İhale Duyuruları

Haluk Ündeğer Anadolu Lisesi'nin bodrum katında yer alan yüzme havuzunun 2886 sayılı Yasa'nın 35/c maddesi uyarınca açık teklif usulüne göre 3 yıl süreyle ihale edilmesi
İhale Tarihi 25.09.2014 11:00
İnternet Sitesine Kayıt Tarihi 29.08.2014 10:12
İlgili Birim İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İlgili Adres Kazlıçeşme Mah. Abay Cad. No:165 Zeytinburnu/ISTANBUL
İlgili Telefon 0212 413 11 11 / 3094
İlgili Faks 0212 413 12 86
İlgili Mail mcamur@zeytinburnu.bel.tr
İhalenin Yapılacağı Yer Zeytinburnu Belediyesi Engümen Toplantı Salonu
İhale Usülü Açık Teklif Usulü
Niteliği ve Miktarı Belediyemiz tasarruf altında bulunan ve Haluk Ündeğer Anadolu Lisesi'nin bodrum katında yer alan yüzme havuzunun 2886 sayılı Yasa'nın 35/c maddesi uyarınca açık teklif usulüne göre 3 yıl süreyle ihale edilmesi
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri
İşin Süresi / Teslim Tarihi
Açıklama 1) Yıllık Muhammen Bedeli : 1.200 TL + KDV 2) Aylık Muhammen Bedeli : 100 TL + KDV 3) Geçici Teminat %3 : 36 TL 4) Şartname bedeli : 300 TL 5) İhale şartnamesinin görülüp, satın alınabileceği yer : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü. 6)İhale yıllık muhammen bedel üzerinden artırma suretiyle yapılacaktır. 1) Gerçek kişiler için; T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ibrazı gereklidir. 2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası belgesi vermesi a) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı ve onaylı sureti, b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (a) daki esaslara göre temin edecekleri belgelerin aslı veya onaylı sureti, 3) İmza Sirkülerini Vermesi a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş imza sirküleri b) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (a)fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belgelerin aslı veya onaylı sureti, 4) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri. 5) İstekliler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak Geçici Teminatı yatırdığına dair belge ya da teminat mektubu veya tahvil getirmesi gereklidir. Ancak teminat mektubu getirmesi durumunda getirilecek teminat mektubu 52.200,00TL’den az olmamalıdır. 6) İstekliler, Gelirler ve kurumlar vergisi borcu olmadığına dair ihale tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış belgenin aslı veya sureti ile Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, ihale tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış belgenin aslı veya suretini getirmek zorundadır. 7) İhaleye girecek olanların, tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi bildirmesi gerekmektedir. 8) İhaleye girecek olanlar, Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname vermek zorundadırlar. 9) Daha önce Belediyemiz ihalelerine girip, işi zamanında bitirmeyen veya cezalı çalışanlar, Belediye, Kira, Ecrimisil vs. birikmiş borcu olan veya bu nedenle haklarında dava açılmış yahut yargı organından karar alınmışlarla her hangi bir nedenle sözleşmeleri fesih edilmiş olanların idareyi yeni zarara sokmamak, güç durumda bırakmamak amacıyla teklifleri kabul edilmeyecektir. 10) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale idari şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de bu şartnamelerde belirtilen şartlar çerçevesinde ihale saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir. Söz konusu ihale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenilen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dâhil) bu kanuna uygun olması gerekmektedir. 11) İsteklilerin ihaleye katılma başvurularıi 2886 sayılı yasanın 5'inci ve 6'ıncı maddesinde belirtilen şartlar incelenerek ihale komisyonu(Encümen) tarafından değerlendirilecektir. 12) Telgraf veya faks'la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. İlan olur. M. Zafer ALSAÇ Başkan a. Tek. Bşk Yardımcısı
Şartname Bedeli 300