İhale Duyuruları

Haluk Ündeğer Anadolu Lisesi’nin Bodrum Katında Yer Alan Yüzme Havuzunun İşletilmesi
İhale Tarihi 18/01/2018 10:30
İnternet Sitesine Kayıt Tarihi 10/01/2018 14:22
İlgili Birim İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İlgili Adres İmar ve Şehircilik Müdürlüğü/Emlak ve İstimlâk Şefliği
İlgili Telefon 0(212) 413 11 11 Dahili: 3052
İlgili Faks (0212) 413 12 86
İlgili Mail ikandemir@zeytinburnu.bel.tr
İhalenin Yapılacağı Yer Zeytinburnu Belediyesi Encümen Toplantı Salonu Kazlıçeşme Mah. Abay (Demirhane) Cad. No:165 Zeytinburnu/İSTANBUL
İhale Usülü Açık teklif usulüne göre
Niteliği ve Miktarı
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri Haluk Ündeğer Anadolu Lisesi’nin bodrum katında yer alan yüzme havuzunun işletilmesi
İşin Süresi / Teslim Tarihi 2 yıl
Açıklama

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İhalenin Konusu: Belediyemiz tasarrufu altında bulunan ve Haluk Ündeğer Anadolu Lisesi’nin bodrum katında yer alan yüzme havuzunun işletilmesinin 2886 sayılı Yasa’nın 35/c maddesi uyarınca açık teklif usulüne göre 2 yıl süreyle ihale edilmesidir.                 

İhale Tarih ve Saati: 18.01.2018 – 10:30

İhalenin Yeri: Zeytinburnu Belediyesi Encümen Toplantı Salonu. Kazlıçeşme Mah. Abay (Demirhane) Cad. No:165 Zeytinburnu/İSTANBUL

İlgili Müdürlük/Birim : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü/Emlak ve İstimlâk Şefliği Tel: 0(212) 413 11 11 Dahili: 3052  

Faks: (0212) 413 12 86 Eposta: ikandemir@zeytinburnu.bel.tr

İhale Türü/Usulü :Açık Teklif Usulü (2886/35/c)

Son teklif verme tarih, saati ve yeri: 18.01.2018 - 10:30 Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü

AÇIKLAMA

1) 2 Yıllık muhammen bedeli : 4.800,00TL + KDV 

2)Aylık muhammen bedeli       :   200,00TL+KDV

3)Geçici teminat %3                    : 144,00TL 

4)Şartname bedeli                        :    500,00TL

5)İhale şartnamesinin görülüp,  satın alınabileceği yer: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

6)İhale 2 yıllık muhammen bedel (4.800,00TL)  üzerinden artırma suretiyle yapılacaktır.

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI 

İhaleye katılacak olanlar, ihale ilanında belirtilen gün ve saatte aşağıdaki belgelerle birlikte Belediye Encümeni Toplantı Salonunda hazır bulunacaklardır.

1) Gerçek kişiler için;

a) T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ibrazı

2) Tüzel kişiler için, mevzuatı gereği Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası belgesi vermesi;

a)Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin Ticaret, Sanayi veya Meslek Odasından tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair İhale tarihinden önceki 1 ay içerisinde alınmış belgenin aslı ve onaylı sureti,

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (a) da’ki esaslara göre temin edecekleri belgelerin ihale tarihinden önceki 1 ay içerisinde alınmış aslı veya onaylı sureti,

3) İmza Sirkülerini Vermesi

a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin imza sirküleri

b) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgelerin aslı veya onaylı sureti,

4) İstekliler (gerçek, tüzel, ve ortak girişim) adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri.

5) İstekliler, (gerçek, tüzel, ve ortak girişim)  2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak Geçici Teminatı yatırdığına dair belge getirmesi gereklidir.

6) İstekliler, (gerçek, tüzel ve ortak girişim) Gelirler ve Kurumlar vergisi borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı veya onaylı sureti ile Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı veya onaylı suretini getirmek zorundadır.

7) İstekliler, (gerçek, tüzel ve ortak girişim) ihale tarihinden önceki beş yıl içinde,  Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla akdedilen kira sözleşmesi ile en az 3 yıl süreyle  'havuz işletmiş' olmalıdır. İstekliler bu işe ilişkin kira kontratının aslı veya Noterden tasdikli sureti ile kiraya veren Kurum/Kuruluştan (Belediye’den) alınacak 'borcu yoktur' belgesi ibraz edecektir.

8) İhaleye girecek olanların, tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi bildirmesi gerekmektedir.

9) İhaleye girecek olanlar,  Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname vermek zorundadırlar.

10) Daha önce Belediyemiz ihalelerine girip, işi zamanında bitirmeyen veya cezalı çalışanlar, Belediye, Kira, Ecrimisil vs. birikmiş borcu olan veya bu nedenle haklarında dava açılmış yahut yargı organından karar alınmışlarla her hangi bir nedenle sözleşmeleri fesh edilmiş olanların idareyi yeni zarara sokmamak, güç durumda bırakmamak amacıyla teklifleri kabul edilmeyecektir. 

11) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale idari şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de bu şartnamelerde belirtilen şartlar çerçevesinde ihale saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir. Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenilen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.

12) İsteklilerin ihaleye katılma başvuruları, 2886 sayılı yasanın 5 inci ve 6 ıncı maddesinde belirtilen şartlar incelenerek ihale komisyonu (Encümen) tarafından değerlendirilecektir.

13)Telgraf veya Faks'la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

Zafer ALSAÇ

Başkan a.

Teknik. Başk. Yard.

 

Şartname Bedeli 500,00 TL