İhale Duyuruları

İHALE İLANI ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İhale Tarihi 19/11/2020 10:30
İnternet Sitesine Kayıt Tarihi 11/11/2020 16:15
İlgili Birim Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
İlgili Adres Beştelsiz Mahallesi, Belediye Caddesi, No:5, Zeytinburnu/İSTANBUL
İlgili Telefon 0212 413 11 11 Dahili 3085
İlgili Faks
İlgili Mail
İhalenin Yapılacağı Yer Zeytinburnu Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usülü 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü
Niteliği ve Miktarı
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri Telsiz Mahallesi, Zakirbaşı Sokak, No:11’ de bulunan kadastral boşluktaki çay bahçesi
İşin Süresi / Teslim Tarihi 3 (üç) yıl süreyle
Açıklama

İHALE İLANI
ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İhalenin Konusu : İlçemiz Telsiz Mahallesi, Zakirbaşı Sokak, No:11’ de (Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi karşısı) bulunan kadastral boşluktaki çay bahçesinin 3 (üç) yıl süreyle kiralama işi.

İhale Tarih ve Saati : 19/11/2020 – 10:30
İhalenin Yeri : Zeytinburnu Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
Beştelsiz Mahallesi, Belediye Caddesi, No:5, Zeytinburnu/İSTANBUL
İlgili Müdürlük/Birim : Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü/Emlak Yönetim Şefliği /Tel: 0212 413 11 11-3085
İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü
Evrakların son verilme tarihi, saati ve yeri : 19/11/2020 - 10:00 Yazı İşleri Müdürlüğü

• Aylık muhammen bedeli : 21.000,00 TL+KDV
• Yıllık muhammen bedeli : 252.000,00 TL+KDV
• Geçici teminat %3 : 7.560,00 TL
• İhale şartnamesinin görülebileceği veya satın alınabileceği yer: İhale şartnamesi 500,00 TL bedelle Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir.

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI
İhaleye katılacak olanlar, ihale ilanında belirtilen gün ve saatte aşağıdaki belgelerle birlikte Belediye Encümeni Toplantı Salonunda hazır bulunacaklardır.
1) Gerçek kişiler için;
a) İkametgah Belgesi (İhale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış)
b) Vekaleten teklif verilmesi halinde teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edenin Noterden onaylı imza beyannamesi
c) Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı Sureti (Aslı idarece görülen fotokopisi)
d) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarla akdedilen kira sözleşmesi ile en az 3 yıl süreyle çay bahçesi işletmiş olmalıdır. İstekliler bu işe ilişkin kira kontratının aslı veya noterden tasdikli sureti ile kiraya veren kuruluşlardan alınacak borcu yoktur belgesi ibraz edecektir.
2) Tüzel kişiler için;
a) Tebligat adresi
b) Ticaret, Sanayi, ilgili Meslek Odasından veya tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu makamdan, 2020 yılı içerisinde alınmış belgenin aslı veya onaylı sureti
c) Noter tasdikli imza sirküleri (Vekaleten teklif verilmesi halinde teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edenin Noterden onaylı imza beyannamesi)
d) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarla akdedilen kira sözleşmesi ile en az 3 yıl süreyle çay bahçesi işletmiş olmalıdır. İstekliler bu işe ilişkin kira kontratının aslı veya noterden tasdikli sureti ile kiraya veren kuruluşlardan alınacak borcu yoktur belgesi ibraz edecektir.
3) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat.
4)İstekliler bağlı bulunduğu vergi dairesinden borcu olmadığına dair ihale tarihinden en çok 2 ay önce alınmış belgenin aslı veya sureti ile sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair ihale tarihinden en çok 2 ay önce alınmış belgenin aslı veya suretini getirmek zorundadır.
5) İhaleye girecek olanlar, Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname vermek zorundadırlar.
6) Daha önce Belediyemiz ihalelerine girip, işi zamanında bitirmeyen veya cezalı çalışanlar, Belediye, Kira, Ecrimisil vs. birikmiş borcu olan veya bu nedenle haklarında dava açılmış yahut yargı organından karar alınmışlarla herhangi bir nedenle sözleşmeleri fesih edilmiş olanların idareyi yeni zarara sokmamak, güç durumda bırakmamak amacıyla teklifleri kabul edilmeyecektir.
7) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale gününden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve istenilen belgelerini de bu şartnamelerde belirtilen şartlar çerçevesinde 19/11/2020 tarih ve saat 10:00’ a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir. Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenilen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.
8) Faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İlan olunur.

 İdris ATABAY
Başkan Yardımcısı

 

 

Şartname Bedeli 500,00 TL