İhale Duyuruları

Ferforje-Demir İşi
İhale Tarihi 12.08.2005 15:00
İnternet Sitesine Kayıt Tarihi 12.08.2005 15:00
İlgili Birim Fen İşleri Müdürlüğü
İlgili Adres Kazlıçeşme Mah. Abay caddesi no:165 Zeytinburnu / İstanbul
İlgili Telefon 0212 6645555
İlgili Faks 0212 5107887
İlgili Mail ihale@zeytinburnu.bel.tr
İhalenin Yapılacağı Yer Encümen Toplantı Salonu
İhale Usülü Açık İhale
Niteliği ve Miktarı 3 kalem demir korkuluk ve ferforje korkuluk yapılması
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri Tıbbi Bitkiler Parkı ve Kazlıçeşme Meydanı
İşin Süresi / Teslim Tarihi Yer tesliminden itibaren 15 takvim gün.
Açıklama 4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname. 4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname. 4.3- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 4.3.1. İş deneyim belgeleri İsteklinin, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi, 4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler İstekli , ihale konusu işi yerine getirebilmek için aşağıda belirtilen nitelikteki personeli çalıştırdığına yada çalıştıracağına dair teknik personel taahhütnamesi verecektir.Teknik personel taahhütnamesinde bildirilen teknik personelin deneyim süreleri ; diploma çıkış belgesi veya deneyim süresini açıkça gösterir ilgili odaca düzenlenmiş odaya kayıt tarihi bulunan meslek odası üye kayıt belgelerinden herhangibiri ile kanıtlanacaktır. Teknik Personel Listesi adet Pozisyonu Meslek Ünvanı 1 Şantiye şefi İnşaat Müh. veya Mimar 4.4- Bu ihalede benzer iş olarak, İhale konusu iş ile nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren hertürlü demir doğrama işleri bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecektir. ve ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Müh. ve Mimarlık dır. 5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 6- İhale dokümanı Fen İşleri Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 150 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 7- Teklifler ihale saatine kadar Encümen Toplantı Salonu adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 8- İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 9- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır. 11- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. M.Zafer ALSAÇ Başkan Yardımcısı
Şartname Bedeli 150.000.000