İhale Duyuruları

HİJYEN MALZEMELERİ MAL ALIMI İŞİ
İhale Tarihi 23/10/2019 14:00
İnternet Sitesine Kayıt Tarihi 15/10/2019 08:30
İlgili Birim Sağlık İşleri Müdürlüğü
İlgili Adres BEŞTELSİZ MAH. BELEDIYE CAD. NO: 5 KAT: 2 34020 ZEYTİNBURNU/İSTANBUL
İlgili Telefon 2124131273
İlgili Faks 2124131296
İlgili Mail hdarcan@zeytinburnu.bel.tr
İhalenin Yapılacağı Yer İhale Toplantı Salonu - Beştelsiz Mahallesi Belediye Caddesi No:5 Kat: -1 Zeytinburnu İstanbul
İhale Usülü 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir
Niteliği ve Miktarı Toplam 7 (yedi) kalem olmak üzere hijyen malzemeleri (diş fırçası, diş macunu, katı sabun, sıvı sabun, ıslak mendil, kağıt mendil) ile bu malzemelerin konulacağı kutu alımı yapılacaktır.
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri Zeytinburnu Belediyesi Hizmet Binası Beştelsiz Mahallesi Belediye Caddesi Zeytinburnu/İstanbul
İşin Süresi / Teslim Tarihi 11/11/2019
Açıklama

HİJYEN MALZEMELERİ MAL ALIMI İŞİ

ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Hijyen Malzemeleri Mal Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2019/509637

1-İdarenin

 1. a) Adresi:BEŞTELSİZ MAH. BELEDIYE CAD. NO: 5 KAT: 2 34020 ZEYTİNBURNU/İSTANBUL
 2. b) Telefon ve faks numarası:2124131273 - 2124131296
 3. c) Elektronik Posta Adresi:hdarcan@zeytinburnu.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı:Toplam 7 (yedi) kalem olmak üzere hijyen malzemeleri (diş fırçası, diş macunu, katı sabun, sıvı sabun, ıslak mendil, kağıt mendil) ile bu malzemelerin konulacağı kutu alımı yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b) Teslim yeri:Zeytinburnu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü. Beştelsiz Mahallesi Belediye Caddesi No: 5 Kat :2 Zeytinburnu İstanbul
 2. c) Teslim tarihi:11/11/2019 tarihinde ihale dokümanında nitelik ve niceliği belirtilen mal ve malzeme, tek seferde teslim edilecektir.

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer:İhale Toplantı Salonu - Beştelsiz Mahallesi Belediye Caddesi No:5 Kat: -1 Zeytinburnu İstanbul
 2. b) Tarihi ve saati:23.10.2019 - 14:00
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teknik şartnamede belirtilen özelliklerde 1 adet kutu içerisinde 1 adet diş fırçası ve 1 adet diş macunu, yine teknik şartnamede belirtilen özelliklerde 1 adet kutu içerisinde 1 paket kağıt mendil, 1 paket ıslak mendil, 1 adet katı el yıkama sabunu ve 1 adet sıvı el yıkama sabunu bulunan toplam 2 takım numune  ihale son teklif verme tarih ve saatine kadar Beştelsiz Mahallesi Belediye Caddesi No: 5 Kat: 5 Zeytinburnu İstanbul adresine teslim edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 2. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü - Beştelsiz Mahallesi Belediye Caddesi No:5 Kat:5 Zeytinburnu İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 4. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 5. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Şartname Bedeli