İhale Duyuruları

Çırpıcı Mahallesi Prestij Kaplama Yol Yaptırılacaktır
İhale Tarihi 21.11.2005 14:00
İnternet Sitesine Kayıt Tarihi 21.11.2005 14:00
İlgili Birim Fen İşleri Müdürlüğü
İlgili Adres KAZLIÇEŞME MAHALLESİ ABAY CADDESİ NO:165 ZEYTİNBURNU / İSTANBUL
İlgili Telefon 212 6645555
İlgili Faks 212 5107887
İlgili Mail fenisleri@zeytinburnu.bel.tr
İhalenin Yapılacağı Yer Encümen Toplantı Salonu
İhale Usülü Açık İhale
Niteliği ve Miktarı 18 Kalem Doğal Granit Küp taş ve Andezit döşeme kaplama yapılması
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri Çırpıcı Mahallesi
İşin Süresi / Teslim Tarihi Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde yer teslimi.Yer tesliminden itibaren 300 takvim günüdür.
Açıklama 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi. 4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi. 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış , tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname, 4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname. 4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler, 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 4.3.1. İş deneyim belgeleri: İsteklinin, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi, 4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler İstekli ihale konusu işi yerine getirebilmek için aşağıda belirtilen sayı ve nitelikteki teknik personeli inşaat mahalinde bulunduracağına dair teknik personel taahhütnamesi vermesi zorunludur. Adet Ünvan Pozisyon 1 İnşaat Müh. Şantiye şefi 1 Harita Mühendisi Saha Müh. 1 İnşaat Teknikeri Tekniker 4.3.3. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler: İsteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman fatura, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir raporu yada serbest serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için ise, noter onaylı taahhütnamenin verilmesi gerekir. Adet Cinsi Kendi Malı / Taahhüt 1 Ekskavatör kendi malı veya taahhüt 1 lastik tekerlekli kazıcı -Yükleyici kendi malı veya taahhüt 3 kamyon kendi malı veya taahhüt 1 Vibratörlü silindir kendi malı veya taahhüt 3 Kompaktör kendi malı veya taahhüt 1 Kompresör kendi malı veya taahhüt 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak, Her türlü parke taşı ile yol kaplama , bordür ve tretuvar yapılması ve ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Müh. ve Mimarlık dir 5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 6. İhale dokümanı Fen İşleri Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 500 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 7. Teklifler ihale saatine kadar Encümen Toplantı Salonu adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 8. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır. 11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
Şartname Bedeli 500 YTL(Milyon)