İhale Duyuruları

İlaçlama Hizmeti Alınacaktır
İhale Tarihi 01.12.2004 14:00
İnternet Sitesine Kayıt Tarihi 01.12.2004 14:00
İlgili Birim Veteriner İşleri Müdürlüğü
İlgili Adres Telsiz Mahallesi . 71. Sokak Numara 5
İlgili Telefon 212 6645555
İlgili Faks 212 4168114
İlgili Mail
İhalenin Yapılacağı Yer Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu
İhale Usülü Açık İhale
Niteliği ve Miktarı Vektör Kontrol Mücadelesi Hizmet Alımı. 12 Ay Larva, 5 Ay Uçkun ve Gerekli Görülen Yerlerde Kapalı Alan Mücadelesi
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri Zeytinburnu İlçesi
İşin Süresi / Teslim Tarihi 365 Gün. Başlama Tarihi:01.01.2005. Bitiş Tarihi:31.12.2005
Açıklama 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi. 4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 4.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.3.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname, 4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge 4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname, 4.1.10. İş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin % 5’ inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 4.3.1. İş deneyim belgeleri: İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %50 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi, 4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler: a) İstekli, ihale konusu işi yerine getirmek için 1 adet ilaçlama şefi, 2 adet pulverizatör operatörü, 2 adet şoför çalıştırdığına veya çalıştıracağına dair bilgi ve/veya belgeleri ibraz etmek zorundadır. b) İstekli, kendisinin veya yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelin (ilaçlama şefi, şoför, pulverizatör operatörü, pilot) eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeleri ibraz etmek zorundadır. Pilot lisansı: Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Dairesi tarafından verilmiş pilot lisansı ve ilaçlamaya yetkili olduğuna dair belge. 4.3.3. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler: İhale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli görülen, aşağıda belirtilen araç ve cihaza ilişkin bilgi ve belgeler: Mist Blower: 1 adet 10 lt'lik kollu sırt pulverizatörü: 2 adet 10 lt'lik motorlu sırt pulverizatörü: 1 adet Tek kabinli klimalı kamyonet: 2 adet Sıcak sisleme cihazı: 1 adet İlaçlama sistemine sahip helikopter: 1 adet Makine ve ekipmanlar için kendi malı olma şartı aranmayacaktır. Ancak isteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilecektir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütnamenin sunulması gerekmektedir. Geçici ithalle getirilmiş veya 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipman da, kira sözleşmesi eklenmek ve ihalenin ilk ilan taihine kadarki kiraların ödendiği belgelenmek şartı ile isteklinin kendi malı sayılır. İş ortaklıklarında pilot ve diğer ortaklara ait makine ve ekipman, ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir. 4.3.4. Kapasite, araştırma-geliştirme, standart ve kaliteye ilişkin belgeler a) İlaçlama hizmeti ile ilgili olarak Türk Standartları Enstitüsü (TSE) belgesi. İhaleye giren firma adına düzenlenmiş ve geçerlilik süresini doldurmamış. b) Uluslar arası standart kuruluşları tarafından verilen, kalite yönetim belgesi. Bu kalite belgelerinin, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme ve kalite kontol kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşlarının Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının Türk Akreditasyon Kurumu|ndan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. c) İşin yapılmasında kullanılacak ilaçların, T.C. Sağlık Bakanlığı|ndan alınmış ruhsatı veya ithal izin belgesi. d) İşin yapılmasında kullanılacak ilaçların, T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı Türkçe etiket örneği. e) İşin yapılmasında kullanılacak ilaçlara ait, ürün ve aktif madde garanti belgesi. f) Hava aracı üzerinde kullanılan ilaçlama cihazının, hava aracına uygun FAA veya JAR sertifikası. g) Hava aracının üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortası ve pilot hariç her yolcunun sigortalı olduğuna dair belgeler. 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak , açık ve kapalı alan larva ve uçkun mücadelesi ya da vektör kontrol mücadelesi benzer iş olarak kabul edilecektir. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanı Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası. Telsiz Mahallesi 71 Sokak Numara:5 Zeytinburnu/İstanbul adresinde görülebilir ve 500.000.000 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 8. Teklifler 01.12.2004 tarihi, saat 14:00 'a kadar Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır. 12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
Şartname Bedeli 500.000.000 TL.