İhale Duyuruları

İki katlı ofis binası yapımı ve yapımı sonrasında yapılmış bulunan ofis binasının 29 yıl süreli işletilmesi..
İhale Tarihi 16.10.2014 11:00
İnternet Sitesine Kayıt Tarihi 30.09.2014 10:21
İlgili Birim İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İlgili Adres Z.Burnu Belediyesi Abay Caddesi No:165 Encümen Toplantı Salonu
İlgili Telefon 0212 413 11 11 / 3094
İlgili Faks 0212 413 12 86
İlgili Mail mcamur@zeytinburnu.bel.tr
İhalenin Yapılacağı Yer Zeytinburnu Belediyesi Engümen Toplantı Salonu
İhale Usülü Açık Teklif Usulü
Niteliği ve Miktarı Zeytinburnu İlçesi, Kazlıçeşme Mahallesi, ekli proje doğrultusunda koordinatları gösterilen yerde Belediyenin kabul etmesi ve gerekli gördüğünde değişiklik yapabilmesi şartıyla, uygulama projelerinin yapılması, bu projelere uygun olarak da bir adet iki katlı ofis binası yapımı ve yapımı sonrasında yapılmış bulunan ofis binasının 29 yıl süreli işletilmesi işinin, 2886 sayılı Kanunun 35/c maddesinde yer alan (Açık Teklif Usulü ile) ihale edilmesidir.
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri
İşin Süresi / Teslim Tarihi
Açıklama 1) Muhammen yatırım bedeli : 525.000,00TL + KDV 2) Şartname bedeli : 300.00TL 3) Geçici Teminat %3 : 15.750,00TL 5) İhale şartnamesinin görülüp, satın alınabileceği yer : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü. İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI İhaleye katılacak olanlar, ihale ilanında belirtilen gün ve saatte aşağıdaki belgelerle birlikte Belediye Encümeni Toplantı Salonunda hazır bulunacaklardır. 1) Gerçek kişiler için; T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ibrazı gereklidir. 2) Tüzel kişiler için, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası belgesi vermesi; a)Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret, Sanayi veya Meslek Odasından veya benzeri bir makamdan ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı ve onaylı sureti, b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (a) da’ki esaslara göre temin edecekleri belgelerin aslı veya onaylı sureti, 3) İmza Sirkülerini Vermesi a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş imza sirküleri b) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgelerin aslı veya onaylı sureti, 4) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri. 5) İstekliler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak Geçici Teminatı yatırdığına dair belge getirmesi gereklidir. 6) İstekliler, Gelirler ve kurumlar vergisi borcu olmadığına dair ihale tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış belgenin aslı veya sureti ile Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, ihale tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış belgenin aslı veya suretini getirmek zorundadır. 7) İhaleye girecek olanların, tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi bildirmesi gerekmektedir. 8) İhaleye girecek olanlar, Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname vermek zorundadırlar. 9) Daha önce Belediyemiz ihalelerine girip, işi zamanında bitirmeyen veya cezalı çalışanlar, Belediye, Kira, Ecrimisil vs. birikmiş borcu olan veya bu nedenle haklarında dava açılmış yahut yargı organından karar alınmışlarla her hangi bir nedenle sözleşmeleri fesh edilmiş olanların idareyi yeni zarara sokmamak, güç durumda bırakmamak amacıyla teklifleri kabul edilmeyecektir. 10) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale idari şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de bu şartnamelerde belirtilen şartlar çerçevesinde ihale saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir. Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenilen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir. 11) İsteklilerin ihaleye katılma başvuruları, 2886 sayılı yasanın 5 inci ve 6 ıncı maddesinde belirtilen şartlar incelenerek ihale komisyonu (Encümen) tarafından değerlendirilecektir. 12) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 13- İşletmesine karşılık yapacağı ödemeleri, inşaatın bitmesini müteakip başlayacak olup aylık ilk beş yıl (5.yıl dâhil) 100,00 TL +KDV olarak alınacaktır. 6. yıldan 10. yıla kadar (10. yıl dâhil) 150,00 TL+KDV olarak, 11. yıldan 15 yıl sonuna kadar (15.yıl dâhil) 200,00TL+KDV olarak, 16. yıldan 20. yılın sonuna kadar (20.yıl dahil) 225,00TL+KDV olarak, 21. yıldan 25. yıla kadar (25. yıl dâhil) 250,00 TL+KDV, 26. yıldan 29. yılın sonuna kadar (29.yıl dahil) 275,00TL+KDV olarak alınacaktır. İhaleye iştirak edecekler, iki katlı ofis binasının işletilmesi ile ilgili tekliflerini Türk Lirası olarak belirlenen işletme bedelleri ödemelerinin tamamını kapsamak üzere artırmalarını (%) yüzde olarak yapacaklardır. İhale en fazla artırımı yapanın üzerinde kalır. (%) olarak yapılan artış miktarı bu şartnamenin bu maddesinde belirtilen işletme bedellerine ilave edilecek olup o dönemlere ilişkin sözleşmeye esas aylık bedeli bulunacaktır. İstekliler bu bedeller üzerinden artırım tekliflerini % (oran olarak) vereceklerdir. İlan olunur. M. Zafer ALSAÇ Başkan a. Teknik. Başk. Yard.
Şartname Bedeli 300.00