İhale Duyuruları

Dükkan Kiralanması
İhale Tarihi 23.08.2011 11:00
İnternet Sitesine Kayıt Tarihi 05.08.2011 16:21
İlgili Birim İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İlgili Adres Zeytinburnu Belediyesi Hizmet Binası İmar Müdürlüğü (Beştelsiz Mahallesi 71. Sk. No:5)
İlgili Telefon (0212) 413 11 11/3094
İlgili Faks (0212) 413 12 86
İlgili Mail mcamur@zeytinburnu.bel.tr ssouksu@zeytinburnu.bel.tr
İhalenin Yapılacağı Yer Z.Burnu Belediyesi Abay Caddesi No:165 Toplantı Salonu
İhale Usülü Açık Teklif Usulü (2886/45)
Niteliği ve Miktarı
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri
İşin Süresi / Teslim Tarihi
Açıklama 1) Muhammen Bedeli : 3.600,00TL. 2) Geçici Teminat %3 : 108.00 TL. 3) İhale iştirak Teminatı(%7) : 252.00 TL. 4) Şartname bedeli : 100.00 TL. 5) Hâlihazır durumu : Boş 6)-İhale Tarih ve Saati : 23.08.2011 11:00 1) İhale şartnamesinin görülüp, satın alınabileceği yer : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü. 2) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler: A) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, B) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi a- Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge, b-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl için alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, c- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge, B) İmza sirküleri, a- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri C) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri D) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) 3)İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde, ihale saatinden bir saat öncesine kadar, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 4) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu'na göre düzenlenmiş olup, istenen bütün bilgi ve belgelerin ( Teminatlar dahil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir. Ayrıca istenen bütün belgeler güncel olmalıdır. 5) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. İlan olunur. M.Zafer ALSAÇ Başkan a. Teknik Başk Yard.
Şartname Bedeli