İhale Duyuruları

Elektrik Malzemesi Alımı
İhale Tarihi 12.08.2005 14:30
İnternet Sitesine Kayıt Tarihi 12.08.2005 14:30
İlgili Birim Fen İşleri Müdürlüğü
İlgili Adres Kazlıçeşme Mah. Abay cad. No: 165 Zeytinburnu / İstanbul
İlgili Telefon 0212 6645555
İlgili Faks 0212 5107887
İlgili Mail ihale@zeytinburnu.bel.tr
İhalenin Yapılacağı Yer Encümen Toplantı Salonu
İhale Usülü Açık İhale
Niteliği ve Miktarı Yol , Meydan ve parklarda Kullanılmak üzere 12 kalem Elektrik Malzemesi alımı
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesi
İşin Süresi / Teslim Tarihi Sözleşme tarihinden İtibaren 10 gün içesinde.
Açıklama 4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi, 4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname, 4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname, 5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7- İhale dokümanı Fen İşleri Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 150 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 8- Teklifler 12/08/2005, saat 14:30'a kadar Encümen Toplantı Salonu adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9- İstekliler tekliflerini,mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır. 12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. M.Zafer ALSAÇ Başkan Yardımcısı
Şartname Bedeli 150.000.000