi (Vekaleten teklif verilmesi halinde teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edenin Noterden onaylı imza beyannamesi)
c) Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı Sureti (Aslı idarece görülen fotokopisi)
d) Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge

2) Tüzel kişiler için;
a) Tebligat adresi
b) Ticaret, Sanayi, ilgili Meslek Odasından veya tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu makamdan, 2020 yılı içerisinde alınmış belgenin aslı veya onaylı sureti
c) Noter tasdikli imza sirküleri (Vekaleten teklif verilmesi halinde teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edenin Noterden onaylı imza beyannamesi)

3) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat.

4)İstekliler bağlı bulunduğu vergi dairesinden borcu olmadığına dair ihale tarihinden önce alınmış belgenin aslı ve sureti ile sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair ihale tarihinden önce alınmış belgenin aslı veya suretini getirmek zorundadır.

5) İhaleye girecek olanlar, Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname vermek zorundadırlar.

6) Daha önce Belediyemiz ihalelerine girip, işi zamanında bitirmeyen veya cezalı çalışanlar, Belediye, Kira, Ecrimisil vs. birikmiş borcu olan veya bu nedenle haklarında dava açılmış yahut yargı organından karar alınmışlarla herhangi bir nedenle sözleşmeleri fesh edilmiş olanların idareyi yeni zarara sokmamak, güç durumda bırakmamak amacıyla teklifleri kabul edilmeyecektir.

7) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale gününden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve istenilen belgelerini de bu şartnamelerde belirtilen şartlar çerçevesinde 18/06/2020 tarih ve saat 10:00’ a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir. Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenilen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.

8) Faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

 

Mahmut KOCAMEŞE
Başkan Yardımcısı

 

 

 

Şartname Bedeli